Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  2672
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266487
CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI” VÀO GIẢNG DẠY BÀI “LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”
9 10 902

CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI” VÀO GIẢNG DẠY BÀI “LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”

Thứ năm, 27.04.2023 08:41

ThS. Trần Thu Thủy
Khoa Nhà nước và pháp luật
Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua ngày 29/11/2022 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 27-NQ/TW) đã xác định các quan điểm, mục tiêu, trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là những nội dung có ý nghĩa lớn lao, góp phần cụ thể hoá, bổ sung, làm rõ định hướng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Bài viết cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng này vào Bài “Lý luận quản lý hành chính nhà nước” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị (Phần các giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước).

     Với mục tiêu trang bị kiến thức lý luận cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học viên trong tuân thủ các nguyên tắc và nội dung của công tác quản lý hành chính nhà nước trong thực thi công vụ, bài giảng kết cấu thành ba phần: Phần 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý hành chính nhà nước; Phần 2: Kiến thức cơ bản về tổ chức hành chính nhà nước; Phần 3: Giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Khi giảng dạy phần 3 về Giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, trên cơ sở các giải pháp đã trình bày trong giáo trình, giảng viên cần cập nhật, bổ sung giải pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để phân tích, làm rõ giúp học viên vận dụng vào quá trình công tác. Đối với mỗi giải pháp được trình bày trong bài giảng, cần cập nhật, bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

     Giải pháp 1: Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý hành chính.

     Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, trước tiên cần phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho cả hệ thống chính trị góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

     Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam cần tiếp tục được hoàn thiện đảm bảo dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; Hệ thống đó cần được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, đặc biệt chú trọng hoàn thiện quy định pháp luật về: Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đồng thời, cần hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo cơ sở pháp lý cho chủ thể, đối tượng quản lý hành chính nhà nước thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

     Thể chế hành chính nhà nước cần xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính nhà nước; đồng thời, được hoàn thiện theo hướng: Xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thi hành pháp luật của mọi chủ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu;xác định vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm chủ động tham gia, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát đối với nền hành chính quốc gia của Chính phủ.[1]

     Giải pháp 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính liêm chính, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân và sự phát triển đất nước.

     Bên cạnh những giải pháp đã đề cập trong giáo trình như: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ công chức của nền hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khi giảng dạy, giảng viêncần cập nhật, bổ sung những giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới như: Xây dựng ý thức, lối sống thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; Đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống giáo dục quốc dân[2]. Tập trung phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền hành chính quốc gia; cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.[3]

     Giải pháp 3: Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch.

     Với giải pháp này, cần nhận thức những yếu tố của nền hành chính trong giai đoạn hiện nay, đó là: Hiệu lực, hiệu quả, khoa học, trong sạch; Tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.[4]

     Để xây dựng nền hành chính đáp ứng yêu cầu nói trên, việc thực hiện dân chủ là yếu tố quyết định hiệu lực quản lý hành chính nhà nước. Trong giai đoạn mới, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với ba trụ cột chính gồm: Tổ chức bộ máy; công vụ, công chức; hành chính điện tử và chuyển đổi số. Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh; áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số; Tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, chất lượng dịch vụ công; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả.

     Giải pháp 4: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ cấu của tổ chức hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

     Những nội dung góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính của nước ta trong giai đoạn mới gồm[5]: Tổ chức các bộ, cơ quan chuyên môn đa ngành, đa lĩnh vực; giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với các địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; giảm cấp chính quyền phù hợp ở một số địa phương, xây dựng mô hình quản trị chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triển các vùng, khu kinh tế; Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương.

     Giải pháp 5: Ðẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa tổ chức hành chính nhà nước ở Trung ương với nhau và với địa phương.

     Giải pháp này có tác dụng giảm thiểu sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong các cơ quan hành chính các cấp và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tuy nhiên cần lưu ý: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách khoa học, hợp lý; phân cấp, phần quyền phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, năng lực thực hiện pháp luật cho các địa phương và các bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát[6]. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện; từng bước xóa bỏ cơ chế phối hợp liên ngành, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ; giữa các bộ với nhau; giữa Chính phủ, các bộ với chính quyền địa phương; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước.[7]

     Giải pháp 6: Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Để bảo đảm cho hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng được đúng đắn, cần thiết phải kiên trì, kiên quyết có hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  đồng thời bổ sung giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng theo hướng[8]:

     Một là, hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực nhà nước, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mỗi cơ quan và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa các cơ quan trong cùng một cấp chính quyền. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý. Kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

     Hai là, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước của Ðảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong từng cơ quan nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của Ðảng, cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước. Hoàn thiện cơ chế để Nhân dân trực tiếp kiểm soát quyền lực nhà nước; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và các quyền khác của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và các cơ quan báo chí trong giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước.

     Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong công tác xây dựng pháp luật và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực.

     Để có được hệ thống giải pháp đồng bộ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, giảng viên cần cập nhật, bổ sung giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với những biện pháp cụ thể sau:

     Trong điều kiện hiện nay, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng thông qua đổi mới các phương thức lãnh đạo của Đảng: Từ xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cụ thể, công khai để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, giám sát việc thực hiện; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng; khắc phục triệt để tình trạng thực hiện không đầy đủ, không nghiêm, không hiệu quả.

     Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa, hoàn thiện, thực hiện tốt cơ chế "Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

     Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và quản lý hành chính nhà nước nói riêng.

     Trên cơ sở những định hướng lớn của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII, Nghị quyết số 27-NQ/TW đã bổ sung, làm rõ những giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó xác định rõ những giải pháp hữu hiệu góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước nói riêng. Do vậy, khi giảng dạy Bài 1 “Quản lý hành chính nhà nước” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị thực hiện theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, giảng viên cần cập nhật, bổ sung những giải pháp nêu trên để phân tích, làm rõ, cung cấp thêm cho học viên những giải pháp có thể áp dụng trong quá trình thực thi công vụ tại địa phương nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

     Tài liệu tham khảo:

     [1] Giải pháp 6 trong Nghị quyết số 27-NQ/TW

     [2][3] Giải pháp 2, giải pháp 6 trong Nghị quyết số 27-NQ/TW

     [4][5][6][7] Giải pháp 6 trong Nghị quyết số 27-NQ/TW

     [8] Giải pháp 8 trong Nghị quyết số 27-NQ/TW.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2023
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2023
MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG MỚI TRONG PHẦN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2023
GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
Tìm hiểu một số quy định mới về hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2023
Quy định mới về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Một số điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi
Quan điểm của Đảng về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng
Một số điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất