Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2205
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529770
“DÂN LÀ GỐC” - SỨC MẠNH CỦA THÀNH CÔNG
9 10 190

“DÂN LÀ GỐC” - SỨC MẠNH CỦA THÀNH CÔNG

Thứ năm, 15.09.2022 13:14

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Khoa Xây dựng Đảng
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Sức mạnh đó đã được chứng minh trong suốt quá trình dựng và giữ nước của nhân dân ta. Thực hiện quan điểm “dân là gốc”, Đảng ta luôn có được niềm tin của Nhân dân, luôn giữ và củng cố được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, đã tạo nên một nguồn sức mạnh vô song cho dân tộc ta trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

     Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang trong mình yếu tố dân tộc, bám rễ sâu trong lòng dân tộc, Nhân dân là người sinh thành ra Đảng. Mục tiêu mà Đảng luôn hướng đến là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng một đất nước: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi hoạt động của Đảng luôn dựa trên quan điểm “dân là gốc” coi dân là “tối thượng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Nhân dân luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng, tạo nên ý Đảng - lòng dân suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng.

     Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm "dân là gốc". Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu... Đây cũng là cơ sở, niềm tự hào chính đáng để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đất nước và đông đảo kiều bào yêu nước đề cao tinh thần dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết phản bác, đấu tranh làm thất bại các âm mưu nhằm phá vỡ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân của các thế lực thù địch, phản động.

     Những luận điệu xuyên tạc đó luôn nhằm tách rời Đảng với dân tộc, chia tách Đảng với nhân dân Việt Nam và kiểu bào yêu nước. Lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh việc công khai tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt là việc xử lý các phần tử có những hành vi chống đối, gây rối, kích động nhân dân làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội; lợi dụng vấn đề dân chủ để làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Và tuyên truyền, Đảng Cộng sản Việt Nam hết “vai trò lãnh đạo”; “quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân không còn nữa”. Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phản động làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phòng chống dịch bệnh… Tất cả những luận điệu đó thực chất là nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, làm cho dân xa rời và đối lập với Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

     Đứng trước những luận điệu xuyên tạc, phá hoại đó, bằng thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với quan điểm “dân là gốc” và sự kiên định mục tiêu hoạt động của Đảng là vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đảng là của dân, vì dân, dân một lòng một dạ theo Đảng. Đảng luôn quan tâm chăm lo cho lợi ích của Nhân dân và Nhân dân luôn sẵn sàng chiến đấu, xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Điều đó đã tạo nên nguồn sức mạnh vô địch từ ý Đảng hợp với lòng dân, giúp dân tộc ta làm nên những chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

     Trong suốt những chặng đường gian nan của dân tộc Đảng luôn có Nhân dân bên cạnh tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Sau hơn 35 năm đổi mới, với sự đồng lòng nhất trí của toàn dân với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sửtrên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng ổn định, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ 4 ASEAN.  Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Với mục tiêu chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả ấn tượng, bình quân giảm nghèo đạt 1,5%/năm. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Bên cạnh đó, tiềm lực quốc phòng được củng cố và tăng cường, vị thế và uy tín của nước ta được nâng lên trên trường quốc tế. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dù tiềm lực kinh tế còn hạn chế so với các nước trên thế giới, nhân dân Việt Nam đã chung sức đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra.

     Như vậy, với quan điểm “Dân là gốc” sẽ luôn tạo ra nguồn sức mạnh vô địch cho dân tộc ta, không có thế lực nào, dù nham hiểm đến đâu cũng không thể xuyên tạc, chia rẽ được. Để thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng: Hơn bao giờ hết Đảng ta cần tiếp tục thực hiện quan điểm “Dân là gốc”, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Để từ đó củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng ta, dân tộc ta. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tích cực đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, nhất là về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Có được sự đồng lòng ấy, chúng ta sẽ chiến thắng mọi thế lực phản động, chiến thắng mọi khó khăn để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG QUY ĐỊNH 80-QĐ/TW VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ VÀO GIẢNG DẠY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG
BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN YÊN LẬP
CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN ĐẨY LÙI SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
QUÁN TRIỆT, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW TRONG GIẢNG DẠY BÀI "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG"
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất