Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2006
Hôm qua :  1581
Lượt truy cập : 2274943
Giáo dục lý luận chính trị của trung tâm chính trị cấp huyện - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Phú Thọ
9 10 131

Giáo dục lý luận chính trị của trung tâm chính trị cấp huyện - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Phú Thọ

Thứ hai, 30.01.2023 02:58
Giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ quan trọng của các Đảng và giai cấp cầm quyền. Đối với Việt Nam, giáo dục lý luận chính trị được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, định hướng ngay từ khi chưa có Đảng và ngày càng đóng vai trò to lớn đối với những thắng lợi của cách mạng nước ta. Công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện ở mọi cấp, mọi tổ chức đảng, trong đó các trung tâm chính trị cấp huyện giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi thông qua đó giúp trang bị, bồi đắp, củng cố nền tảng tư tưởng, niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển cho đội ngũ đảng viên ở cơ sở, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

     I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

     1. Giáo dục lý luận chính trị của trung tâm chính trị cấp huyện

     Theo quan điểm của GS.TS Đào Duy Quát thì giáo dục lý luận chính trị “là việc làm truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đó là quá trình tác động vào đối tượng giáo dục bằng cách trình bày, giải thích một cách khoa học những khái niệm, những quan điểm… nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, nâng cao phẩm chất cách mạng và năng lực thực tiễn của họ, hướng dẫn họ vận dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống”[1].

     Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương xác định: “Giáo dục lý luận chính trị là quá trình phổ biến, truyền bá một cách cơ bản, có hệ thống nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân… nâng cao nhận thức lý luận”[2]. Giáo dục lý luận chính trị là một hoạt động được tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch với nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện thích hợp của chủ thể lên đối tượng ở một môi trường nhất định, làm cho đối tượng nhận thức được những nội dung cơ bản về nền tảng tư tưởng lý luận theo mục đích, yêu cầu đã xác định.

     Trong bối cảnh nước ta hiện nay, khái niệm giáo dục lý luận chính trị được hiểu là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất cách mạng và năng lực thực tiễn, hướng dẫn họ vận dụng những tri thức đó vào cuộc sống.

     Trung tâm chính trị cấp huyện “là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện”[3]. Trung tâm chính trị cấp huyện hoạt động theo thiết chế của nhà trường, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho “cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện - những người không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”[4].

     Về chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm chính trị cấp huyện được xác định:

     “Về chức năng, trung tâm chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ của địa phương; tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp uỷ”[5].

     “Về nhiệm vụ: Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên ở cơ sở. Tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương; tổ chức thông tin tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; tham gia phối hợp công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp uỷ và phục vụ giảng dạy, học tập; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp uỷ cấp huyện”[6].

     Giáo dục lý luận chính trị của các trung tâm chính trị cấp huyện được xác định với những nội dung rất cụ thể về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Vì vậy, giáo lục lý luận chính trị thực sự có vai trò quan trọng nhằm trang bị cho cán bộ đảng viên và nhân dân sự hiểu biết, thấm nhuần các kiến thức lý luận chính trị và vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn tại địa phương, cơ sở. Khi trình độ lý luận được nâng cao, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin hiệu quả để đề ra những quyết sách chính xác, khoa học, kịp thời. Nâng cao trình độ lý luận chính trị còn giúp cán bộ nâng cao năng lực tổ chức, tổng kết thực tiễn một cách khoa học, khắc phục bệnh kinh nghiệm, giáo điều, máy móc trong hoạt động thực tiễn.

     2. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng viên ở cơ sở

     “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”[7]. Những nhiệm vụ đó, xét đến cùng đều là trách nhiệm cá nhân của các đảng viên. Đối với mỗi đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Cụ thể:

     Thứ nhất, về nhận thức. Qua học tập, nghiên cứu các tài liệu, nhất là giáo trình các lớp lý luận chính trị, đảng viên nhận thức đúng và kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định “mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”[8]. Mỗi đảng viên cần có nhận thức đúng đắn về thành tựu, ý nghĩa của công cuộc đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng trong hơn 35 năm qua. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhận định: “Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”[9].

     Thứ hai, về phát ngôn. Trên cơ sở nắm chắc, hiểu sâu nguyên tắc, đường lối, chủ trương của Đảng, đảng viên trực tiếp tuyên truyền đúng, đủ đến các tầng lớp nhân dân. Đảng và Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, để mọi người được tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền Nhà nước và đề đạt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình. Đảng mở rộng dân chủ trong đóng góp ý kiến, trong phát ngôn, nhưng phải trong khuôn khổ những quy định của nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Do vậy, trong các hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… đảng viên phát biểu ý kiến phải theo đường lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng; phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được tuỳ tiện, hoặc lợi dụng các diễn đàn, các cuộc hội thảo, hội nghị để đả kích tổ chức, phê phán lãnh đạo, bôi nhọ cá nhân và tuyên truyền các quan điểm sai trái. Tuỳ tiện phát ngôn sẽ tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và những phần tử xấu lợi dụng chống Đảng.

     Thứ ba, về hành động. Từ nhận thức đúng, phát ngôn đúng, đảng viên cần có những hành động phù hợp, như: không lan truyền các thông tin sai trái, không “để mặc” những thông tin không đúng tác động đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với việc chia sẻ những thông tin tích cực và không đăng tải ý kiến chủ quan, không phù hợp chủ trương, đường lối…

     II. GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TỈNH PHÚ THỌ, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở CƠ SỞ

     1. Kết quả giáo dục lý luận chính trị của các trung tâm chính trị cấp huyện tỉnh Phú Thọ

     Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 12 trung tâm chính trị huyện, thị xã. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay “100% trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc thực hiện chủ trương đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện đồng thời là Giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. Thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện, đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các trung tâm đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định mỗi trung tâm có từ 04 đến 06 biên chế; đội ngũ giảng viên kiêm chức thường xuyên được kiện toàn từ 06 đến 12 đồng chí; cơ sở vật chất được đầu tư để ngày càng đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ. Nhiều đồng chí có kỹ năng truyền đạt, thuyết trình và kết hợp tốt công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy”[10].

     Trong 05 năm qua, các trung tâm chính trị cấp huyện tỉnh Phú Thọ đã bám sát hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cấp huyện, các cấp uỷ đảng cơ sở từ khâu xây dựng kế hoạch, chiêu sinh tuyển chọn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Công tác tổ chức được thực hiện đúng thời gian, đảm bảo nội dung chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

     Bảng 2.1. Số lượng các lớp đào tạo bồi dưỡng và học viên giai đoạn 2017 - 2021 ở các trung tâm chính trị huyện, thị xã tỉnh Phú Thọ

Stt

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

SỐ LỚP (Lớp)

SỐ HỌC VIÊN (Người)

1

Bồi dưỡng kết nạp Đảng

2.191

14.795

2

Bồi dưỡng đảng viên mới

163

13.102

3

Bối dưỡng cấp uỷ và Bí thư chi bộ

83

9.020

4

Bồi dưỡng chuyên đề (06 chuyên đề)

356

35.474

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ các đoàn thể

408

40.627

6

Bồi dưỡng theo yêu cầu cấp uỷ

226

20.679

7

Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị

60

4.166

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ)

     Ngoài ra, hàng năm các trung tâm chính trị còn thực hiện các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị, nghiệp vụ tuyên truyền miệng, nghiệp vụ báo cáo viên và lớp liên kết với các đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội… cho hàng nghìn lượt học viên tham gia. Theo kết quả báo cáo, các trung tâm đều đánh giá học viên tham gia các lớp học đạt tỉ lệ chiêu sinh cao, từ 85% - 95% so với kế hoạch; tỉ lệ khá giỏi đạt 85% trở lên và bảo đảm nội dung giáo dục toàn diện, nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn khi hoàn thành khóa học.

     Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm đã được nâng lên. Đối với các chương trình bồi dưỡng cơ bản như lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới, các trung tâm đều tổ chức thi, kiểm tra nhận thức của học viên; kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại cơ bản đạt yêu cầu với tỷ lệ khá giỏi chiếm 80% trở lên. Nhìn chung, với kết quả đã đạt được về cả số lượng và chất lượng, giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm chính trị huyện, thị xã đã giúp nâng cao nhận thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

     2. Hiệu quả của giáo dục lý luận chính trị đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng viên và những vấn đề đặt ra hiện nay

     Chương trình giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm chính trị cấp huyện của tỉnh Phú Thọ đã giúp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở làm rõ và khẳng định giá trị khoa học, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, phân tích, chứng minh sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đảng bộ tỉnh, đảng bộ huyện và đảng bộ xã; hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của địa phương; thấy được những thành tựu to lớn mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được hơn 92 năm qua; những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới mà Việt Nam đạt được là hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam… Chính những thắng lợi to lớn trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng hùng hồn, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cơ sở.

     Chương trình giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm còn hướng đến tu dưỡng rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên; hướng dẫn đảng viên chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ đảng viên cơ sở. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, một tin tức dù là trọng đại hay nhỏ nhặt, mỗi người bất kỳ đều có thể trở thành người đưa tin với các hình ảnh, cách viết, cách suy nghĩ hoàn toàn theo lối cá nhân. Báo chí có thể chưa kịp viết, chưa kịp đăng nhưng thông tin về một hoạt động bất kỳ có thể đã lan nhanh trong cộng đồng mạng một cách chóng mặt. Do đó giáo dục lý luận chính trị còn là công tác dự báo, phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng để học viên “miễn dịch” với những thông tin không chính thống.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các trung tâm chính trị cấp huyện tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số vấn đề đặt ra:

     Thứ nhất, do sự “đóng khung” các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung trong tài liệu đã được biên soạn, vì vậy dẫn đến tình trạng hàng năm vẫn một đối tượng học viên đi tập huấn, bồi dưỡng với những nội dung cũ dẫn đến tình trạng “lạc hậu tương đối” của nội dung giáo dục lý luận chính trị so với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn hiện nay.

     Thứ hai, một số chương trình bồi dưỡng cho các tổ chức đoàn thể nhân dân chưa có giáo trình học tập. Nhưng do yêu cầu thực tiễn đặt ra, các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội vẫn phải tự nghiên cứu, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng. Những chương trình, tài liệu này đã bám sát chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và những yêu cầu cần giải quyết ở cơ sở. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, hạn chế về thời gian, kinh phí nghiên cứu, nên chất lượng các chương trình, tài liệu chưa sâu.

     Thứ ba, chương trình giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm thường ngắn ngày (từ 5 đến 7 ngày), thường chú trọng các nội dung lý thuyết, chưa có nhiều chuyên đề và dành nhiều thời gian đề đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho người học nhất là đấu tranh trên nền tảng mạng xã hội hiện nay.

     Thứ tư, một số học viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, ý thức học tập chưa cao. Có tình trạng học viên quá bận việc cơ quan nên không thể chú tâm vào việc học. Thậm chí, có học viên với tâm lý đi học chỉ để hoàn thiện bằng cấp, tiêu chuẩn chức danh chứ không thực sự xuất phát từ nhu cầu tự thân phải nâng cao trình độ lý luận chính trị… Do vậy, người học đối phó, thụ động trong tiếp thu, dẫn đến không nắm được, hoặc nắm không chắc các nội dung lý luận chính trị, không biết vận dụng hoặc vận dụng không hiệu quả lý luận chính trị vào thực tiễn.

     3. Nhiệm vụ trong thời gian tới

     Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với các trung tâm chính trị cấp huyện trong giáo dục lý luận chính trị.

     Trên cơ sở xác định nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục lý luận chính trị - tư tưởng. Cấp uỷ huyện, thị xã cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo trung tâm chính trị thực hiện đúng, đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình đạo tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Định kỳ làm việc với trung tâm để nắm bắt, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, thể chế hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng các kế hoạch, chương trình, hành động cụ thể giao cho trung tâm chính trị triển khai thực hiện.

     Trên cơ sở các quy định chung, cấp uỷ cấp huyện, thị xã ban hành văn bản quy định cụ thể về chế độ học tập lý luận chính trị tại trung tâm chính trị đối với mỗi đối tượng cán bộ, đảng viên. Cụ thể hoá các tiêu chuẩn trong xem xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảng viên trong từng chức danh cụ thể gắn với học tập, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và thực hiện trách nhiệm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở.

     Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện.

     Nội dung giáo dục lý luận chính trị không chỉ hướng đến lý luận mà còn là giáo dục hình thành nhân cách chính trị, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, bao gồm ba yêu cầu cơ bản: Nâng cao nhận thức lý luận và đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng nền tảng tư tưởng, tình cảm cách mạng, tu dưỡng đạo đức cách mạng; hình thành và rèn luyện năng lực lãnh đạo, phương pháp và phong cách làm việc khoa học. Thực hiện mục tiêu này, trong quá trình giáo dục lý luận chính trị phải kết hợp việc nâng cao nhận thức lý luận với bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với kỹ năng công tác, khắc phục việc truyền thụ tri thức lý luận đơn thuần, xem nhẹ rèn luyện, xa rời thực tiễn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong khai thác, sử dụng mạng máy tính, mạng thông tin để đăng tải, chia sẻ các tin, bài, tài liệu đấu tranh, phản bác; kỹ năng nhận diện các luận điệu xuyên tạc, thù địch… Hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở sử dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học, công nghệ, nhất là báo, tạp chí điện tử, mạng internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân để chia sẻ thông tin tích cực, các bài viết chuyên sâu nhằm vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

     Kết hợp với đổi mới nội dung cần có sự đổi mới phương pháp, phương tiện và hình thức giáo dục lý luận chính trị: lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng theo hướng tăng cường đối thoại, gắn lý luận với thực tiễn; lấy hoạt động của người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học viên, tăng cường hướng dẫn các bài tập xử lý tình huống, thực hành nhằm giúp người học vừa nắm được lý luận cơ bản, vừa nắm vững kỹ năng thực hành và giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở. Mặc khác, kịp thời phát hiện những vấn đề về nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, còn lệch lạc trong tư tưởng của đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, định hướng.

     Thứ ba, tăng cường kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm người học.

     Đối với bản thân cán bộ, đảng viên phải xác định đúng động cơ và mục đích của học tập lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của người cán bộ, đảng viên. Có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị; phát huy tính sáng tạo, chủ động trong học tập; tích cực mang kiến thức lý luận vận dụng vào thực tiễn; kiên quyết khắc phục bệnh lười học lý luận, xem thường lý luận hoặc khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn trong học lý luận.

     Thứ tư, phát triển đội ngũ giảng viên và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập lý luận chính trị.

     Đội ngũ giảng viên các trung tâm chính trị phải là những người có đức, có tài; vừa có lối sống giản dị, phẩm chất chính trị, tinh thần đoàn kết và ý thức chấp hành kỷ luật; đồng thời vừa có trình độ, năng lực giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay. Thường xuyên cử giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảng dạy, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trung tâm. Cùng với những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, các huyện cần có những biện pháp cụ thể khuyến khích về vật chất, tinh thần đối với giảng viên.

     Trung tâm chính trị cấp huyện cần được đầu tư trang thiết bị một cách đồng bộ và từng bước hiện đại hoá các phương tiện dạy và học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị: các hội trường, phòng học, phòng họp cần được bổ sung, nâng cấp hiện đại hơn, đảm bảo trang bị đầy đủ, đồng bộ, đạt chuẩn về âm thanh, ánh sáng, máy tính, máy chiếu, thiết bị điều khiển từ xa… Thư viện phải được trang bị đầy đủ các đầu sách, tạp chí cơ bản về lý luận chính trị từ sơ cấp đến trung cấp, cao cấp và các loại tài liệu tham khảo, phục vụ tra cứu và nghiên cứu của học viên, giảng viên. Thường xuyên bổ sung sách và tài liệu nghiên cứu mới, nhất là về nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     III. KẾT LUẬN

     Đảng ta xác định giáo dục lý luận chính trị là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng để đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng đáp ứng yêu cầu mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Thực tiễn hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng, cách mạng, thực hiện “diễn biến hoà bình” nhằm gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Do đó, nếu cán bộ đảng viên không xác định rõ, không kiên định hoặc mất phương hướng chính trị thì sẽ không có khả năng phân biệt đúng sai, dẫn tới dao động trước những khó khăn thử thách, dễ bị lệch lạc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chính vì vậy, việc nâng cao giáo dục lý luận chính trị của trung tâm chính trị cấp huyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa cấp thiết trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở, cần được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

ThS. Đỗ Thị Thúy Hoa 

Khoa Xây dựng Đảng


[1] Đào Duy Quát (2006): Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới. Tạp chí Tư tưởng văn hóa của Ban Tu tưởng - Văn hóa Trung ương, số 6/2006, tr.38.

[2] Ban Tuyên giáo Trung ương (2013): Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, (tái bàn lần thứ nhất), Nxb. Chính trị quốc gia, H, tr.8.

[3] Ban Bí thư: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

[4] Ban Bí thư: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

[5] Ban Bí thư: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

[6] Ban Bí thư: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

[7] Bộ Chính trị: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều lệ Đảng.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.CTQGST, H, t1, tr.104.

[10] Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ: Báo cáo kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Hiệp định Pari năm 1973 - Hành trình khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam
Tiếp tục phát huy phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Gắn nghiên cứu khoa học với nội dung giảng dạy ở khoa Xây dựng Đảng
Một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới
Một số giải pháp vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy phần học “Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Quán triệt, cập nhật Nghị quyết số 29-NQ/TW vào giảng dạy bài “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức”
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2022
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
XÂY DỰNG HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - SỰ CẦN THIẾT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất