Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2192
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036759
ĐƯA NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀO GIẢNG DẠY
9 10 354

ĐƯA NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀO GIẢNG DẠY

Thứ ba, 30.05.2023 00:44

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Đảng viên có vai trò vô cùng quan trọng đối với chất lượng của tổ chức Đảng. Vì vậy, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của toàn Đảng nói chung, của từng tổ chức cơ sở đảng nói riêng được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng.

     Khi nói về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”.(1) “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Để có được đội ngũ đảng viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của đất nước phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong toàn Đảng. Do vậy, ngày 23/11/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU “về tăng cường công tác phát triển đảng viên” với mục đích hoàn thành tốt chỉ tiêu về phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

     Việc cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên, của địa phương vào giảng dạy là việc làm thường xuyên của đội ngũ giảng viên các trường chính trị nói chung và của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng. Trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị có học phần Xây dựng Đảng, bao gồm 09 chuyên đề, trong đó có chuyên đề Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng, chuyên đề này giảng viên có thể vận dụng Chỉ thị số13-CT/TU “về tăng cường công tác phát triển đảng viên” vào bài giảng. Về kết cấu của chuyên đề gồm 03 phần chính, tuy nhiên việc vận dụng nội dung của Chỉ thị số 13-CT/TU vào giảng dạy phụ thuộc vào các phần, các tiểu mục trong bài. Cụ thể:

     Thứ nhất: Mục 1.2.2.1. Tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên vào Đảng.

     Trong mục này, sau khi giảng viên giảng dạy những kiến thức lý luận cơ bản theo quy định hiện nay của Đảng (Đại hội XIII), giảng viên vận dụng tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ “về tăng cường công tác phát triển đảng viên”, đó là:

     Về tạo nguồn kết nạp đảng viên: Chỉ thị số 13-CT/TU yêu cầu, làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; quan tâm nguồn kết nạp đảng là công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương, công chức, viên chức, học sinh các trường trung học phổ thông, học viên các trường dạy nghề, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đoàn viên, hội viên, người theo tôn giáo, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

     Về mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên: Chỉ Thị số 13-CT/TU nhấn mạnh, tổ chức các lớp nhận thức về Đảng và các lớp bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; những nơi khó khăn, đối tượng đặc thù có thể tổ chức hình thức trực tuyến, hoặc bố trí học vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho phù hợp.

     Về công tác kết nạp đảng viên: Chỉ thị số 13-CT/TU yêu cầu, công tác kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền Theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng viên mới  được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng có động cơ vào Đảng đúng đắn.

     Thứ hai: Mục 2.2. Thực trạng công tác đảng viên. 

     Ở nội dung này, sau khi giảng viên nêu thực trạng công tác đảng viên của cả nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, giảng viên phải nêu thực trạng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ theo Chỉ thị số 13-CT/TU, cụ thể:

     Về ưu điểm: Chỉ thị số 13-CT/TU nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên; việc kết nạp đảng viên đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình  Theo quy định của Điều lệ Đảng; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới kết nạp được nâng lên. Giai đoạn 2016 - 2021, bình quân mỗi năm kết nạp được trên 2.500 đảng viên; duy trì 100% khu dân cư có chi bộ độc lập. Tỉ lệ đảng viên là nữ, là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, là đoàn viên thanh niên được nâng lên.

     Về hạn chế: Chỉ thị số 13-CT/TU nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên thời gian qua có xu hướng giảm. Một số cấp ủy, tổ chức đảng vì chỉ tiêu mà chưa coi trọng đúng mức chất lượng; số đảng viên mới kết nạp bị xóa tên, đưa ra khỏi Đảng có chiều hướng tăng; việc kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều khó khăn.

     Về nguyên nhân: Chỉ thị số 13-CT/TU nêu rõ, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng  của công tác phát triển đảng viên; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, chưa quan tâm thường xuyên. Nguồn kết nạp đảng viên của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy ngày càng khó khăn, nhất là ở các khu dân cư. Một số đảng viên mới kết nạp uy tín thấp, chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa tạo điều kiện thành lập và hoạt động tổ chức đảng; hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở nhiều nơi chưa cao; một bộ phận đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

     Thứ ba: Mục 3.2. Phát triển đảng viên đi đôi với sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

     Trong nội dung này, khi nói tới giải pháp công tác kết nạp Đảng, giảng viên cần cập nhật Theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, cụ thể về phương hướng, phấn đấu hằng năm kết nạp từ 3.000 đảng viên mới trở lên (từ 3% trên tổng số đảng viên của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh). Lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm  đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy… Nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân người đứng đầu thiếu trách nhiệm, kết quả kết nạp đảng viên thấp.

     Trên đây là những nội dung cơ bản Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 23/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ “về tăng cường công tác phát triển đảng viên”, mà giảng viên nhà trường nói chung và giảng viên khoa Xây dựng Đảng nói riêng, cần đưa vào công tác đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường cũng như bài Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng trong học phần Xây dựng Đảng, Chương trình Trung cấp lý luận chính trị.

     Tài liệu tham khảo:

     Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1996. T. 10, tr. 166. Sđd, tr. 270.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NẮM VỮNG VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT CỦA VĂN HÓA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ VĂN HÓA Ở CƠ SỞ HIỆN NAY
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG ẤM NO, HẠNH PHÚC
KINH NGHIỆM THỜI CƠ TRONG CHIẾN THẮNG 30/4/1975 VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGHIÊN CỨU, CẬP NHẬT NỘI DUNG CUỐN SÁCH “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC ''XÂY DỰNG ĐẢNG''
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” THUỘC HỌC PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BẢN “ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM” ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG Ở TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG” TRONG SOẠN GIẢNG BÀI “CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG''
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất