Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  560
Hôm qua :  847
Lượt truy cập : 664166
CHIẾN THẮNG 30/4 - NIỀM TỰ HÀO CÀNG LỚN, TRÁCH NHIỆM CÀNG CAO
9 10 58

CHIẾN THẮNG 30/4 - NIỀM TỰ HÀO CÀNG LỚN, TRÁCH NHIỆM CÀNG CAO

Thứ bảy, 28.04.2018 15:45

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Cách đây 43 năm, chiến thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người; là thắng lợi của tinh thần tự lực, tự cường, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đại thắng mùa xuân năm 1975 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Đó là các bài học kinh nghiệm về kiên định, quyết đánh, quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược; về đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đúng đắn, thể hiện bản lĩnh độc lập, tự chủ và sáng tạo; về nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân; về tổ chức lực lượng cả nước đánh giặc. Đó còn là bài học về xây dựng căn cứ địa cách mạng; về đoàn kết, liên minh với nhân dân Lào, nhân dân Campuchia; về đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh thời đại; về bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người. 

Những bài học kinh nghiệm trên không những có giá trị tạo nên chiến thắng trong lịch sử, mà còn có ý nghĩa to lớn và lâu dài đối với sự lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. 

Tự hào về chiến thắng 30/4 cũng là tự hào về chính Đảng tiên phong và con đường cách mạng chân chính do Đảng lãnh đạo. Qua 43 năm giải phóng miền Nam, hơn 30 năm đổi mới, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện… Cùng với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta đã giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển toàn diện đất nước. Tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Kết quả trên là minh chứng cho thấy những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hơn 30 năm qua là sự kế tục, phát huy và phát triển ý chí và trí tuệ Việt Nam trong điều kiện mới.

Niềm tự hào càng lớn, trách nhiệm của Đảng càng phải cao, do đó, Đảng càng phải chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay từ đầu thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta đã nêu cao quyết tâm chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc ban hành hai nghị quyết quan trọng là Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Gắn liền với hai nghị quyết là Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quyết tâm chính trị của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được hiện thực hoá bằng những hành động cụ thể. Đảng kiên quyết xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và kiên quyết đưa ra khỏi hàng ngũ những phần tử thoái hoá, biến chất. Hàng loạt vụ trọng án được xử lý nghiêm minh đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận, tạo bầu không khí chính trị phấn khởi, tin tưởng trong xã hội. Ý Đảng - lòng Dân một lần nữa tạo ra xung lực mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ ngĩa.

Thực hiện nhiệm vụ trung tâm là xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, Đảng đã không ngừng nâng cao nhận thức tư duy lý luận để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế. Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 - khoá XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về vị thế của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Nghị quyết khi đi vào cuộc sống chắc chắn sẽ là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nêu cao trách nhiệm trước dân, Đảng không ngừng chăm lo xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 - khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đỏi mới, sắp xếp tổ chưc bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm mục tiêu hướng tới là để phục vụ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Với những nhận thức sâu sắc về truyền thống, về vai trò của Đảng với vận mệnh dân tộc, Đảng ta đã không ngừng nâng tầm trí tuệ trong thời kỳ mới. Tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TINH THẦN ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY
HAI THỜI ĐẠI, MỘT PHƯƠNG CHÂM “THẦN TỐC, TÁO BẠO VÀ BẤT NGỜ”
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG HOÀN THÀNH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2018
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH GIẢNG DẠY LÝ LUẬN GẮN THỰC TIỄN
HIỆP ĐỊNH PARI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ QUAN HỆ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 1965 - 1975
NHỮNG DANH NHÂN TUỔI TUẤT NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH SỐ 102 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM - VẬN DỤNG VÀO BÀI CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất