Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  4771
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167260
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh
9 10 630

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Thứ năm, 22.02.2024 01:15
Quốc phòng, an ninh là nền tảng của sự ổn định, phát triển bền vững mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định sức mạnh của đất nước trong thời đại hiện nay. Quốc phòng phối hợp với an ninh để giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để xây dựng đất nước. Do đó, quốc phòng, an ninh có vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, bạo loạn lật đổ của kẻ thù bảo đảm cho đất nước cũng như từng địa phương không bị bất ngờ trước mọi tình huống và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, quy mô.

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các thế lực thù địch đã sử dụng những thủ đoạn để thực hiện âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng như:

Một là, tuyên truyền phủ nhận học thuyết Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về các vấn đề liên quan tới quốc phòng, an ninh. 

Hai là, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng cho rằng tư duy ngoại giao của Việt Nam đã lỗi thời, đưa ra khuyến cáo, kiến nghị Việt Nam không được bảo thủ, phải thay đổi chính sách đối ngoại nếu không muốn bị cô lập.

Ba là, xuyên tạc mục đích của các hợp đồng mua bán vũ khí, trang bị cho Quân đội và Công an, chúng quy kết rằng: Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh để chống lại một nước thứ ba, khơi mào cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Bốn là, chúng tuyên truyền, xuyên tạc bản chất cách mạng, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và Công an; ra sức truyền bá lối sống thực dụng chủ nghĩa, thúc đẩy khuynh hướng “tự diễn biến” trong cán bộ, chiến sĩ, bôi nhọ và làm mờ nhạt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, dần dần làm xói mòn bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 

Năm là, chúng triệt để lợi dụng mạng internet với các trang mạng của một số đài phát thanh tiếng Việt, đặc biệt là facebook. Với khả năng siêu kết nối, facebook đang là lựa chọn số một cho các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của chúng. Các hoạt động thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được tiến hành ở mọi thời điểm, nhất là các ngày lễ hoặc các sự kiện trọng đại của đất nước, các hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh được tổ chức, hoặc khi tình hình an ninh chính trị - xã hội, tình hình biên giới, biển đảo có những diễn biến phức tạp, nhạy cảm. 

* Giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay cần thực hiện tốt một số biện pháp sau: 

Một là, coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân trước những thông tin và luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực chống phá liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quyết định đến hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Hai là, nêu cao tinh thần chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc đấu tranh không tiếng súng này không kém phần phức tạp và ác liệt, bởi đó là cuộc đấu tranh giành, giữ vững và chiếm lĩnh trái tim, khối óc của con người, tổ chức, tập hợp nhân dân và lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần quán triệt sâu sắc và vận dụng hiệu quả trong mỗi tổ chức, con người, lực lượng để thực hiện đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Ba là, thường xuyên đổi mới phương pháp, đối sách trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đây là giải pháp nhấn mạnh tới vai trò của lực lượng vũ trang và quân đội nhân dân Việt Nam. Do đó, cần tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở và phải gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, “sống trong lòng nhân dân” để xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội nhân dân phải luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác dân vận, phát triển sâu rộng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với tinh thần làm chủ, ý thức cảnh giác, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh với mọi hoạt động phá hoại của các đối tượng tình báo, gián điệp. Bảo vệ và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang trước âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch.  

Bốn là, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông tiếp tục đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hiện nay, cùng với báo chí, truyền thông chính thống, mạng internet, các trang mạng xã hội được cho là nhóm “quyền lực thứ năm” có sức mạnh to lớn trong đấu tranh phòng chống các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Trên không gian mạng internet, mạng xã hội, với các phương tiện công nghệ truyền thông hiện đại, kẻ địch, kẻ xấu có thể tấn công vào các tổ chức, cá nhân, mỗi thành viên gia đình qua điện thoại thông minh, máy tính, truyền hình… Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường thông tin tích cực góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. 

Năm là, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về quốc phòng, an ninh. Điều này đòi hỏi phải tập trung vào đội ngũ thông tin viên, tuyên truyền viên trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong đó phát huy vai trò của ngành Tuyên giáo. Đây phải là lực lượng nòng cốt đưa đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng nói chung và về quốc phòng, an ninh nói riêng đến với quần chúng nhanh và hiệu quả nhất, là những người trực tiếp góp phần đập tan thông tin và điệu xuyên tạc của kẻ thù. Do vậy, cần xây dựng lực lượng này là nòng cốt, xung kích, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Do đó, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, đả kích của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm vào Đảng ta trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh là cuộc đấu tranh thường xuyên và lâu dài. Tình hình thực tế của đất nước đang đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi phải tiến hành đấu tranh một cách chủ động và liên tục góp phần thực hiện đúng quan điểm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tạo sự đồng thuận xã hội, đại đoàn kết toàn dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia./.

ThS. Hoàng Việt Phương

Khoa Xây dựng Đảng

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Cập nhật Nghị quyết số 44-NQ/TW vào giảng dạy bài "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"
Chiến tranh Biên giới phía Bắc – bài học về xác định đối tượng và đối tác cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đảng ta thật là vĩ đại
Hiệp định Paris 1973 - Bài học về tư duy độc lập, tự chủ của Việt Nam trong ngoại giao
Hiệp định Paris (27/01/1971) - Cú huých quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Phong trào Đồng Khởi - Bước chuyển mình của cách mạng miền Nam
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Một số nội dung cơ bản của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Vận dụng Nghị quyết số 42-NQ/TW vào giảng dạy bài 6 “Chính sách xã hội, an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội” thuộc học phần Đường lối, chính ách của Đảng, nhà nước Việt Nam
Cập nhật Quy định 124-QĐ/TW về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị” vào giảng dạy bài 4 của học phần Xây dựng Đảng
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất