Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  83
Hôm qua :  849
Lượt truy cập : 1345772
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ HIỆN NAY
9 10 126

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI PHỤ NỮ Ở CƠ SỞ HIỆN NAY

Thứ năm, 25.02.2021 20:35

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những nội dung quan trọng của nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ; là động lực thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tới cán bộ, hội viên phụ nữ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở.

     Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền còn góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống các loại tội phạm, các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện các quy định về hôn nhân gia đình và bình đẳng giới, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với sự tham gia tích cực của phụ nữ.

      Bước vào thời kỳ cách mạng mới với những đòi hỏi ngày càng cao của công tác Hội và phong trào phụ nữ thì việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động của Hội Phụ nữ đặc biệt ở cấp cơ sở là yêu cầu khách quan trong giai đoạn hiện nay; trong đó tập trung vào một số giải pháp sau:

     Một là: Đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận độngphụ nữ; tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết của tổ chức Hộinhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Tiếp tục động viên cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

     Hai là: Tăng cường công tác nắm bắt diễn biễn tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ để đề xuất những nội dung tuyên truyền sát hợp với từng địa phương, cơ sở; từng đối tượng, vùng miền, phát huy được tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của chị em phụ nữ. Phát huy hình thức tuyên truyền miệng, lựachọn nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu thông tin của phụ nữ, đúng định hướng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018.

     Ba là: Tăng cường mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động của Hội Phụ nữ các cấp. Lý luận nhằm nâng cao trình độnhận thức về mọi mặt và khả năng tư duy; thực tiễn giúp hội viên phát triển khả năng vận dụng tri thức vào cuộc sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các tri thức khoa học, công nghệ với hoạt động của tổ chức Hội, của mỗi hội viên phụ nữ theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”; tạo sự thống nhất giữa nội dung tuyên truyền và thực tiễn cuộc sống.

     Bốn là: Đổi mới hình thức tuyên truyền của Hội theo hướng thiết thực, đa dạng, phong phú, “dễ nghe, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ thực hiện”; phát huy có hiệu quả các kênh thông tin của Hội như ấn phẩm thông tin công tác Hội Phụ nữ, trang Website của tổ chức Hội để chuyển tải thông tin đến với cán bộ, hội viên phụ nữ; tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa trong xã hội.

     Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của Hội Phụ nữ ở cấp cơ sở nhằm phát huy tiềm năng to lớn của phụ nữ, nâng cao địa vị của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới; tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người.Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để phụ nữ tiếp tục vươn lên, đóng góp ngày càng nhiều vào công cuộc đổi mới đất nước, phát huy vai trò của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”.

 

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HÒA ƯỚC HOA - PHÁP THÁNG 02 NĂM 1946 VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH SÁCH LƯỢC NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TUYÊN TRUYỀN MIỆNG - MỘT HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN - ĐIỂM KHỞI ĐẦU CHIẾN LƯỢC ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN RÚT KINH NGHIỆM DỰ GIỜ NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH DỰ GIỜ NĂM 2021
CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN NĂM 1946 VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý NHẰM NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY MÔN “NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ"
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIẾM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TÔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2020
TÌM HIỂU MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN VÀ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất