Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2112
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529677
Tiếp tục phát huy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
9 10 145

Tiếp tục phát huy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ năm, 12.01.2023 08:56
Đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh vô địch đã được hun đúc qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong giai đoạn cách mạng mới phải phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời luôn cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

     Có thể khẳng định, truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc  đã đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách của thiên tai, địch họa, định bờ cõi; xây dựng nền văn hóa, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Trong quá trình ấy, các thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau đã hình thành tinh thần cố kết cộng đồng  bảo vệ non sông gấm vóc và tạo nên bao kỳ tích. Từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã chỉ ra nguyên nhân thành công, cũng là đúc kết chân lý tạo sức mạnh của quốc gia phong kiến Việt Nam: “Vua tôi đồng lòng - Anh em hòa thuận - Cả nước dốc sức”; đến chân lý mà Nguyễn Trãi đã khẳng định “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước” đã hội tụ được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đem đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đập tan chính sách đô hộ tàn bạo của giặc Minh.

     Bên cạnh đó, chúng ta cũng có những bài học thất bại khi không phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Đó là bài học từ các vương triều phong kiến khi qua giai đoạn hòa bình thịnh trị, không còn phát huy được sức mạnh của nhân dân đều đi đến diệt vong. Bài học sâu sắc của vương triều nhà Hồ, mặc dù xây thành cao hào sâu, nhưng không xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất lực lượng toàn dân nên dẫn đến thất bại. Bài học đó còn được thể hiện sâu sắc, khi từ giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược và thống trị, biến nước ta thành thuộc địa. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết, các thế hệ Việt Nam đã liên tục nổi dậy đấu tranh chống xâm lược, nhưng đều không giành được thắng lợi. Một trong những nguyên nhân thất bại là do chưa xây dựng và huy động được khối đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với đặc điểm dân tộc và tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam, chưa phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới.

     Với tầm quan trọng đó của truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nên trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng; là nguồn sức mạnh vô địch, là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”1; “Nhờ đoàn kết mà trong bao nhiêu thế kỷ, nhân dân Việt Nam đã bảo vệ được độc lập, tự do của mình. Nhờ Đại đoàn kết mà nhân dân Việt Nam đã đánh thắng chủ nghĩa thực dân, làm Cách mạng Tháng Tám thành công và đã kháng chiến thắng lợi”2. Người căn dặn: “Từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”3.

     Vì vậy, ngay từ khi thành lập, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng chỉ rõ, giai cấp vô sản phải tranh thủ được nhiều bạn đồng minh, phải tập hợp các lực lượng cách mạng trong Mặt trận dân tộc thống nhất. Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc thành lập Hội “Phản đế đồng minh”, nhấn mạnh, nếu “không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công”4. Đảng luôn khẳng định, nguồn gốc sức mạnh của Đảng chính là mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng, cần phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Truyền thống đoàn kết dân tộc được phát huy một cách triệt để qua từng giai đoạn  cách mạng, đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sức mạnh ấy đã phát triển thành cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp làm cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ lần lượt bị sa lầy và thất bại trước sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của con người Việt Nam. Khi đất nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhờ có sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc đã đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn khi gặp khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn trong công cuộc đổi mới đất nước để có được những thành tựu như ngày nay. Sau hơn 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưabao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

     Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, hướng đến xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát “…khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại;  đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”5. Để thực hiện được mục tiêu đó, phải khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước, phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, luôn phải cảnh giác, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch đối với đất nước ta. Đặc biệt là đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

     Chúng ta biết rằng sự phá hoại của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ khối đoàn kết dân tộc không phải đến giai đoạn hiện nay mới xuất hiện, mà chúng luôn tìm cách phá hoại trong mọi giai đoạn, mọi lĩnh vực phát triển của đất nước ta, và chúng chưa bao giời từ bỏ âm mưu đó. Hiện nay, các hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, đa dạng và hậu quả khó lường. Chúng lợi dụng các vấn đề tôn giáo; dân tộc; dân chủ; dân quyền; vấn đề lịch sử; những vấn đề nảy sinh khi hội nhập quốc tế; lợi dụng những vấn đề bức xúc trong xã hội; những khó khăn trong đời sống của nhân dân; những khó khăn trong phòng chống đại dịch Covid-19; đặc biệt chúng lợi dụng những sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo quản lý; những vấn đề trong phòng chống tham nhũng… để kích động, chia rẽ đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nhằm phá vỡ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, muốn gây ra bất ổn trong tình hình chính trị, kinh tế xã hội của nước ta.

     Đứng trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc đó của các thế lực thù địch, trong những năm gần đây,toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Vì vậy, nhiều âm mưu thủ đoạn chia rẽ của các thế lực thù địch đã bị đẩy lùi, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc. Điều đó đã được thể hiện trong thực tiễn của đất nước, những thành tựu đã đạt được sau hơn 35 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, ngoại giao… Một dân tộc luôn phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, tương trợ lẫn nhau trong gian khó, trong thiên tai lũ lụt, đặc biệt trong sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một lần nữa tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa đất nước vượt qua những khó khăn ấy. Tinh thần ấy còn luôn được thể hiện bởi những hình ảnh thiêng liêng, thân thuộc trong suốt hành trình phát triển của dân tộc, đó là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong mọi sự kiện của dân tộc. Những biển cờ đỏ sao vàng tung bay mỗi khi có các sự kiện của đất nước là biểu tượng vô cùng thiêngliêng, thể hiện cho một tinh thần dân tộc, một sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vĩ đại, là một nét riêng biệt của dân tộc Việt Nam được nhân dân thế giới ngưỡng mộ.

     Để tạo động lực, sức mạnh thực hiện khát vọng phát triển đất nước chỉ có thể được hiện thực hóa bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, để phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần tập trung vào một số nội dung như: Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các vấn đề lịch sử; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thắt chặt mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, những truyền thống quý báu của dân tộc cho nhân dân mà nhất là thế hệ trẻ; Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc và luôn cảnh giác với các âm mưu phá hoạch nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; luôn quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phát hiện kịp thời, xử lý dứt điểm các điểm nóng.

     Tin tưởng rằng trên những cơ sở, tiền đề đã tạo dựng được qua hơn 35 năm đổi mới, với tinh thần, truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đất nước ta sẽ tận dụng được những thời cơ, thuận lợi để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, đưa dân tộc bước vào giai đoạn “cất cánh” hướng đến xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân dân hạnh phúc.

     Tài liệu tham khảo:

     1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2002, tập 8, tr.276.

     2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H,2002, tập 9, tr.53.

     3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2011, t.5, tr.301.

     4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.227.

     5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.111.

                                                         ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

                                                          Khoa Xây dựng Đảng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Gắn nghiên cứu khoa học với nội dung giảng dạy ở khoa Xây dựng Đảng
Một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới
Một số giải pháp vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần học “Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Quán triệt, cập nhật Nghị quyết số 29-NQ/TW vào giảng dạy bài “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức”
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2022
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
XÂY DỰNG HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - SỰ CẦN THIẾT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TÍCH CỰC NGHIÊN CỨU, CẬP NHẬT CHỦ TRƯƠNG, CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH PHÚ THỌ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC ''ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM''
NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG CÁC NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH"
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất