Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  147
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567761
MỘT SỐ TRỞ NGẠI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ HIỆN NAY
9 10 1025

MỘT SỐ TRỞ NGẠI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ HIỆN NAY

Thứ hai, 27.11.2017 09:53

ThS. Trần Thu Thủy
Giảng viên khoa NN&PL
Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay, Đảng ta rất coi trọng cải cách hành chính nhà nước, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm đạt mục tiêu “Xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội”. Đây là vấn đề liên quan đến bản chất của nền hành chính nhà nước ta - Nền hành chính trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Nhân dân là chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực nhà nước.

Công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo trong hơn 30 năm qua đã tạo nên những thay đổi lớn lao trên mọi lĩnh vực của đất nước. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Từ năm 1986, hoạt động cải cách hành chính chủ yếu nằm trong khuôn khổ cải cách nhà nước nói chung để phục vụ cho quá trình bắt đầu chuyển dịch nền kinh tế. Cùng với Hội nghị trung ương 8 (Khóa VII) năm 1995, cải cách hành chính được xác định là trọng tâm của hoạt động cải cách nhà nước. Vai trò của cải cách hành chính đã được khẳng định và những hoạt động cải cách hành chính ngày càng đi vào chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, trở thành động lực thúc đẩy tiến trình đổi mới. Tiếp đó, ngày 17 tháng 9 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010, xác lập khung pháp lý cơ bản cho các hoạt động cải cách hành chính của các cấp, các ngành trong giai đoạn 2001-2010.Bên cạnh mục tiêu chung, Chương trình tổng thể cũng đã xác định 9 mục tiêu cụ thể, 5 nội dung cải cách hành chính, 7 chương trình hành động và 5 giải pháp thực hiện; đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện. Việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 đã mang lại những kết quả to lớn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trên cả 5 nội dung. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được, những bất cập trong quá trình thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, xác định khung pháp lý cho chiến lược cải cách hành chính trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Qua quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính ở địa phương, đặc biệt là ở chính quyền cơ sở, thực tế đã cho thấy kết quả đạt được là đáng kể. Nền hành chính nhà nước đã bước đầu chuyển biến; hệ thống thể chế từng bước được nâng cao về chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thủ tục hành chính đã được rà soát, đánh giá, công khai và đơn giản hóa; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn hơn; tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lênđáng kể. Những thành tựu này đã góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, vẫn bộc lộ những thiếu sót, yếu kém, đó là: còn để xảy ra tình trạngban hành văn bản chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức, sai về thể thức; Việc kiểm soát hoạt động ban hành văn bản chưa được thường xuyên, liên tục; Hoạt động tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các dự thảo văn bản luật, các vấn đề quan trọng trước khi ban hành chủ trương chưa thực sự hiệu quả; Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính còn sơ sài, chưa thu hút được nhân dân tham gia; Bộ máy hành chính hoạt động chưa thực sự hiệu quả, công tác kiểm tra sau phân công, phân cấp chưa tốt, sắp xếp cán bộ,công chức chưa thực sự phù hợp với trình độ, năng lực, cơ cấu cán bộ,công chức; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu, hạn chế về chuyên môn, thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng hành chính, văn hóa giao tiếp, trình độ tin học; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu và cơ chế đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập, hình thức; Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, nhiều công đoạn, nhiều văn bản hướng dẫn, nhiều quy định ràng buộc. Bộ phận một cửa chưa được sắp xếp phù hợp về trình độ, còn hiện tượng cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà còn hạn chế; Việc hiện đại hoá công sở chưa đồng bộ, manh mún, phân tán; Kết quả đầu tư xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong quá trình cải cách hành chính cần thực hiện tốt sáu nhiệm vụ cơ bản, đó là: cải cách thể chế hành chính; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao  chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, cần xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban theo đúng quy định mà Chính phủ đã ban hành, thực hiện thủ tục cải cách hành chính theo hướng “một cửa và một cửa liên thông”, tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tuy nhiên, quá trình cải cách hành chính của chính quyền cơ sở còn một số trở ngại nhất định, đó là:

Thứ nhất, khu vực nông thôn, miền núi kinh tế phát triển chưa nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều hạn chế, điều kiện tiếp cận các quy định pháp luật của nhà nước, trong đó có các quy định về cải cách hành chính còn khó khăn.

Thứ hai, ý thức học tập, nghiên cứu, triển khai Nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu, do đó chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo chiều sâu, còn mang tính hình thức. Hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên đối với việc thực hiện cải cách hành chính của chính quyền cấp xã chưa cụ thể và chưa thường xuyên.

Thứ ba, năng lực điều hànhvà vận động nhân dân của chính quyền cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa thật sự chủ động trong việc tìm giải pháp đột phá để đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác chỉ đạo còn dàn trải, việc tổ chức thực hiện một số chủ trương, nhiệm vụ chưa thực sự tập trung, việc kiểm soát quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” có thời điểm còn thiếu chặt chẽ.

 Thứ tư, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở còn hạn chế, đặc biệt là trình độ tin học. Một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ chưa có sự sáng tạo, thiếu trách nhiệm, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng giao tiếp với nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Cơ chế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chưa thực sự hiệu quả nên chưa tạo động lực làm việc. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm còn có tình trạng nể nang, chưa khách quan, công bằng; việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật chưa kiên quyết, thiếu tính răn đe, giáo dục.

Thứ năm, sự phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong việc tổ chức, triển khai cải cách hành chính chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Thứ sáu, nguồn kinh phí đầu tư cho công tác cải cách hành chính còn hạn hẹp.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính của chính quyền cơ sở trong thời gian tới, cần tiến hành đồng bộ các biện pháp sau:

Một là, gắn cải cách hành chính với việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nhằm góp phần nâng cao đời sống và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các quy định của Nhà nước: quán triệt các văn bản của cấp trên về cải cách hành chính nhà nước; củng cố trang thiết bị, cơ sở vật chất của chính quyền cấp xã, bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hai là, quán triệt và triển khai sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc xây dựng nền hành chính dân chủ, liêm chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại, cũng như những chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước để tăng cường chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với chính quyền cơ sở. Xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đáp ứng các yêu cầu về tính cụ thể, tính thực tế, tính khoa học và tính khả thi.

Ba là, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình chỉ đạo công việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, rà soát, đánh giá cán bộ. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học cho cán bộ, công chức dưới nhiều hình thức.

Bốn là, xây dựng và thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xử lý kịp thời những sai phạm của đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng quy định khoa học về phân công công việc, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, trong đó chỉ rõ mục tiêu, kết quả đạt được, các chỉ số đánh giá, xếp loại đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và được lượng hóa.

Sáu là, Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn) tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính, cụ thể hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân về các thủ tục hành chính mới của Nhà nước. Đồng thời xây dựng quy chế giám sát để tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan cũng như đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính cần thường xuyên, kiểm tra đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, phát huy vai trò quan trọng của nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ GIÁM HỘ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG N
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC TRONG QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
VAI TRÒ CỦA CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất