Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  144
Hôm qua :  1137
Lượt truy cập : 746770
VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
9 10 177

VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ năm, 29.03.2018 10:41

ThS. Hà Thị Thu Lan
Giảng viên khoa LLMLN, TTHCM
Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc và nhân loại. Phong cách Hồ Chí Minh được xuất phát từ cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức sôi nổi và phong phú của người, là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại, vừa dân tộc vừa quốc tế, vừa rất mực nhân từ vừa triệt để cách mạng, rất uyên bác mà lại cực kỳ khiêm tốn, rất nguyên tắc về chiến lược nhưng lại rất linh hoạt trong sách lược, vừa nhìn xa trông rộng lại vừa thiết thực cụ thể, vừa vĩ đại lại vừa khiêm nhường giản dị.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp nêu gương đạo đức. Vì thế Người nhấn mạnh: lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nêu gương thì trước hết bản thân phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Trong đó, mỗi đảng viên, cán bộ cũng như mỗi người cần nắm vững và giải quyết tốt trên ba mối quan hệ chủ yếu: đối với mình, đối với người và đối với việc.

Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”

Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân”. 

Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng  và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện, kiên quyết đấu tranh khắc phục những tồn tại, yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Trên cơ sở thực hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ngày càng nâng cao đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lợi ích nhóm, chống lối sống cơ hội, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, vô cảm trước những khó khăn, vất vả của quần chúng nhân dân. Chỉ có nâng cao hiệu quả rèn luyện các phẩm chất ấy thì cán bộ, đảng viên mới làm gương cho quần chúng, giữ vững được niềm tin của nhân dân với Đảng. Mặt khác, cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Liên hệ phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động nghiên cứu khoa học của chi bộ khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh: Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường chính trị tỉnh, thành phố. Với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn được lãnh đạo nhà trường và đội ngũ cán bộ, giảng viên quan tâm. Hằng năm, Chi bộ khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã triển khai đến toàn thể giảng viên thực hiện tốt kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Với những đổi mới trong việc định hướng, quản lý và tổ chức thực hiện, hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể khoa có nhiều chuyển biến, chất lượng ngày được nâng lên và thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng để giảng viên của khoa chia sẻ, trao đổi, nắm bắt thông tin và nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

  Dưới sự chỉ đạo của Chi ủy và lãnh đạo khoa đã triển khai hoạt động  nghiên cứu khoa học, tăng cường công tác quản lý, thường xuyên đôn đốc và phối hợp với các khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh.

  Tính từ năm 2010 đến nay, chi bộ đã lãnh, chỉ đạo khoa chuyên môn tích cực tham gia vào 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 16 đề tài khoa học cấp cơ sở; các đề tài khoa học cấp cơ sở của chi bộ sau khi nghiệm thu đều đạt loại xuất sắc và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

  100% giảng viên tích cực tham gia hoạt động thao giảng dự giờ, giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa và cấp trường đều đạt loại giỏi, hiện nay khoa có 03 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc cấp toàn quốc. Trung bình hàng năm giảng viên trong khoa tổ chức được 30 lượt đi dự giờ của giảng viên, soạn và thường xuyên cập nhật nội dung, kiến thức mới trong các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, giáo trình mới để bổ sung vào bài giảng và thông qua giáo án, bài giảng mới tại khoa.

Công tác tổng kết thực tiễn, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên tiếp tục có những đổi mới về hình thức và nội dung, theo hướng có chiều sâu và thiết thực hơn. Giảng viên trong khoa tích cực đi nghiên cứu thực tế ở 13 huyện, thành,thị trong toàn tỉnh và viết bài thu hoạch, tiếp cận những vấn đề thực tiễn mới nhất cập nhật vào bài giảng. Ví dụ như vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế xóa đói giảm nghèo ở huyện Tân Sơn, xây dựng nông thôn mới ở huyện Tam Nông, thực hiện chính sách xã hội ở huyện Phù Ninh, công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở thành phố Việt Trì...

Bên cạnh đó, lãnh đạo chi bộ rất chú trọng đến công tác tự nghiên cứu khoa học của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, viết bài cho nội san và trang website của nhà trường. 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên có bài đăng trên các số Nội san; trung bình hàng tháng khoa có từ 04 đến 05 bài viết đăng tải trên website của trường.  

Các Hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh được cán bộ, đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia, với nhiều bài viết có chất lượng chuyên môn tốt, được nhà trường ghi nhận và đánh giá cao.

Có thể nói rằng, trong những năm qua, vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học của chi bộ, cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên khoa Lý luận Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực và trưởng thành của các giảng viên trẻ.

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học ở Chi bộ khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nghiên cứu kỹ để ban hành Quy chế hoạt động khoa học của nhà trường, theo hướng cân bằng hơn giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Xây dựng phương án quy đổi công trình nghiên cứu khoa học thành giờ chuẩn một cách thỏa đáng, hợp lý. Nhà trường nên tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về viết sách tham khảo trong nhà trường và mở rộng đối tượng là giảng viên trẻ tham gia để đáp ứng được tiêu chí nâng ngạch giảng viên trong tương lai.

Hai là, khoa chuyên môn phải thực hiện nghiêm túc trong việc đánh giá, nghiệm thu, thông qua các sản phẩm nghiên cứu khoa học của đơn vị, cá nhân. Tránh hiện tượng nể nang, dễ dãi trong đánh giá, nghiệm thu. Gắn với kết quả nghiên cứu khoa học của từng cá nhân theo nhiệm vụ được giao cần phải có hình thức khen thưởng hoặc nhắc nhở thỏa đáng, đúng mức hằng tháng trong thi đua khen thưởng.

Ba là, tiếp tục động viên đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, vận dụng những nội dung giảng dạy vào hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và tích cực viết bài nghiên cứu đăng báo địa phương và trung ương.

Bốn là, tăng cường giao lưu, trao đổi, liên kết giữa khoa chuyên môn với các sở, ban, ngành, đơn vị nghiên cứu khoa học trong tỉnh. Tích cực đi thực tế ở cơ sở để tích lũy kinh nghiệm thực tế phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy của khoa.

Tóm lại, việc học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, làm việc miệt mài, tận tâm, tận tụy với công việc. Trong công việc, nhất là trong hoạt động nghiên cứu khoa học, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ trình độ tư duy sáng tạo, thái độ dám nghĩ dám làm, khám phá những tri thức khoa học mới, những công trình nghiên cứu đem lại hiệu quả cao cho chi bộ và khoa chuyên môn.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018
PHỐ DƯƠNG QUẢNG HÀM, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI, NƠI GHI DANH MỘT NHÀ GIÁO, MỘT LIỆT SĨ TÀI BA CỦA DÂN TỘC
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN
BỨC TRANH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2017
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA LÝ LUẬN MÁC -LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2017
CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM CỦA ĐẢNG
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội | thiet ke web | thiet ke web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

Nội thất thông minh | giường thông minh | ghế thang | giường gấp thông minh | bàn treo tường | Nội thất đa năng | Bàn trà thông minh | Sofa giường | Bàn ăn kéo dài | Thiết kế giường thông minh |