Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  1150
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2530943
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 161

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ sáu, 26.05.2023 12:15

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Kế thừa tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là sức mạnh; đoàn kết là then chốt của thành công. Một trong những quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc là xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam làm ngôi nhà chung tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ khi ra đời, ngày 18/11/1930, mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc.

     Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã làm tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động và đạt được những kết quả thiết thực.

     Thứ nhất: Về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tuyên truyền, thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và đặc biệt của tỉnh Phú Thọ nhưcác hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng (10/3 âm lịch); 82 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (3/1940 - 3/2022); 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022).

     Thứ hai: Về triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

     Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực. MTTQ các cấp triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện, xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến 30/9/2022, toàn tỉnh có 122 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã; có 1459 khu dân cư nông thôn mới, trong đó có 21 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(1). Những kết quả đạt được trong triển khai xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

     Trong năm 2022, các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đến nay, tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt 33,3 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 380 nhà đại đoàn kết trị giá gần 10,8 tỷ (mức hỗ trợ bình quân đạt 40 triệu đồng/căn); hỗ trợ xây dựng 02 trường học trị giá 14 tỷ đồng, chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... trị giá trên 03 tỷ đồng(2).

     Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”tiếp tục được chú trọng tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; gắn với thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước. Các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng, đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia Chương trình, tổ chức sản xuất, phát triển các sản phẩm OCOP có thương hiệu, chất lượng, hiệu quả; tính đến ngày 15/10/2022 toàn tỉnh có 134 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP(3).

     Thứ ba: Về phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

     MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã và đang tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây chính là cơ sở quan trọng, là điều kiện để phát huy dân chủ, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

     Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, từ đó, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dânđể phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tổng hợp báo cáo HĐND, UBND tỉnhvà các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết.

     Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

     Một là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước và của địa phương; thông qua việc xây dựng và phát hành cuốn Thông tin công tác Mặt trận tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ấn phẩm của các tổ chức thành viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, kịp thời tập hợp, phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước.

     Hai là: Tăng cường vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Nâng cao chất lượng cuộc vận động theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện tiêu chí công nhận nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Triển khai các chương trình phối hợp về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

     Ba là: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng góp ý xây dựng luật, pháp lệnh và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động giám sát theo kế hoạch, tập trung làm tốt việc giám sát những vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

     Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị được giữ vững. Vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong hệ thống chính trị ngày càng cao; thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ.

     Tài liệu tham khảo:

     1,2,3: Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2022; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC
KINH NGHIỆM THỜI CƠ TRONG CHIẾN THẮNG 30/4/1975 VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGHIÊN CỨU, CẬP NHẬT NỘI DUNG CUỐN SÁCH “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC ''XÂY DỰNG ĐẢNG''
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” THUỘC HỌC PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BẢN “ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG” TRONG SOẠN GIẢNG BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG''
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG" VÀO SOẠN GIẢNG BÀI “MTTQ VIỆT NAM VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC"
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất