Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  793
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3091072
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc nhằm làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
9 10 1118

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc nhằm làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch

Thứ ba, 21.11.2023 09:33
Tung ra các luận điệu xuyên tạc là một trong những chiêu thức được các thế lực thù địch sử dụng nhằm tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây, thông qua nhiều phương tiện, chúng ra sức tuyên truyền quan điểm “Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam bị ngược đãi, phân biệt đối xử”.

Chúng cho rằng: đồng bào dân tộc thiểu số không được thực hiện quyền chính trị, không được tham gia vào đời sống chính trị, bị “cho ra rìa” và “không có quyền hành gì”; Đảng và Nhà nước ta không đầu tư, không chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, khiến cuộc sống của đồng bào khó khăn, nghèo đói; những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số không được tôn trọng…

Không khó để nhận ra, những luận điệu vu khống trên nhằm hạ thấp, phủ nhận thành tựu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; dẫn dắt, làm sai lệch nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng quốc tế về chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam; kích động tâm lý bất mãn, kỳ thị dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Thể chế các quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành hiến pháp, hệ thống văn bản luật; triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả cho thấy, đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ngày càng nâng lên về số lượng và chất lượng; tham gia nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị. Đơn cử, trong các nhiệm kỳ Quốc hội gần đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số không ngừng tăng lên: khóa XIII chiếm 15,6%, khóa XIV chiếm 17,3%. Quốc hội khóa XV hiện nay, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số là 17,8%. Đây cũng là lần đầu tiên có đại biểu dân tộc rất ít người là Lự và Brâu.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ đã đầu tư cho các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng Tây Bắc, tây Nguyên, Tây Nam Bộ với gần 1.700 tỷ đồng [1].

Nhà nước ban hành nhiều chính sách nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số trong sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày các di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo đảm. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 2,8 triệu người dân tộc thiểu số theo tôn giáo. Trong đó, tín đồ theo đạo Tin lành có khoảng 873.700 người [2].  

Như vậy, có thể khẳng định, từ chủ trương, chính sách đến thực tiễn hành động, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên mọi lĩnh vực; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với vùng phát triển, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; thể hiện bản chất ưu việt, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những biến động phức tạp, nhanh chóng, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen, các thế lực thù địch sẽ gia tăng chống phá, vấn đề dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền sẽ tiếp tục được sử dụng làm ngòi nổ để thực hiện các mưu đồ chính trị. Việc giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nhiệm vụ mang tính chiến lược. Để ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc về chính sách dân tộc thiểu số, hóa giải âm mưu của các thế lực thù địch, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đây là giải pháp này sẽ giúp nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước; ngăn chặn từ gốc nguy cơ các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc.

Hiện nay, cần tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong quá trình triển khai cần chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập. Các văn bản hướng dẫn cần nhanh chóng, cụ thể, đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phân cấp cho các địa phương. Gắn kết với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát huy tinh thần tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo kết quả giảm nghèo bền vững.

Hai là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số là góp phần bảo đảm quyền bình đẳng về chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là nguồn nhân lực tại chỗ quan trọng, có ưu thế trong việc “bám đất”, “bám dân”, tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, chính sách đến với đồng bào. 

Trong những năm qua, việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đã được quan tâm, chú trọng, có sự phát triển về số lượng, chất lượng, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thời gian tới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ngoài đáp ứng yêu cầu chung về xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn mới, cần chú trọng đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương. 

Ba là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có ý ngĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến các thế lực thù địch tập trung chống phá vùng đồng bào dân tộc thiểu số bởi hiểu biết của một bộ phận đồng bào còn hạn chế. Do đó cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần liên quan thiết thực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; đi đôi với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề khó khăn, bức xúc. Đặc biệt, cần chú trọng vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bốn là, chú trọng gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Quán triệt quan điểm: “Quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ của các dân tộc thiểu số”[3], cần có sự đầu tư thích đáng về kinh phí, nhân lực cho công tác bảo tồn; kết hợp bảo tồn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về giá trị, cách thức, phương pháp pháp bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong tham gia bảo tồn, giới thiệu, quảng bá. Thông qua môi trường sinh hoạt gia đình, cộng đồng để “nuôi sống” các giá trị, phong tục, tập quán, lễ hội, văn học, nghệ thuật, tiếng nói, chữ viết…của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại.

Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng về vai trò “tiên phong” của công tác đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, công tác thông tin đối ngoại cần tích cực tham gia vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với việc kịp thời thông tin tình hình mọi mặt đất nước, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng quốc tế, cần tập trung thông tin về chủ trương, chính sách và những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, kiên quyết lên tiếng phê phán, bác bỏ những quan điểm xuyên tạc, thông tin sai lệch về chính sách dân tộc của Việt Nam.

Có thể khẳng định, với quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bình đẳng về mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, 53 dân tộc thiểu số cùng với dân tộc Kinh đã, đang và sẽ tiếp tục truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương trợ, cùng sánh bước trên con đường tiến tới thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Chú thích:

[1] Xem http://dttg.ubdt.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/mot-so-chinh-sach-lon-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-van-de-dan-toc-da-thuc-day-vung-dong-bao-dtts-va-mien-nui-tung-buoc-phat-trien-kinh-te-on-dinh-cuoc-song.htm.

[2] Xem https://xaydungdang.org.vn/nhan-quyen-va-cuoc-song/thuc-day-quyen-tu-do-tin-nguong-ton-giao-o-viet-nam-17284

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Tập I, tr.145.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
93 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2023)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu
106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2023) - Những bài học giá trị sống mãi với thời gian
Từng bước hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn
Phát huy vai trò Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2023) - nhà ngoại giao tài ba của cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 83 năm khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng báo hiệu thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam
Các yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng và sử dụng bộ tài liệu hỏi đáp trong giảng dạy học phần “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Nam Bộ kháng chiến – bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Vận dụng Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan vào giảng dạy
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất