Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2156
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2682009
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LĨNH VỰC KINH TẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ
9 10 193

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LĨNH VỰC KINH TẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ

Thứ ba, 14.03.2023 03:52

ThS. Phạm Thị Hiền
Khoa Xây dựng Đảng
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ khi đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

     Sau hơn 35 năm đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đạt bình quân 6,17%/năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỉ trọng đóng góp vào GDP của công nghiệp và dịch vụ đạt 72,7%,đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Công nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giảm tỉ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; đã hình thành được một số ngành công nghiệp có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh và vị trí vững chắc trên thị trường quốc tế. Ngành nông nghiệp tăng trưởng ổn định và bền vững, từng bước được cơ cấu lại theo hướng hiện đại. Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng; đã hình thành được một số ngành dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ cao.

     Trong những năm qua, lĩnh vực kinh tế của tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển vàđạt được nhiều thành tựuđáng tự hào. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực 09/09 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 7,97%; tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 12,6%; thu ngân sách nhà nước tăng 60,1%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hóa đạt 12,5 tỷ USD, tăng 48% (tốp 10 của cả nước).

     Kết quả cụ thể trên lĩnh vực kinh tế:

     Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản diễn ra trong điều kiện tương đối thuận lợi; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, bám sát kế hoạch khung thời vụ.

     Nhìn chung, nhờ sự ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nên kết quả sản xuất nông lâm nghiệp năm 2022 duy trì phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 3,5%; Năng suất và sản lượng hầu hết các cây trồng tăng khá; năng suất lúa cả năm đạt 58,0 tạ/ha, ngô đạt 49,1 tạ/ha, sản lượng lương thực 429,3 nghìn tấn; quy mô, sản lượng đàn gia súc, gia cầm được phục hồi, chăn nuôi lợn phát triển ổn định; nuôi trồng thủy sản duy trì, sản lượng đạt 43,1 nghìn tấn. Việc trồng mới cây ăn quả, cây gỗ lớn tiếp tục được mở rộng; trồng rừng tập trung đạt 9,3 nghìn ha; sản lượng gỗ các loại đạt 740,5 nghìn m3.

     Sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng, linh hoạt với dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực sản xuất tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao; một số lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đã có bước phát triển khá như: điện tử và các sản phẩm điện tử, thiết bị plasma, laser; là động lực tăng trưởng quan trọng cho kinh tế của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12,4%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì mức tăng cao, đạt 12,7%; có 10/17 ngành bổ sung năng lực mới tăng thêm.

     Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng cao, 13/14 ngành cơ bản trở lại trạng thái bình thường; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 44.037,8 tỷ đồng; hoạt động du lịch phục hồi và có nhiều khởi sắc, doanh thu du lịch ước đạt 2.650 tỷ đồng; số lượng khách du lịch tăng cao, khách lưu trú ước đạt 685 nghìn lượt. Doanh thu vận tải đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tiếp tục tăng cao, ước cả năm đạt 12,5 tỷ USD.

     Hoạt động tài chính, tín dụng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh và vượt mức cao so dự toánđạt 8.411tỷ đồng, trong đó thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 7.861 tỷ đồng, đạt 148%, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 550 tỷ đồng, đạt 152% dự toán. Hoạt động tín dụng ngân hàng cơ bản ổn định, lãi suất, đảm bảo nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh theo định hướng ưu tiên của tỉnh và nhu cầu xã hội. Tổng nguồn vốn huy động ước đến 31/12/2022 đạt 75.300 tỷ đồng, tăng 6,4%; dư nợ cho vay đạt 92.200 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19, chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp. Hoạt động tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định.

     Tuy nhiên, trong lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Khâu tổ chức thực hiện một số chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh ở một số ngành, địa phương, nhất là cấp cơ sở còn yếu; Sản xuất một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn: Sản xuất công nghiệp một số nhóm ngành tồn kho lớn, sản xuất giảm sút, sản xuất nông nghiệp chất lượng còn thấp, chi phí cao, vệ sinh an toàn thực phẩm thấp, chưa có thị trường ổn định; Việc triển khai một số dự án, công trình trọng điểm đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa đạt tiến độ đề ra; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn gặp nhiều vướng mắc, vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng đến thu hút các nhà đầu tư; thiếu quỹ đất sạch để triển khai dự án mới.

     Kết luận Hội nghị Trung ương 6 vừa qua với Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030. Ban chấp hành Trung ương yêu cầu trong thời gian tới phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết số 29-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các nước trên thế giới và Việt Nam đã và đang chịu tác động của cuộc cách mạng 4.0. Đảng ta đã đề ra và chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối quan trọng về công nghiệp hóa, hiện đại hóavớitinh thần nhất quán là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo xu thế phát triển bền vững, nhằm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ là chìa khóa để thực hiện các mục tiêu phát triển. Với tinh thần đó,để phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực kinh tế trong những năm tới tỉnh Phú Thọ phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Thứ nhất, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tỉnh. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Phú Thọ.

     Thứ hai, xây dựng nền công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng. Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

     Thứ ba, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

     Thứ tư, phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhanh, bền vững.

     Thứ năm, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường.

     Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII được ban hành sẽ là những định hướng lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở đường cho sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ nói riêng và của đất nước nói chung trong thời gian tới, vớimục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     (Nguồn: Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023").

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TAM NÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2022
PHÚ THỌ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
“TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
TÌM HIỂU MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ CỦA TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979 - SỰ KIỆN LỊCH SỬ HÀO HÙNG
ĐIỂM MỚI VỀ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CÁN BỘ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
PHẢN BÁC LUẬN ĐIỂM CHỐNG PHÁ VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới
Giáo dục lý luận chính trị của trung tâm chính trị cấp huyện - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Phú Thọ
Hiệp định Pari năm 1973 - Hành trình khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất