Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1320
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2531113
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ
9 10 522

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Thứ ba, 30.05.2023 08:29

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, trong những năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để lãnh đạo cách mạng Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt1. Đảng viên là nhân tố cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng và tổ chức cơ sở đảng, vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng; các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có thể kể đến là: Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách  ra khỏi Đảng… Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng đã đưa ra phương hướng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng”2. Cụ thể quan điểm đó, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

     Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và thực hiện các quan điểm, nghị quyết của Đảng, trong những năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhằm bổ sung năng lực cho đảng viên, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chỉ đạo về xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt gần đây nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 19/11/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 23/11/2022 “về tăng cường công tác phát triển đảng viên”;…Nhờ đó, chất lượng đảng viên của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. Số đảng viên và tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, ngày càng tăng. Cụ thể:

     Năm 2021: Tổng số đảng viên tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng là: 107.427 đảng viên. Trong đó, số đã được kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng: 94.360 đảng viên. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15.399 đảng viên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 73.555 đảng viên; Hoàn thành nhiệm vụ: 4.873 đảng viên; Không hoàn thành nhiệm vụ: 533 đảng viên.

     Năm 2022: Tổng số đảng viên tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng là: 108.211 đảng viên. Trong đó: Số đã được kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng: 94.877 đảng viên. Kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15.397 đảng viên (giảm 0,2% so với năm 2021); Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 74.551 đảng viên, (tăng 0,62% so với năm 2021); Hoàn thành nhiệm vụ: 4.492 đảng viên (giảm 0,43% so với năm 2021); Không hoàn thành nhiệm vụ: 437 đảng viên (giảm 0,1% so với năm 2021).

     Về xếp loại tổ chức đảng: Kết quả năm 2021: 18/18 đảng bộ cấp huyện và tương đương được đánh giá, xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100%; Năm 2022: 18/18 đảng bộ cấp huyện và tương đương được đánh giá, xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 100%.

     Trong giai đoạn hiện nay, thời kỳ thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế có nhiều thuận lợi, thời cơ, song cũng có không ít, thách thức, khó khăn, đã và đang tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó, trước hết là công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Đồng thời, Nghị quyết số 21-NQ/TW cũng đề ra mục tiêu cụ thể:

     “Đến năm 2025: Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

     Đến năm 2030: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên”.

     Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nói chung và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của tỉnh Phú Thọ nói riêng, cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

     Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

     Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu giữ vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan và đơn vị trên địa bàn tỉnh cần triển khai tổ chức một cách toàn diện, giáo dục và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cho tất cả các tổ chức và lực lượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong việc bồi dưỡng, giáo dục, định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động, nhằm đóng góp vào việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và đảng viên. Đồng thời, cần áp dụng các biện pháp kịp thời và triệt để để khắc phục những tư tưởng, nhận thức và hành động chưa đúng, chưa đầy đủ.

     Hai là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

     Dựa trên tình hình thực tế, các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ và hằng năm. Chú trọng chỉ đạo các chi bộ và đảng viên trong việc tạo môi trường thuận lợi, hướng dẫn và hỗ trợ quần chúng trong việc phấn đấu, rèn luyện, nhận thức lý tưởng, có động cơ và mục đích vào Đảng. Công tác kết nạp đảng viên phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc đặt chất lượng lên trên, không tập trung vào số lượng.

     Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở cần phân công ủy viên phụ trách và giao nhiệm vụ cho các chi bộ trong việc phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ quần chúng kết nạp vào Đảng. Nội dung và chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới cần được đổi mới để đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Phương pháp bồi dưỡng, học tập, kiểm tra và đánh giá cần được đổi mới, nâng cao chất lượng phù hợp với từng đối tượng.

     Ba là, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và phân tích đánh giá chất lượng đảng viên.

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Dựa trên thực tiễn, việc kiểm tra hiệu quả việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao của cán bộ và đảng viên đã được cấp ủy và tổ chức đảng mới xem xét, đánh giá, phân tích và kết luận chính xác về trình độ và năng lực của họ. Qua việc kiểm tra và giám sát, có thể áp dụng biện pháp giáo dục, góp phần ngăn ngừa và cảnh báo, đồng thời, răn đe đối với tất cả cán bộ và đảng viên. Điều này cũng giúp ngăn ngừa và hạn chế vi phạm kỷ luật đảng, từ đó đảm bảo tính trong sạch của đội ngũ. Vì vậy, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh cần thực hiện công tác kiểm tra và giám sát cán bộ và đảng viên một cách thường xuyên, nhằm góp phần vào việc xây dựng một tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

     Bốn là, tăng cường vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, giám sát đảng viên.

     Phát huy và tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát đối với đảng viên trong việc tuân thủ các quy định về gương mẫu, đạo đức, lối sống tại nơi làm việc và nơi cư trú. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ thường xuyên khơi mào và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát hiện và lựa chọn những cá nhân tích cực từ đoàn viên, hội viên và quần chúng, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, để giới thiệu cho Đảng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia giám sát đội ngũ đảng viên và đồng hành trong xây dựng Đảng. Sự thành công của công việc, sự hài lòng và niềm tin từ phía nhân dân sẽ được sử dụng làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng và xếp loại cán bộ và đảng viên hằng năm.

     Năm là, tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền, giáo dục.

     Các cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ và đảng viên. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa quá trình đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện thực tế. Chú trọng thực hiện và vận dụng một cách sâu sắc và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Đồng thời, đảm bảo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, Điều lệ và nghị quyết của Đảng, cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy và tổ chức Đảng quyết liệt và kiên trì thực hiện Nghị quyết của Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), kết hợp với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ và đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp và người đứng đầu các cơ quan và đơn vị.

     Đội ngũ đảng viên là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nhân tố kết nối, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức cùng nhân dân thực hiện thắng lợi, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều khó khăn, thách thức cũng như thời cơ thuận lợi, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ phải nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ đảng viên, để mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự: Thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xứng đáng “là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. 

     (Nguồn: Theo Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021, 2022 của tỉnh Phú Thọ).

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐƯA NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀO GIẢNG DẠY
NẮM VỮNG VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA VĂN HÓA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ VĂN HÓA Ở CƠ SỞ HIỆN NAY
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC
KINH NGHIỆM THỜI CƠ TRONG CHIẾN THẮNG 30/4/1975 VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGHIÊN CỨU, CẬP NHẬT NỘI DUNG CUỐN SÁCH “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC ''XÂY DỰNG ĐẢNG''
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” THUỘC HỌC PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BẢN “ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất