Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  2534
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266349
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ ĐẠT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW NGÀY 19/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ
9 10 292

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ ĐẠT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW NGÀY 19/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ

Thứ sáu, 25.11.2022 07:26

ThS. Lê Thị Lệ Huyền
Phó Trưởng khoa Nhà nước & pháp luật
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác bộ, Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; vì thế, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ và xác định đây là “công việc gốc của Đảng”. Quán triệt quan điểm của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả…” .

     Thực hiện quan điểm trên, ngày 19/5/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về “trường chính trị chuẩn” (Quy định số 11-QĐ/TW) nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của trường chính trị cấp tỉnh; đây là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hiện nay của đất nước. Theo đó, Quy định số 11-QĐ/TW xác định trường chính trị chuẩn là trường chính trị đáp ứng 06 nhóm tiêu chí về: (1) chuẩn hóa về thể chế, quy định; (2) đội ngũ cán bộ, viên chức; (3) hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; (4) hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; (5) xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; (6) cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính.

     Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1297-KH/HVCTQG ngày 09/9/2022 về tổ chức phong trào thi đua “xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đối với toàn hệ thống học viện và các trường chính trị cấp tỉnh vào ngày 14/9/2022. Trên cơ sở đó, ngày 29/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 72-KH/TCT về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025. Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Học viện phát động, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí để Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, ngày 03/10/2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường; qua đó đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định trong từng năm và cả giai đoạn.

     So sánh với tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt 2/6 nhóm tiêu chí (nhóm tiêu chí về thể chế, quy định và tiêu chí về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương); còn 4/6 nhóm tiêu chí chưa đạt. Song, trong các tiêu chí chưa đạt thì tỉ lệ các tiêu chí thành phần chưa đạt ở mức thấp; vì thế, với những điều kiện đã có và sự nỗ lực phấn đấu thực hiện các tiêu chí của cán bộ, viên chức nhà trường, đến năm 2025, trường có thể đạt được 100% tiêu chí về trường chính trị chuẩn. Để góp phần đạt được các tiêu chí về “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, tôi đề xuất một số giải pháp sau:

     Một là, cần phải xác định xây dựng trường chính trị chuẩn là yêu cầu cấp thiết, là một trong những nhiệm vụ  quan trọng để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ở trường chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, từ đó chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn. Khi xây dựng các mục tiêu phải xác định được các công việc cụ thể, trước mắt cần đạt được nhằm hoàn thành các tiêu chí trong giai đoạn 2022 - 2025; đồng thời, có định hướng mang tính chiến lược lâu dài để tích lũy các yếu tố tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

     Hai là, đề xuất với Tỉnh ủy Phú Thọ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên theo vị trí việc làm có cơ chế đặc thù hỗ trợ kinh phí cho giảng viên đi nghiên cứu sinh; có cơ chế giao cho trường chính trị thực hiện một số đề tài cấp tỉnh, tổ chức các buổi tọa đàm... liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị.

     Ba là, đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về trường chính trị chuẩn, đặc biệt tập trung vào những tiêu chí hiện nay chưa đạt được. Cần phải có lộ trình cụ thể về kế hoạch đi cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo tiến sĩ theo năm, giai đoạn; trong đó lãnh đạo trường phải thực sự nêu gương, tiên phong đi đầu. Động viên, khuyến khích, hỗ trợ kinh phí khi các cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; học ngoại ngữ; học thạc sĩ và tiến sĩ.

     Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Tích cực ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, quản lý trong nhà trường; trang bị phần mềm quản lý học viên; bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên để vận dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy.

     Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất các đề tài khoa học có tính ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh hiện nay; tổ chức các buổi tọa đàm về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước. Chủ động phối hợp với sở khoa học và công nghệ trong thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh.

     Nâng cao năng lực đề xuất, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên nhà trường; chỉ đạo các khoa chuyên môn tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề tài khoa học có khả năng in thành các tài liệu tham khảo, nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng như: Đề cương môn học; bài tập tình huống; những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh… đồng thời, tăng kinh phí cho việc thực hiện hiện đề tài cấp trường, nhất là các đề tài có thể in thành tài liệu, sách tham khảo.

     Bên cạnh đó, trường cần xây dựng quy chế về văn hóa trường Đảng quy định chuẩn mực, tác phong trong giao tiếp, làm việc, giảng dạy của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường; tiêu chí hoạt động đối với các tổ chức, đoàn thể; thực hiện dân chủ trong cơ quan…

     Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nhà trường về thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, đồng thời,xác định đây cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân nhằm tạo động lực, sự  quyết tâm thực hiện xây các tiêu chí về trường chính trị chuẩn trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về trường chính trị chuẩn để kịp thời phát huy tích cực; phát hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng như quy chế chuyên môn; quy chế giảng viên; quy chế nghiên cứu khoa học và các quy định khác.

     Ngoài ra, mỗi cán bộ, giảng viên cần tích cực học tập, rèn luyện, chủ động tiếp cận thông tin kiến thức mới, tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy; tích cực viết bài cho các trang thông tin, điện tử, bài báo, tạp chí của tỉnh và Trung ương để rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn và tăng cường sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực vào các bài giảng. Trong các giờ học, cần cân đối dành thời gian để học viên thảo luận, trao đổi những vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở.

     Tài liệu tham khảo:

     [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, trang 182-183, tập 1.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2022
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN TẠI LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN THANH SƠN KHÓA I
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
HIỂU ĐÚNG VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẢNG TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, NGÀY 16/6/2022, VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU TIẾP TỤC ĐỐI MỚI THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI THEO NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀO GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LLCT
NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất