Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2092
Hôm qua :  1593
Lượt truy cập : 2529657
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2030
9 10 418

TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2030

Thứ sáu, 05.08.2022 07:59

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 76-NQ/TU về "Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030".

          Trong quá trình phát triển và hội nhập, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để nâng cao năng xuất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa. Từ thực tiễn sinh động, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được xác định là động lực để Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

          Thời gian qua, thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động KH&CN của tỉnh đã bám sát định hướng phát triển KH&CN theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chiến lược phát triển KH&CN của Chính phủ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chiến lược đề ra. Giai đoạn 2011 - 2020, KH&CN của tỉnh đã tham gia hiệu quả các chương trình, đề án khoa học công nghệ (KHCN) cấp Quốc gia với tổng số 57 nhiệm vụ, qua đó đã huy động nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trên 146 tỉ đồng, từ nguồn lực xã hội gần 200 tỉ đồng. Đồng thời phê duyệt 230 nhiệm vụ cấp tỉnh, tập trung vào các chương trình trọng tâm như: Công nghệ sinh học, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin và truyền thông, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng… với tổng kinh phí đầu tư gần 196 tỉ đồng. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc lĩnh vực KH&CN được quan tâm đầu tư phát triển cả về lượng và chất; dịch vụ KHCN được đẩy mạnh; nhiều đề tài, dự án KH&CN mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của các cấp, các ngành, nhân dân, doanh nghiệp về KHCN được nâng lên…

          Trong thời gian tới, để hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết 76-NQ/TU về "Chương trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030" đã đưa ra mục tiêu, quan điểm, giải pháp cụ thể như sau:

          Về quan điểm: Nghị quyết đưa ra 03 quan điểm chỉ đạo hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030:

          Quan điểm thứ nhất: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng xuất, chất lượng và sức cạnh tranh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, là nền tảng thực hiện chuyển đổi số, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

          Quan điểm thứ hai: Phát triển đồng bộ, liên ngành khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực trọng tâm là ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên và nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thu, làm chủ và ứng dụng, đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống phục vụ trực tiếp các mục tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và yêu cầu phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

          Quan điểm thứ ba: Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo của tỉnh với hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia; tăng cường hợp tác liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học với các doanh nghiệp và người dân trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh, Nhà nước thực hiện định hướng, điều phối, kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi cho hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống.

          Về mục tiêu: Nghị quyết đưa ra mục tiêu chung và hệ thống mục tiêu cụ thể cho hoạt động khoa học của tỉnh trong những năm tới như sau:

          Mục tiêu chung: Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

          Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, đóng góp của khoa học và công nghệ thông qua năng xuất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt từ 42-45%; đến năm 2030 đạt trên 50%. Nâng cao tỷ lệ huy động vốn từ nguồn ngoài ngân sách trên 50% so với tổng kinh  phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào năm 2025 và đạt trên 60% vào năm 2030. Đến năm 2030 nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt trên 15 người/1 vạn dân; trong đó chú trọng phát triển nhân lực trong khu vực doanh nghiệp...

          Để thực hiện được các quan điểm và mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra một hệ thống các giải pháp khả thi để thực hiện, bao gồm các giải pháp sau:

          Một là, đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

          Hai là, huy động nguồn lực đầu tư cho khoa học và công nghệ.

          Ba là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

          Bốn là, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trình độ và năng lực sáng tạo cao.

          Năm là, phát triển các viên nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh.

          Sáu là, phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

          Bảy là, đẩy mạnh các họat động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, liên kết với hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

          Tám là, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ.

          Chín là, tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

          Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển đồng bộ, liên ngành KH&CN trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đưa nhanh các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào sản xuất và đời sống; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hoạt động đổi mới sáng tạo… Từ đó thực hiện tốt mục tiêu nâng cao hiệu quả của KHCN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh, đưa tỉnh Phú Thọ nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc về tiềm lực, trình độ KHCN và đổi mới sáng tạo.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ
TÁC PHẨM “NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CHÍNH QUYỀN XÔVIẾT CỦA LÊNIN” VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI VIỆT NAM HIỆN NAY
NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM SAU 27 NĂM GIA NHẬP ASEAN
GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VẬN DỤNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
35 NĂM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI - THẾ GIỚI 8 TỶ NGƯỜI CẦN KHAI THÁC CƠ HỘI VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN, LỰA CHỌN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CHÍNH SÁCH THƯỞNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
VẬN DỤNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất