Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  610
Hôm qua :  966
Lượt truy cập : 2027694
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA
9 10 224

VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA

Thứ năm, 09.09.2021 11:09

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Trưởng khoa LLCS
Bài Chiến lược an ninh quốc gia trang bị nội dung cơ bản về an ninh quốc gia và chiến lược an ninh quốc gia của Việt Nam. Trên cơ sở thống nhất nhận thức để thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Từ đó, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện nhiệm vụ trong các điều kiện cụ thể để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nâng cao trách nhiệm cá nhân cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

 

Trong quá trình soạn, giảng, giảng viên vận dụng các nội dung mới của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX như sau:

Trong phần 2. Đường lối, quan điểm về chiến lược an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới

Mục 2.1. Về mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia

Tiểu mục 2.1.1. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược an ninh quốc gia: Bổ sung những nội dung mới so với Văn kiện Đại hội các nhiệm kì trước. Trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng xác định: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”(1).

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX xác định mục tiêu của công tác quốc phòng, an ninh của tỉnh giai đoạn 2020-2025 là: Củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc vận dụng những nội dung trên giúp cho giảng viên và học viên bổ sung cập nhật những mục tiêu mới của chiến lược an ninh quốc gia cũng như mục tiêu bảo vệ an ninh trật tự của tỉnh Phú Thọ. Từ đó nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn của vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia.

Tiểu mục 2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 

Một là, về chính trị: Giảng viên vận dụng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bổ sung nội dung “Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tạo nền tảng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn bên trong với bên ngoài biên giới quốc gia và không gian mạng”(2).

Đối với Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, giảng viên vận dụng để làm nổi bật kết quả của tỉnh Phú Thọ. Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khẳng định: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động chống phá Đảng, chế độ của các thế lực thù địch. 

Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, không để điểm nóng, phức tạp xảy ra. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

 Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng xác định: “Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội”.

Hai là, về kinh tế - xã hội: Vận dụng nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Chú trọng an ninh, an toàn là yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân, ứng phó kịp thời với những vấn đề an ninh phi truyền thống nhất là cứu hộ cứu nạn, thiên tai, dịch bệnh.”

Vận dụng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để liên hệ thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

Về kinh tế: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX khẳng định: “Kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục phát triển; đời sống Nhân dân được nâng lên. Kinh tế ngoài quốc doanh chiếm vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế của tỉnh, đóng góp khoảng 60% vào GRDP, đã thực sự trở thành động lực cho phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững”(3)  

Về xã hội: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định mục tiêu chung về kinh tế: Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể thao. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; đào tạo có trọng điểm nguồn nhân lực trình độ, kỹ thuật cao theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, về mục tiêu cụ thể về văn hóa - tư tưởng: Vận dụng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để liên hệ thực tiễn về tình hình công tác văn hóa - tư tưởng góp phần bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng xác định: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin - truyền thông, báo chí, xuất bản; ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát, quản lý thông tin trên báo chí và trên mạng Internet; ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, đặc biệt là thông tin xấu độc trên mạng xã hội; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

Vận dụng những nội dung mới trong hai văn kiện vào phần mục tiêu của chiến lược an ninh quốc gia giúp giảng viên và học viên cập nhật kiến thức mới, bổ sung cả kiến thức lý luận và thực tiễn của đất nước cũng như của tỉnh Phú Thọ, tạo sự phong phú, hấp dẫn, toàn diện cho bài giảng.

Mục 2.3. Về nhiệm vụ của chiến lược an ninh quốc gia: Trong nhiệm vụ thứ nhất: 2.3.1. Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ Đảng và Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ngoài  những nhiệm vụ đã đề cập trong Chiến lược an ninh quốc gia. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bổ sung các nhiệm vụ, giảng viên cần cập nhật và vận dụng đầy đủ: 

- “Chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phòng ngừa ngăn chăn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội”(4).

- Đồng thời, thường xuyên: “Tăng cường bảo vệ nền tảng  tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính  trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(5).

Đại hội XIII của Đảng đề ra tinh thần: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Hoàn thiện thể chế, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa pháp luật của Nhà nước với quy định của Đảng.

Ở nhiệm vụ thứ hai của chiến lược an ninh quốc gia: 2.3.2. Bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ quan trọng của an ninh quốc gia nhằm chống lại sự xâm phạm, phá hoại dưới mọi hình thức để giữ vững toàn vẹn chủ quyền nhà nước đối với lãnh thổ quốc gia. Giảng viên cần cập nhật nội dung trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lâp, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”(6).

Ở nhiệm vụ thứ tư của chiến lược an ninh quốc gia: 2.3.4. Bảo vệ vững chắc nền văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đây là một nội dung rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm tạo nên nền tảng tư tưởng, tinh thần, sự phát triển lành mạnh của nền văn hóa dân tộc và đây cũng là lĩnh vực rất nhạy cảm, rất dễ bị xâm phạm trong tình hình hiện nay. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định vận dụng, không ngừng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”(7).

Như vậy, đối với nội dung Chiến lược an ninh quốc gia, trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đề cập đến rất nhiều điểm mới. Giảng viên trong quá trình cập nhật, vận dụng vào các bìa giảng cần chỉ rõ những nội dung mới trong quá trình giảng dạy, trao đổi với học viên, có sự so sánh giữa điểm mới và điểm cũ, điểm bổ sung, điểm thay đổi. Từ đó, giúp cho bài giảng đạt được mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, làm cho người dạy và người học thấy được trí tuệ, quan điểm chỉ đạo của Đảng qua các kỳ Đại hội.

Tài liệu tham khảo:

  1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nxb CTGQ, H. tập1 tr.117.

 2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nxb CTGQ, H. tập1 tr.183.

 3 Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, tr.11.

 4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.CTQG,H.T.1 tr.280-281.

 5Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.CTGQ. H.T1, tr.183.

 6 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, Tập1 tr.156-157

 7 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia T1, H.2021, tr.180.

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN VẬN DỤNG, CẬP NHẬT TỪ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HIỆU QUẢ VÀ Ý NGHĨA TÍCH CỰC TỪ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
QUAN ĐIỂM KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HAI NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
KIỂM TRA CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỂM MỚI VỂ AN NINH QUỐC GIA, BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KẾT QUẢ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)