Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  775
Hôm qua :  1917
Lượt truy cập : 1687774
NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
9 10 25

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN

Thứ ba, 09.11.2021 14:03

ThS. Đoàn Thị Hồng Việt
Khoa Nhà nước và pháp luật
Tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 2. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; 3. Quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Vì vậy, một trong những nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền đó là: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, mọi chủ thể trong xã hội đều phải tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật mà Hiến pháp là đạo luật tối cao, bộ luật gốc mang tính nền tảng, Hơn nữa, bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là Nhà nước đặt dưới sự điều chỉnh tối cao của pháp luật. Do đó, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và bảo vệ quyền con người. 

Nhận thức sâu sắc được vấn đề đó, Đại hội XIII tiếp tục xác định xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bổ sung nhiều điểm mới, trong đó xác định xây dựng hệ thống pháp luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định. Đẩy nhanh tiến độ ban hành các luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Để làm được điều đó, mỗi công dân, cá nhân trong xã hội, trong Nhà nước Việt Nam đều phải tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật. Cũng chính những yếu tố đó, ngày 09/11 hằng năm được xác định là Ngày Pháp luật Việt Nam, được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam: "Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội". Đó là một ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam, là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vậy tại sao, Đảng Nhà nước lại lựa chọn ngày 09/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam, bởi lẽ đây là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn thể nhân dân ta, đất nước ta sau khi giành được độc lập, Chính phủ đã nhanh chóng xây dựng dự thảo, công bố cho toàn dân thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến. Ngày 02/3/1946, dự thảo Hiến pháp sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp toàn dân đã được Quốc hội chuyển sang Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Quốc hội bầu để tổng hợp. Ngày 09/11/1946, trong ngày làm việc thứ 12 kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa I, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vì vậy, Đảng, Chính phủ, Nhà nước ta đã lựa chọn ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam, được luật hóa trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực ngày 01/01/2013. 

Cũng từ đó, Ngày Pháp luật Việt Nam được duy trì 8 năm nay, kể từ ngày Luật phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực, đã được toàn thể nhân dân, cơ quan, tổ chức kỷ niệm với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, sát với điều kiện tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương và đều hướng tới việc hưởng ứng việc thi đua tìm hiểu, thực hiện tốt hơn quy định của Hiến pháp, Pháp luật. Cũng qua dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi cá nhân, công dân, cơ quan, tổ chức, địa phương có dịp nhìn nhận lại những việc mình đã làm, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật và những hạn chế trong việc xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, tự bản thân mỗi cá nhân, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những nhận định đánh giá các quy định của pháp luật cũng như việc triển khai thực hiện pháp luật, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó, rà soát những điều khoản không còn phù hợp với thực tiễn để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ hơn, phù hợp hơn, nâng cao hơn hiệu lực của pháp luật, đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là hệ thống cơ quan tư pháp. Điều này được Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ghi rõ: "Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp".

Chính vì vậy, Ngày Pháp luật Việt Nam càng có ý nghĩa giáo dục pháp luật sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật, trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Ngày Pháp luật Việt Nam đã hướng mọi tổ chức, cơ quan, cá nhân, nhất là công dân Việt Nam tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn hơn, tự giác và đầy đủ hơn. Qua đó, việc đề cao quyền và nghĩa vụ công dân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật và thi hành pháp luật ngày càng được mỗi người dân có ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong đời sống xã hội, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, đó cũng là yếu tố để khuyến khích, động viên và kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam, mọi tổ chức, mọi cá nhân đồng lòng, đoàn kết thống nhất để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và năng lực kiến tạo phát triển trong gia đoạn mới, hướng tới mục tiêu chung "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; đảm bảo mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, phát huy và thực hành dân chủ ngày càng hiệu quả hơn./.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 89/2021/NĐ-CP NGÀY 18/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA TỈNH PHÚ THỌ
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGÔN NGỮ CỦA DÂN TỘC DAO TRÊN MỘT SỐ ĐỊA BÀN VÙNG CAO CỦA HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ THEO THÔNG TƯ 12/2021/TT-NHNN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
MỘT VÀI Ý KIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN NAY
QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỈ THỊ SỐ 06 - CT/TW NGÀY 24/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TÌM HIỂU VỀ “BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI”
NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH THEO TINH THẦN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 60/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất