Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  219
Hôm qua :  553
Lượt truy cập : 1247061
CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ VIỆC ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
9 10 33

CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ VIỆC ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thứ tư, 11.11.2020 21:08

ThS. Nguyễn Việt Hòa
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức hiện hành quy định 07 hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức là: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc; Bãi nhiệm. Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số: 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020. Tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định này quy định cụ thể các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, đó là: đối với cán bộ có 04 hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 04 hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc; đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 05 hình thức: khiển trách; cảnh cáo; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý có 03 hình thức: khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc; đối với viên chức quản lý có 04 hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

     Việc áp dụng các hình thức kỉ luật nêu trên đối với các bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được quy định cụ thể như sau:

     Một là, hình thức khiển trách. Khiển trách là hình thức kỷ luật nhẹ nhất, có thể được áp dụng cho cả 03 nhóm đối tượng là CBCCVC, cụ thể:

     - Đối với cán bộ, công chức, khiển trách được áp dụng khi cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng (trừ trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công hoặc trường trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn) thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

     2. Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

     3. Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

     4. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

     5. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

     6. Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

     7. Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

     8. Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

     9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức (Điều 8 Nghị định 112/2020).

     - Đối với viên chức: hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có  hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng (trừ trường hợp viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp và trường hợp Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng) thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

     2. Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

     3. Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

     4. Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị;

     5. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

     6. Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

     7. Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

     8. Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp;

    9. Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức (Điều 16 Nghị định 112/2020).

     Hai là, hình thức cảnh cáo. Hình thức kỷ luật cảnh cáo nặng hơn khiển trách, nhưng giống như khiển trách ở chỗ cũng là biện pháp tác động chủ yếu về tinh thần đối với người vi phạm và cũng có thể áp dụng cho cả cán bộ, công chức và viên chức vi phạm kỷ luật. Trong đó:

     - Đối với cán bộ, công chức: hình thức cảnh cáo được áp dụng khi cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng;

     3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;

     b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn (Điều 9 Nghị định 112/2020).

     - Đối với viên chức: cảnh cáo được áp dụng khi viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách  mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng;

     3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

     b) Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng (Điều 17 Nghị định 112/2020).

     Ba là, hình thức hạ bậc lương. Hình thức kỷ luật này nặng hơn cảnh cáo, tác động trực tiếp về vật chất và tinh thần đối với người vi phạm kỷ luật. Hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng (Điều 10 Nghị định 112/2020).

     Bốn là, hình thức giáng chức. Giáng chức là việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn khi vi phạm kỷ luật. Hình thức kỷ luật này chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công hoặc Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn;

     3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

     Năm là, hình thức cách chức. Cách chức là việc cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Hình thức kỷ luật này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

     - Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm hoặc cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp: Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

     3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (các trường hợp bị khiển trách) nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;

     4. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ.

     - Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (các trường hợp bị khiển trách;

     3. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (các trường hợp bị cảnh cáo);

     4. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

     Sáu là, hình thức bãi nhiệm. Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ. Hình thức này chỉ áp dụng đối với cán bộ khi có hành vi vi phạm theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bãi nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật (Điều 14 Nghị định 112/2020/NĐ-CP).

     Bảy là, hình thức buộc thôi việc. Đây là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất đối với công chức, viên chức, đó là người có thẩm quyền ra quyết định không cho công chức, viên chức tiếp tục làm việc trong cơ quan, đơn vị do vi phạm kỉ luật lao động, do cố ý hay thiếu tinh thần trách nhiệm. Cụ thể:

     - Đối với công chức: hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng khi công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (các trường hợp khiển trách);

     3. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

     4. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

     5. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, hình thức kỷ luật buộc thôi việc còn được áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp: Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.

     - Đối với viên chức: hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng khi có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

     2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP (các trường hợp khiển trách;

     3. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp: Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp; Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng.

     4. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

     5. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

     Nhìn chung, các quy định về hình thức kỷ luật và các trường hợp áp dụng từng hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong Nghị định 112/2020/NĐ-CP là sự cụ thể hóa các quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (sửa đổi năm 2019) và trên cơ sởtổng kết việc thực hiện Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Bốn Nghị định được tổng kết thành một nghị định, tạo sự thống nhất, thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM THEO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020)
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGHIỆM THU CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA MỚI - CẦN NHỮNG Ý KIẾN MANG TÍNH XÂY DỰNG
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 107/2020/NĐ-CP NGÀY 14/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) ĐỂ LẠI CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020
KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở CƠ SỞ NĂM 2020
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2020
NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU THỰC TIỄN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ HOÀNG XÁ VÀ XÃ ĐỒNG TRUNG, HUYỆN THANH THỦY
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất