Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  635
Hôm qua :  480
Lượt truy cập : 1985501
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
9 10 30

CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Thứ hai, 20.06.2022 10:07

ThS. Trần Thu Thuỷ Khoa Nhà nước và pháp luật
Công tác tư tưởng có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình vận dụng, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên tinh thần cách mạng của nhân dân, góp phần đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và xây dựng nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.

     Xác định rõ vai trò “đi trước mở đường” của công tác tư tưởng trong Đảng, trong những năm qua, chi ủy, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác tư tưởng phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể là:

     Thứ nhất, chi bộ thường xuyên lãnh đạo đảng viên tham gia các buổi học tập, quán triệt do Ban Chấp hành Đảng bộ trường tổ chức về các văn bản của Đảng. Kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua, 100% đảng viên chi bộ được quán triệu các văn bản của Trung ương và của tỉnh như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn vớichuyên đề toàn khóa về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên.

     Thứ hai, sinh hoạt chi bộ thường kỳ đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của Đảng. Trước tiên, trong công tác chuẩn bị, chi uỷ chi bộ thường xuyên cập nhật đầy đủ, toàn diện chủ trương, đường lối, quy định mới của Đảng và nhà nước cũng như các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến đơn vị để đảng viên chi bộ nghiên cứu, nắm vững. Trong hội nghị chi bộ định kỳ, quy trình sinh hoạt luôn bắt đầu với việc phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thông tin tình hình thời sự, chính sách mới, và chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng luôn gắn kết với triển khai nhiệm vụ công tác. Trên cơ sở đó,định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường vận dụng nền tảng tư tưởng của Đảng vào công tác chuyên môn cho đảng viên. Do vậy, các đảng viên chi bộ thường xuyên cập nhật và vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới,… cũng như các văn bản pháp luật mới của Nhà nước vào giảng dạy, viết bài, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khoá luận cho học viên.

     Thứ ba, công tác nắm bắt tư tưởng đảng viên cũng được quan tâm chú trọng. Sự quan tâm của chi bộ đến tư tưởng chính trị và tâm tư, tình cảm, khúc mắc cá nhân nhằm động viên, tháo gỡ, giải toả kịp thời đã phát huy tác dụng tích cực, rèn luyện, xây dựng, củng cố đội ngũ đảng viên chi bộ có phẩm chất chính trị, trung thành với lí tưởng cách mạng, thái độ tích cực với sự nghiệp phát triển đất nước, trình độ, năng lực tốt. 100% đảng viên chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, nói và làm đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không những thế, các đảng viên chi bộ còn rất tích cực tham gia công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật trên trang Web trường, trang Việt Nam thịnh vượng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tham gia viết bài chính luận, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Thứ tư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW khoá XI, XII. Bên cạnh đó, chi bộ đã lựa chọn cá nhân, xây dựng thành điển hình tiên tiến và nhân rộng. Từ đó tạo sức lan tỏa và trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác, tích cực của chi ủy, đảng viên, giảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của đảng viên. Đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư”, khiêm tốn, thẳng thắn, giúp đỡ đồng nghiệp. Tập thể chi bộ luôn được đánh giá là tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Đảng, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật cần tiến hành hiệu quả một số biện pháp sau:

     Một là, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong việc thực hiện nội dung công tác tư tưởng tại chi bộ, trước hết phải nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trách nhiệm của chi bộ và của mỗi đảng viên trong việc thực hiện công tác này.

     Hai là, thường xuyên cập nhật các quan điểm, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tư tưởng trong tình hình mới, nghiêm túc chấp hành các quy định, trách nhiệm của chi bộ về tất cả các nội dung công tác tư tưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

     Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên chi bộ trong việc thực hiện các nội dung công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng các bài viết trên Trang Website của nhà trường, Trang Website Việt Nam thịnh vượng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động tự giáo dục tư tưởng của mỗi đảng viên.

     Bốn là, phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ trong công tác tư tưởng của đảng viên và quần chúng để kịp thời giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, đảm bảo khối đoàn kết trong Đảng, làm tốt vai trò mở đường của công tác tư tưởng đối với các công tác khác như: công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng.

     Năm là, chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nội dung công tác tư tưởng của chi bộ, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung công tác tư tưởng của chi bộ.

     Sáu là, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh học tập lí luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên gắn với tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liệu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong đội ngũ đảng viên.

     Bảy là, xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm.

     Tám là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, tăng cường tính chiến đấu trong công tác tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình, trên cơ sở đó làm tốt công tác tư tưởng trong tổ chức.

     Có thể nói công tác tư tưởng có vị trí hàng đầu trong các mặt công tác của Đảng. Thực hiện tốt công tác tư tưởng của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị nói chung, Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật nói riêng còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương, cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao phó.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2022
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1/2022
NGHỊ QUYẾT MỚI CỦA CHÍNH PHỦ NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2022 TRONG PHẠM VI CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
CẬP NHẬT MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19
MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2022-2025
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất