Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  794
Hôm qua :  1917
Lượt truy cập : 1687793
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI 10: “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”
9 10 93

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI 10: “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ”

Thứ hai, 13.09.2021 09:12

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Hoạt động cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, tri thức mới, nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào bài giảng, góp phần nâng cao tính thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị (ban hành theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở” (hệ trung cấp LLCT) và Hướng dẫn số 101-HD/HVCTQG ngày 16/3/2021:“Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở”(hệ trung cấp LLCT), bài số 10: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là 1 trong 12 bài của môn học Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; số tiết giảng là 04 tiết; nội dung kết cấu của bài gồm 03 phần:

      1. Những vấn đề lý luận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Thực trạng phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

     3. Quan điểm và giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam.

Vận dụng vào quá trình giảng bài, giảng viên cần cập nhật các quan điểm của Đảng, trong đó việc cập nhật Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX (đặc biệt là những nội dung chưa có trong sách giáo trình) vào nội dung bài giảng là rất cần thiết. 

Trong phần 1. Những vấn đề lý luận về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Giảng viên có thể cập nhật Văn kiện XIII của Đảng vào nhiều nội dung, trong đó ở phần 1.2. Khái niệm và đặc điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, với tiểu mục 1.2.1. Khái niệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sau khi phân tích và rút ra khái niệm, giảng viên sẽ đưa vào nhận định đánh giá của Đảng trong tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới: “công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn” (1). Giảng viên lấy ví dụ về 1 vụ án điển hình tham nhũng do “Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử: Vụ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); Công ty cổ phần VN Pharma” (2).

Sau đó giảng viên phân tích thêm “Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước được ban hành, tạo cơ sở chính trị pháp lý để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham  nhũng, vừa để phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện, xử lý vi phạm; từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tới không thể tham nhũng” (3), giảng viên dẫn ra ví dụ dưới dạng liệt kê: Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đọa của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Thực hành tiết kiệm, chống  lãng phí năm 2013.

Khi giảng tiểu mục 1.2.2. Đặc điểm của phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giảng viên cần tập trung phân tích đặc điểm thứ nhất, khẳng định rõ chủ thể tham gia vào phòng chống tham nhũng, lãng phí là hệ thống các cơ quan Đảng từ Trung ương tới địa phương. Ở đây, giảng viên lồng ghép đánh giá trong Văn kiện Đại hội XIII: “Công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm” (4). Và giảng viên lấy ví dụ về vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc online có cán bộ cấp bộ là 02 tướng công an bảo kê. Đây cũng chính là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"(5) do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo (Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và điều tra). 

Khi giảng phần 1.3. Vai trò và các điều kiện đảm bảo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong tiểu mục 1.3.1. Vai trò phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giảng viên có thể lựa chọn 1 đến 2 vai trò đi sâu vào phân tích gắn với Văn kiện Đại hội XIII. Ở vai trò thứ nhất, phòng chống tham nhũng, lãng phí có vai trò thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vì vậy Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh “Thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”(6). Ở vai trò thứ năm, phòng chống tham nhũng có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí của những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức thu hồi tài sản về cho Nhà nước và các tổ chức, giảng viên có thể đưa dẫn chứng minh họa về 1 vụ án tham nhũng đã xét xử là vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. 

Trong tiểu mục 1.3.2. Các điều kiện đảm bảo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ở đây có 6 điều kiện, giảng viên có thể phân tích 1 đến 2 điều kiện, trong đó điều kiện thứ nhất, điều kiện về chính trị là điều kiện tiên quyết nhất. Từ đó, giảng viên có thể lồng ghép: “Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, có tác dụng cảnh báo, răn đe, siết chặt kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”(7)  và lấy ví dụ 1 đại án đã được xử lý ở Quân chủng Hải quân 

Trong phần 2. Thực trạng phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ở nội dung 2.1. những kết quả đạt được và nguyên nhân, giảng viên cần cập nhật nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII, ở Việt Nam trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: “công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, được tiến hành quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”…”(8). “Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm”(9), từ đó đi vào phân tích 09 kết quả đạt được trong công tác này, kèm các ví dụ minh họa đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII tập 2 trang 209-210. Ví dụ ở kết quả thứ bảy, về công tác tuyên truyền… giảng viên có thể lồng ghép đánh giá: “Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên; công khai kết quả xử lý, tăng cường định hướng dư luận; vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng, chống tham nhũng được phát huy” – “Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng các năm 2016, 2017, 2018, 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Đã tổ chức 147.693 lớp tập huấn, hội nghị, cuộc họp để quán triệt, giới thiệu về phòng, chống tham nhũng với hơn 6,7 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia và xuất bản hơn 677.000 cuốn sách, tài liệu về phòng, chống thám nhũng. Thống kê 40 tờ báo Trung ương và địa phương đã có trên 10.000 tin, bài phản ánh về đề tài phòng chống tham nhũng”(10).

Tiếp sau đó, giảng viên phân tích những kết quả đạt được ở tỉnh Phú Thọ:Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Tập trung triển khai toàn diện các biện pháp và giải pháp phòng ngừa, kiểm soát việc thực thi quyền lực, quyền hạn của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, từng bước ngăn chặn, kiềm chế tham nhũng, lãng phí(11). Từ đó, giảng viên lồng ghép một số ví dụ về: “nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng được phát hiện, xử lý kịp thời, nhất là một số vụ án tham nhũng liên quan đến công tác quản lý tài chính, đất đai, đền bù giải giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng... đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ”(12)

Trong phần hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giảng viên cần cập nhật những hạn chế mà Nghị quyết Đại hội XIII đề cập: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số địa phương, bộ, ngành chuyển biến chưa rõ rệt, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng chưa được đề cao. Việc phát hiện, xử lý  tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế… Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi; tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến, gây bức xúc trong xã hội…Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”(13); Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng để trong thời gian tới Đảng ta tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam.

Trong phần 3. Quan điểm và giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam.

     Phần này giảng viên có thể lồng định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 của Đảng, trong nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(14). Nhấn mạnh những điểm kế thừa và điểm mới Đảng ta đã khẳng định phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam hiện nay phải quán triệt các quan điểm của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII, tập 1 trang 38, 195-196.

Trong nội dung 3.2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam, giảng viên có thể lựa chọn trong 8 giải pháp để vận dụng các nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII cho phù hợp, ví dụ có thể đưa vào giải pháp thứ nhất vấn đề: “Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên”(15).  Với giải pháp thứ hai, “triển khai có đồng bộ, có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, bảo đảm đúng pháp luật…Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí…”(16).  Trong giải pháp thứ năm, có thể đưa ví dụ người đứng đầu phải “công khai minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong đầu tư công”(17) đồng thời cũng có thể lấy trong những nội dung khác của Nghị quyết để làm rõ. 

Ở nội dung này, giảng viên phân tích trong nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng”(18), đây là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, giảng viên lồng ghép vào phần giải pháp cho phù hợp với nội dung bài giảng. Trong hệ thống 8 giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong quá trình giảng dạy, giảng viên phân tích và đưa vào giải pháp của tỉnh Phú Thọ: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là thực hiện quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị... Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, quyền hạn của cán bộ, công chức và siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy vai trò giám sát, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng và của nhân dân. Khuyến khích, bảo vệ những người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xử lý những người bao che, ngăn cản việc đấu tranh chống tham nhũng”(19)

Từ những kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng đã nêu trên, trong những năm tới mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, chỉ đạo điều hành chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất định chúng ta sẽ từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức liêm chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.

     Việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào giảng dạy bài 10 “phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Giảng viên có thể chọn một số nội dung nhất định, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với dung lượng kiến thức của bài để khai thác, vận dụng hiệu quả, tránh tình trạng vận dụng nhiều quá gây loãng kiến thức. Như vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giảng dạy của giảng viên Trường Chính trị tỉnh hiện nay, việc cập nhật quan điểm của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào giảng dạy là rất cần thiết, nhằm nâng cao tính cập nhật, thực tiễn của bài giảng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu bài giảng đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr21-22.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr208.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr207-208.

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG, H. tr76.

(5) Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ lần thứ XIX, tr.30-31.

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG, H. tr288.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr209.

(8) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG, H. tr77.

(9) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG, H. tr76.

(10) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr207.

(11) Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ lần thứ XIX, tr.31.

(12) Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ lần thứ XIX, tr.31.

(13) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr212-213.

(14) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr334.

(15) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr223.

(16) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr146.

(17) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG, H. tr111.

(18) Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ lần thứ XIX, tr.65.

(19) Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ lần thứ XIX, tr.91-92.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA
MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN VẬN DỤNG, CẬP NHẬT TỪ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀO GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP KHOA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
HIỆU QUẢ VÀ Ý NGHĨA TÍCH CỰC TỪ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
QUAN ĐIỂM KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII DƯỚI GÓC NHÌN CỦA HAI NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
KIỂM TRA CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỂM MỚI VỂ AN NINH QUỐC GIA, BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KẾT QUẢ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất