Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  232
Hôm qua :  1151
Lượt truy cập : 2160412
TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CHÍNH SÁCH THƯỞNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
9 10 131

TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CHÍNH SÁCH THƯỞNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thứ hai, 27.06.2022 15:07

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Ngày 16/6/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TU về Chương trình xây dựng nông thôn mới và chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

          Nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể, trọng tâm phát triển, đảm bảo tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, các dịch vụ cơ bản, phúc lợi xã hội. Thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, cải thiện trực tiếp điều kiện sống, thay đổi tư duy, nếp sống của người dân nông thôn; hoàn thành và nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp, yêu cầu đô thị hóa nông thôn.

          Nghị quyết xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược, lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; góp phần quan trọng để đến năm 2025 xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX xác định.

          Xây dựng nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể đó là đến năm 2025:

          - Toàn tỉnh có 7/13 đơn vị cáp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng thêm 03 huyện Thanh Ba, Phù Ninh và Tam Nông).

          - Có 139/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng thêm 44 xã), đạt 70,9% tổng số xã.

          - Có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

          - Không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí.

          - Có 1.720/2.040 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 84,3% tổng số khu dân cư nông thôn, trong đó có tối thiểu 172 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

          Nghị quyết cũng đưa ra 05 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào các nội dung như sau:

          Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình.

          Hai là, đẩy mạnh, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng nông thôn mới để mọi cán bộ, Đảng viên và người dân nhận thức được "xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", tạo ra được sự đồng thuận, hưởng ứng, góp công, góp sức của cán bộ và nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương những gương điểm hình, những cách làm hay, sáng tạo để phổ biến nhân rộng.

          Ba là, chỉ đạo thực hiện đầy đủ 11 nội dung thành phần của Chương trình, trong đó chú trọng hơn nữa việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng ở nông thôn đồng bộ, phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tăng cường công tác đào tạo nghề nông nghiệp, giải quyết việc làm tại nông thôn; quan tâm phát triển y tế, giáo dục; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp - an toàn; đảm bảo công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn nông thôn.

          Bốn là, tập trung huy động đa dạng, lồng ghép tối đa các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình; bố trí hợp lý nguồn ngân sách địa phương, các nguồn xã hội hóa, các khoản đóng góp của nhân dân, các nguồn tài trợ cho đầu tư cho xây dựng nông thôn mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; tạo nguồn nội lực vững chắc phục vụ Chương trình.

          Năm là, tiếp tục thực hiện chính sách thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, mức thưởng cụ thể như sau: Thưởng 01 tỷ đồng/xã cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã nông thôn mới nâng cao và các xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc xử dụng số tiền thưởng trên đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, thiết thực để phục vụ cho Chương trình và cho người dân địa phương được hưởng thụ chính sách từ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" gắn với đô thị văn minh để kịp thời động viên, khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết giao nhiệm vụ triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tiễn của tỉnh, hoàn thành mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

          Chương trình xây dựng nông thôn mới và chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ góp phần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ hống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

         

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
VẬN DỤNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH, PHẤN ĐẤU SỚM ĐƯA TỈNH PHÚ THỌ TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU CỦA VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY GẮN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất