Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  604
Hôm qua :  682
Lượt truy cập : 920663
CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN SỐ 16-HD/BTCTW VÀO GIẢNG DẠY MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC
9 10 155

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN SỐ 16-HD/BTCTW VÀO GIẢNG DẠY MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT-HC

Thứ tư, 05.12.2018 20:50

ThS. Đỗ Thị Thúy Hoa
Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng
Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đối với Khoa Xây dựng Đảng, giảng dạy bộ môn Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở trong chương trình Trung cấp LLCT-HC cần cập nhật, bổ sung, vận dụng các nội dung Hướng dẫn 16-HD/BTCTW trong giảng dạy.

        Với nội dung trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, các giảng viên Khoa Xây dựng Đảng cần quán triệt, nghiên cứu sâu sắc để cập nhật trong giảng dạy toàn bộ chương trình môn học Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Tuy nhiên, trong phạm vi tiếp cận của bài, tác giả muốn đề cập việc cập nhật Hướng dẫn này vào giảng dạy hai chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (Bài 1) và Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên (Bài 2), cụ thể như sau:

          Bài 1: Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cần cập nhật Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, đồng thời thay đổi các nội dung về tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng đối với tổ chức đảng.

          Thứ nhất, về khung tiêu chí đánh giá: Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW quy định 5 nội dung đánh giá, phân loại chất lượng đối với đảng ủy và chi ủy cơ sở gồm: thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng;Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; Lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW mở rộng hơn về đối tượng đánh giá, xếp loại, gồm: đảng bộ cơ sở (bao gồm cả đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở) và chi bộ cơ sở; Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn. Về khung tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW quy định gồm 3 nhóm:

          Một là, các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gồm: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

          Hai là, các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể), gồm: Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao; Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị; Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc.

          Ba là, kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

         Thứ hai, về khung tiêu chuẩn các mức chất lượng. Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng gồm 4 mức: đảng bộ (chi bộ) trong sạch, vững mạnh; Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành nhiệm vụvà Đảng bộ (chi bộ) yếu kém đồng thời quy định số tổ chức cơ sở đảng được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” không nên vượt quá 50% tổng số tổ chức cơ sở đảng của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy cấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW quy định về khung tiêu chuẩn các mức chất lượng của tổ chức đảng gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tổ chức đảng được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" của từng đảng bộ.Có thể thấy việc thay đổi các mức chất lượng của tổ chức đảng theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW đã thể hiện sự thống nhất trong đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Và do đó, sự thay đổi này giúp các đảng viên dễ tiếp nhận, dễ hiểu và dễ ghi nhớ về các mức xếp loại của tổ chức đảng. Đồng thời theo hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương quy định khen thưởng trực tiếp đối với tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

          Bài 2: Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên, cần cập nhật Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, đồng thời thay đổi các nội dung về khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng đối với đảng viên.

           Thứ nhất, về khung tiêu chí đánh giá. Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW yêu cầu nội dung đánh giá, phân loại chất lượng đối với đảng viên gồm:

            Một là, đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lýthực hiện kiểm điểm, đánh giá về tư tưởng chính trị; Phẩm chất đạo đức, lối sống; Thực hiện chức trách, nhiệm vụ;Ý thức tổ chức kỷ luật.

           Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

            Hai là,đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dungđánh giá như đối với đảng viên, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung về kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; về tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thểvàýthức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

            Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW quy định tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên gồm 6 nội dung và không chia theo các nhóm đối tượng cụ thể như Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW mà có sự lồng ghép trong từng nội dung: Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có); Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có).

           Thứ hai, về khung tiêu chuẩn các mức chất lượng. Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW phân loại đảng viên gồm 4 mức: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW quy định về các mức chất lượng của đảng viên vẫn giữ nguyên 4 mức xếp loại như Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW. Điểm mới trong quy định về xếp loại của Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW đó là về số lượng đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong từng tổ chức cơ sở đảng, tỷ lệ này cao hơn 5% so với quy định của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW trước đây.

          Như vậy, với Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các giảng viên khoa Xây dựng Đảng nói riêng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung cần nghiên cứu và vận dụng vào công tác giảng dạy để các bài giảng phong phú, cập nhật theo đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH SỐ 05 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ KẾT NẠP NGƯỜI VI PHẠM CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀO ĐẢNG
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2018
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2018 - 2019
QUYỀN DÂN TỘC VÀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
BÀI HỌC VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở TỈNH PHÚ THỌ VÀ VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TẬP HUẤN LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO GIẢNG VIÊN LỊCH SỬ ĐẢNG NĂM 2018
CỜ ĐỎ SAO VÀNG – Ý CHÍ QUYẾT TÂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA NHÂN DÂN HAI MIỀN NAM – BẮC
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI HUYỆN THANH SƠN
THỰC HIỆN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |