Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  439
Hôm qua :  660
Lượt truy cập : 1226734
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
9 10 30

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀO GIẢNG DẠY PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ năm, 08.10.2020 16:17

ThS. Bùi Thị Huyền
Khoa Lý luận cơ sở
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”; “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”.

     Nghị quyết đề ra bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao.

     Kinh tế chính trị là một bộ phận cấu thành nên khoa học Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian qua, cũng có rất nhiều quan điểm sai trái phủ định thành tựu nghiên cứu của kinh tế Mác lênin. Cho rằng các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin: học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư - hòn đá tảng của học thuyết kinh tế Mác - Lênin, vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản; học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền  đã hoàn toàn lạc hậu và không phù hợp với giai đoạn hiện nay. Để phủ định lại các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp cho học viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin thì trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, giảng viên cần có sự vận dụng, lồng ghép những nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào bài giảng. Cụ thể:

     Trong quá trình giảng dạy học phần Kinh tế chính trị, giảng viên phải giúp học viên hiểu được các lý luận chung của kinh tế chính trị Mác - Lênin; những quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin; quy luật giá trị thặng dư không chỉ phù hợp với mọi giai đoạn phát triển của xã hội TBCN mà còn phù hợp với cả giai đoạn cách mạng xã hội XHCN.

     Nghị quyết 35-NQ/TW đã đưa ra bối cảnh hiện nay tác động đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đó là: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường”. Đây là những vấn đề mới tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế và đặt ra những vấn đề mới cho nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế chính trị.

     Những học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin được đưa ra trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (động cơ hơi nước) và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (sản xuất hàng loạt) nền sản xuất dựa trên máy móc cơ khí. Còn hiện nay là giai đoạn phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa, tin học hóa, dữ liệu lớn. Có nhiều quan điểm nhận định: Trong thời đại ngày nay, trong nền sản xuất hiện đại đã sử dụng nhiều robot - người máy, tự động hóa, người công nhân được tuyển dụng và sử dụng rất ít, cho nên học thuyết giá trị thặng dư của Mác, học thuyết về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân... không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, trong bản sơ thảo đầu tiên của bộ Tư bản, C.Mác viết: “Sự phát triển của tư bản cố định là chỉ số cho thấy tri thức xã hội phổ biến đã chuyển hoá đến mức độ nào thành lực lượng sản xuất trực tiếp…”. Ông cũng nhận định vai trò của khoa học công nghệ được thể hiện ở trình độ của người lao động và trình độ của công cụ lao động, là “sức mạnh của tri thức đã được vật thể hóa”. Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong hai yếu tố này sẽ tạo động lực cho sự phát triển lực lượng sản xuất và do đó thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển phù hợp. Quan niệm của C.Mác về vai trò của khoa học công nghệ hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và có ý nghĩa phương pháp luận khi nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

     Việc truyền đạt những quan điểm Kinh tế chính trị của chủ nghía Mác - Lênin phải gắn liền với những chủ trương, đường lối trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước ta; đảm bảo gắn liền với mục tiêu, quan điểm được đưa ra trong Nghị quyết 35 NQ/TW: Bảo vệ vững chắc nền tảng, tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, ổn định để phát triển đất nước.

     Trong nội dung phần: “Những vấn đề Kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH” thì cần phải đảm bảo nội dung phần II.2 của Nghị quyết 35-NQ/TW là: “Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về CNXH và con đường lên CNXH ở nước ta trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Khẳng định có tính thuyết phục cao và mạnh mẽ cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng của Đảng ta, con đường lên CNXH ở nước ta là đúng đắn, phù hơp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại.”

     Có thể nói, việc bổ sung các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW trong giảng dạy phần học Kinh tế chính trị vừa là yêu cầu bổ sung bài giảng của giảng viên, đồng thời cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của giảng viên, học viên vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Truyền đạt các nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính khách quan, tính khoa học, tính đảng, có sự phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị trường tồn của nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời phản bác lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT 35 - NQ/TW VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2020
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA BÀI GIẢNG CỦA KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
SUY NGHĨ VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC
GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THAM GIA VIẾT SÁCH, BÁO VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở CƠ SỞ NĂM 2020
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2020
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CẤP ỦY CHI BỘ, SINH HOẠT ĐỊNH KỲ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất