Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  833
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855379
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 1291

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ hai, 09.04.2018 02:39

ThS. Nguyễn Đức Hà
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Công tác tổ chức là một công tác quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng đã xác định cần phải xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện công tác tổ chức để phát huy sức mạnh của tổ chức đảng cũng như của đảng viên nhằm tạo nên sức mạnh toàn Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo nhằm đạt mục tiêu cao cả Đảng đã đề ra. Lý luận và thực tiễn đã khẳng định công tác tổ chức của Đảng ở cơ sở có vị trí, vai trò to lớn, đó là:

- Công tác tổ chức là một trong những mặt cơ bản của công tác xây dựng Đảng, điều kiện quyết định thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Công tác tổ chức của Đảng luôn giữ vai trò quyết định khi có đường lối đúng đắn, nhằm bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động của toàn đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

- Sức mạnh chính trị và tư tưởng của Đảng được bảo đảm bằng sức mạnh của tổ chức. Nắm vững nội dung công tác tổ chức của Đảng và thực hiện tốt công tác tổ chức của đảng bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng cũng đạt những kết quả to lớn, trong đó công tác tổ chức của Đảngđã đạt những kết quả quan trọng:

Thứ nhất, thực hiện một bước chỉnh đốn Đảng về tổ chức; kiện toàn, củng cố và phát triển, bảo đảm vai trò lãnh đạo của đảng bộ cơ sở.Chú trọng hơn xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở những địa bàn trọng yếu, xã khó khăn. Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở xác định phù hợp hơn với từng loại hình.Xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy. Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Sinh hoạt đảng được chỉnh đốn.

Thứ hai, công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được các đảng bộ coi trọng. Cơ cấu và phân bố đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức tăng hơn.

Thứ ba, công tác tổ chức cán bộ được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Giữ vững quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đổi mới nội dung và cách làm; triển khai đồng bộ các khâu trong quy trình công tác cán bộ; tính công khai, dân chủ trong công tác cán bộ được mở rộng.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ  chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao

Thứ tư, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; giải quyết những vấn đề lịch sử chính trị, đồng thời chú trọng nắm bắt và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay của đảng viên.

Thứ năm, việc đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo và hoạt động của đảng bộ cơ sở có kết quả bước đầu.

Tuy nhiên công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

Một là, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy còn thấp;  tổ chức chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả.Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác chưa thực sự rõ ràng.  Nội dung, hình thức sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chi bộ nhiều nơi còn lúng túng, hiệu quả thấp, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng chưa cao.Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc. Công tác quản lý đảng viên chưa thực sự chặt chẽ. Một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc kỷ cương, kỷ luật còn lỏng lẻo; nội bộ chưa đoàn kết.

Hai là, công tác cán bộ có đổi mới về phương pháp, quy trình nhưng hiệu quả chưa cao. Chưa có chính sách đủ hiệu lực khơi dậy tài năng, thu hút nhân tài vào các lĩnh vực quan trọng. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế. Quản lý cán bộ còn bất cập, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Vẫn còn tình trạng cục bộ, khép kín, hẫng hụt cán bộ ở các địa phương, ngành.

Ba là, một bộ phận cán bộ, đảng viên  suy thoái phẩm chất, đạo đức lối sống, cơ hội về chính trị, thiếu gương mẫu trước quần chúng. Phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng có nơi chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực trạng chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Bốn là, việc xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị còn thiếu chặt chẽ. Việc xem xét giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên còn lúng túng.

Năm là, nội dung và phương thức lãnh đạo còn lúng túng, chậm đổi mới.

Để nâng cao chất lượng công tác tổ chức của đảng bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng bộ cơ sở; nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp, các mặt công tác và các tầng lớp nhân dân; năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, buông lỏng vai trò lãnh đạo.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng bộ về công tác cán bộ, khắc phục yếu kém trong từng khâu công tác cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chất lượng hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá cán bộ, đảng viên; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng quy hoạch. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh; chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở theo yêu cầu tăng cường chất lượng; bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức chuyên môn nghiệp vụ... khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ.

- Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Phát triển đảng theo đúng tiêu chuẩn quy định, chú ý người lao động giỏi, đạo đức tốt...

Triển khai mạnh mẽ, có chương trình, kế hoạch cụ thể chỉ đạo sát sao để bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng viên.

- Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ chủ chốt chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện tốt công tác tổ chức của đảng bộ cơ sở là góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo nên sức mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở trong thời kỳ mới.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG HOÀN THÀNH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2018
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH GIẢNG DẠY LÝ LUẬN GẮN THỰC TIỄN
HIỆP ĐỊNH PARI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ QUAN HỆ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 1965 - 1975
NHỮNG DANH NHÂN TUỔI TUẤT NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH SỐ 102 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM - VẬN DỤNG VÀO BÀI CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
NHẬN THỨC MỚI CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6-KHOÁ XII
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ SINH HOẠT CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp