Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  47
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567661
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ SINH HOẠT CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
9 10 226

CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ SINH HOẠT CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017

Thứ sáu, 08.12.2017 09:14

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
ĐUV, Bí thư Chi bộ khoa Xây dựng Đảng
Thực hiện Thông báo số 08-TB/ĐU, ngày 04/04/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng tổ chức đánh giá việc học tập các chuyên đề năm năm 2017 như sau:

Ngay sau khi có Công văn số 307-CV/ĐUK, ngày 23/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW;Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 05/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh "Học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, Thông báo số 08-TB/ĐU, ngày 04/04/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017. Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đã triển khai tới các đảng viên học tập và thực hiện đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

Nội dung sinh hoạt các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ và Đảng bộ nhà trường. Mỗi đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017; 2017- 2018.

100% đảng viên chi bộ (8/8 đ/c) ®Òu được quán triệt, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với tình hình hoạt động của chi bộ khoa.

Tổ chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực người cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên chi bộcó tinh thần trách nhiệm với công việc được giao,  thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”.

Kết quả thực hiện các chuyên đề .

 Chuyên đề Quý I/2017:

“Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giảng viên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc”.

Trong chuyên đề này, chi bộ đã làm rõ các nội dung :

- Nội dung phong cách Hồ Chí Minh.

- Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, quản lý  đối với cán bộ cơ sở.

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách làm việc cho đảng viên.

- Giải pháp nâng cao chất lượng học tập phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giảng viên khoa Xây dựng Đảng.

 Chuyên đề Quý II/2017:

“Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng chính trị”.

Qua chuyên đề của Quý II/2017, chi bộ đã thể hiện rõ các nội dung :

- Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Các giải pháp khắc phục.

- Thực trạng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các giải pháp của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ để phòng chống  suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Chuyên đề Quý III/2017:

“Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Trong chuyên đề này, chi bộ đã làm  rõ các nội dung :

- Sự cần thiết ban hành NQTW4 khóa XII. Nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong cán bộ, đảng viên hiện nay .

- Thực trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay .

- Một số giải pháp của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhằm phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đánh giá chung: Qua sinh hoạt chuyên đề các đảng viên đều nắm vững được  cả về lý luận , thực trạng và giải pháp theo từng nội dung chuyên đề. Đồng thời tiếp tục vận dụng trong xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị TSVM. Kết quả cụ thể:

Năm 2017, 100% đảng viên chi bộ được quán triệt đầy đủ Đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy cấp trên. 100% đảng viên đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 khóa XII về Xây dựng Đảng. 100% đảng viên được tham dự các lớp bồi dưỡng; 05 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường; 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc; 01 giảng viên đạt giải nhì Hội thi báo cáo viên giỏi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Các  đảng viên,giảng viên của chi bộ thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, đoàn kết cùng nhau xây dựng  tập thể Khoa và nhà trường vững mạnh. Đặc biệt các đảng viên trong chi bộ cũng đã tham gia và góp vai trò rất quan trọng vào các hoạt động của nhà trường, đoàn thể. Đóng góp vai trò quan trọng vào thành công của Hội nghị công nhân viên chức; Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022; Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2017- 2019; Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017- 2020...

Cùng với việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết TW4 khóa XII, với đặc thù chuyên môn của khoa, chi bộ lãnh đạo khoa chuyên môn xác định khâu đột phá trong việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là:  “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị củakhoa nói chung và nhiệm vụ của từng đảng viên nói riêng. Đồng thời, chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của các đảng viên chi bộ.

Chi bộ đã đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

-  Tiếp tục quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vềxây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của các đảng viên chi bộ.

- Thực hiện có hiệu quả khâu đột phá mà chi bộ đã xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là:  “Nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn”.

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Chú trọng tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị;

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

- Thường xuyên tham mưu, đề xuất với lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho đảng viên của chi bộ được đi đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NHẬN THỨC VỀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA ĐẢNG VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
KẾT QUẢ BẦU CỬ CẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2020
QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945, MỞ RA MỘT KỶ NGUYÊN MỚI CHO MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆTCỦA HAI NƯỚC
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất