Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  937
Hôm qua :  1917
Lượt truy cập : 1687936
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH PHÚ THỌ
9 10 52

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH PHÚ THỌ

Thứ ba, 19.10.2021 17:14

ThS. Hoàng Thị Phương Thảo
Khoa Xây dựng Đảng
Cách đây 90 năm, ngày 18/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy văn phòng cấp ủy. Ghi nhận sự đóng góp và phát huy truyền thống của cán bộ văn phòng cấp uỷ, Thường vụ Bộ Chính trị (khoá VIII) và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã có quyết định lấy ngày 18/10 hàng năm làm Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy đảng các cấp.

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để phát huy, tăng cường vai trò và hiệu quả công tác lãnh đạo, Đảng bộ Tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; yêu cầu các cấp uỷ đảng phải có bộ máy công tác tinh gọn, có chất lượng cao, đủ sức tham mưu lãnh đạo tốt hệ thống chính trị cơ sở. Trong bộ máy công tác tham mưu, văn phòng cấp ủy có vị trí, vai trò rất quan trọng. Vị trí, vai trò ấy được thể hiện rất rõ qua các chức năng, nhiệm vụ của văn phòng mà không thể có ban đảng nào thay thế được.

Quán triệt quan điểm trên, trong những năm qua, văn phòng cấp uỷ cơ sở ở tỉnh Phú Thọ đã luôn tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khoa học, cụ thể, thiết thực, sâu sát đến cơ sở, từng bước hoạt động có hiệu quả, có chất lượng, góp phần giúp cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghị quyết và các mục tiêu do Đại hội Đảng bộ đề ra. Đội ngũ cán bộ văn phòng cấp uỷ các đảng bộ xã, phường, thị trấn ở Phú Thọ đã được quan tâm xây dựng. Đa số cán bộ văn phòng đảng ủy có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác ngày càng được nâng cao. Mặt khác, các Đảng ủy xã, phường, thị trấn cũng đã nhận thức sâu sắc, đề ra và triển khai thực hiện nhiều chủ trương giải pháp về công tác cán bộ, tạo nên đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ văn phòng đảng ủy cơ sở nói riêng có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng được thực hiện thường xuyên, nhất là học tập bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, trung cấp lý luận chính trị... Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ văn phòng ngày càng được nâng lên, về cơ bản đã và đang đáp ứng được yêu cầu chính trị đặt ra, đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp của mình; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công trong tổng thể sự phát triển mọi mặt ở địa phương cơ sở.

Tuy nhiên, khó khăn đối với các Đảng ủy xã, phường, thị trấn ở Phú Thọ hiện nay là chức danh “văn phòng đảng ủy” là cán bộ không chuyên trách, không có định biên theo Nghị định 92 của Chính phủ. Hạn chế này dẫn đến những bất cập khi so với yêu cầu, chất lượng một số cán bộ văn phòng cấp uỷ ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, như chất lượng tham mưu còn hạn chế, thiếu tính chủ động; một số cán bộ văn phòng cấp uỷ chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn phòng nên làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm. Nhiều đồng chí thiếu kỹ năng tin học văn phòng dẫn đến tình trạng giải quyết công việc còn chậm, sai sót, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, gửi và nhận qua điện tử, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, quản lí sổ sách, hồ sơ đảng viên còn chưa khoa học, chưa có nền nếp… 

Để khắc phục tình trạng trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư, trong đó có cán bộ không chuyên trách làm nhiệm vụ văn phòng đảng ủy cơ sở. Tiếp đến, ngày 19/4/2017, UBND Tỉnh Phú Thọ đã ra Công văn số:1518/UBND-TH về việc Hướng dẫn đảm nhiệm một số công việc văn phòng Đảng ủy cấp xã, thực hiện bố trí 01 một cán bộ công chức cấp xã ở những chức danh có 02 công chức trở lên (trừ công an, quân đội) sang làm một số nhiệm vụ công tác văn phòng đảng ủy. 

Để chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng đảng ủy ở xã, phường, thị trấn tỉnh Phú Thọ nâng cao trong những năm tới, các cấp ủy, chính quyền xác định thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp uỷ cơ sở

Trên cơ sở xác định đúng nội dung và phương thức hoạt động của Văn phòng Cấp uỷ mới đem lại hiệu quả cao trong công việc thực hiện các nhiệm vụ. Để thực hiện được chức năng nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp uỷ thì đòi hỏi trong nội bộ văn phòng cấp uỷ, từ các đồng chí lãnh đạo văn phòng, các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân viên cần nghiên cứu và hiểu thấu đáo vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp uỷ trong thời kỳ mới, từ đó thấy được niềm tự hào, vinh dự của cơ quan, đồng thời xác định được trách nhiệm ngày càng nặng nề của cán bộ, đảng viên, nhân viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Bằng nhiều phương pháp, biện pháp thích hợp để tuyên truyền làm cho các cấp uỷ đảng ở cơ sở, các cán bộ làm công tác văn phòng cấp uỷ từ tỉnh đến địa phương hiểu sâu sắc hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp uỷ, tạo điều kiện để văn phòng cấp uỷ phối hợp công tác tốt.

Hai là, cần chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở văn phòng cấp uỷ cơ sở theo định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và chuyên sâu về nghiệp vụ công tác văn phòng, năng lực thực tiễn công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ theo từng ngành. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ Văn phòng, đặc biệt đối với số cán bộ, nhân viên mới .

Về hình thức bồi dưỡng cán bộ,văn phòng cấp uỷ cơ sở thực hiện theo mấy hướng như sau:

- Trong thời gian công tác 5 năm, mỗi cán bộ, nhân viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức theo nhu cầu công tác ít nhất 1 lần.

- Cán bộ từ các cơ quan khác được điều động về văn phòng cấp uỷ cơ sở, nếu đang đi học thì được tiếp tục học hết chương trình.

- Phối hợp mở các lớp chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ để nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng.

- Cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước và của đơn vị; cán bộ, nhân viên tự túc đi học ngoài giờ hành chính được cơ quan hỗ trợ một phần chi phí học tập. Cán bộ sau khi đào tạo dài hạn, nếu trình độ được nâng lên so với tiêu chuẩn của  ngạch chuyên môn đang hưởng, được cơ quan xét thi nâng ngạch theo quy định. 

- Các đơn vị cần khuyến khích mọi người tự học (qua tài liệu, sách báo, phương tiện kỹ thuật và các hình thức khác) để tự trang bị và nâng cao trình độ của mình, đáp ứng yêu cầu của công việc; kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa việc học tập trung dài hạn với việc tự học, tự nghiên cứu và tự bổ sung kiến thức cho bản thân qua thực tiễn công tác Văn phòng.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên và mối quan hệ giữa văn phòng cấp uỷ cấp huyện với văn phòng cấp ủy cơ sở

Đội ngũ cán bộ, nhân viên đã và đang làm việc tại văn phòng cấp uỷ cơ sở luôn nhận thức sâu sắc rằng, có được những đóng góp đó trước hết là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp uỷ, sự quan tâm sâu sắc, trực tiếp của các đồng chí Bí thư, phó Bí thư cấp uỷ. Để giúp văn phòng cấp uỷ cơ sở hoàn thành được nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ cấp trên đối với văn phòng cấp uỷ xã, thị trấn trên một số mặt sau đây:

- Các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ, mà thường xuyên, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chỉ đạo, định hướng những trọng tâm công tác lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ trong từng thời kỳ, tạo điều kiện để văn phòng cấp uỷ cơ sở nắm bắt được sớm các chủ trương, đường lối, từ đó chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ.

- Thông qua hoạt động thực tế của văn phòng cấp uỷ cơ sở và thông qua các cuộc tiếp xúc hàng ngày, các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ cần yêu cầu cao hơn, đòi hỏi cao hơn đối với cán bộ làm công tác văn phòng; từ đó bắt buộc mỗi cán bộ Văn phòng cấp ủy phải tự giác học hỏi, tìm tòi suy nghĩ, sáng tạo để vươn lên đáp ứng yêu cầu của công việc, thẳng thắn phê bình, góp ý cán bộ văn phòng cấp cơ sở tiến bộ nhanh hơn.

- Quan tâm tạo điều kiện về tinh thần và vật chất để văn phòng cấp uỷ cấp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, cổ vũ, động viên, khích lệ những cố gắng, những thành quả mà văn phòng cấp uỷ xã, thị trấn đạt được; chỉ bảo, uốn nắn những khuyết điểm, sai sót của cán bộ; đặt niềm tin tưởng và niềm hy vọng lớn lao vào đội ngũ cán bộ văn phòng cấp uỷ cơ sở để họ mau chóng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BỔ SUNG, CẬP NHẬT QUY ĐỊNH 22-QĐ/TW VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG”
VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG KHU DÂN CƯ Ở HUYỆN PHÙ NINH – TỈNH PHÚ THỌ
NAM BỘ “THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC” SAU 76 NĂM
VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀO GIẢNG DẠY
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TÌM HIỂU VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ THỌ
TỪ CHỦ TRƯƠNG “KHÁNG CHIẾN” “KIẾN QUỐC” CỦA ĐẢNG SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN “NHIỆM VỤ KÉP” HIỆN NAY
PHÚ THỌ PHÁT HUY TINH THẦN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN THÁNG TÁM NĂM 1945
KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
ĐIỂM MỚI VỀ “DÂN THỤ HƯỞNG” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất