Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  731
Hôm qua :  912
Lượt truy cập : 2153696
Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”
9 10 124

Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”

Thứ sáu, 13.05.2022 16:32

ThS. Nguyễn Việt Hà
Khoa Lý luận cơ sở (Tổng hợp)
Để tập trung thực hiện thành công khâu đột phá duy nhất trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-TU ngày 13/10/2021 về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5246/KH-UBND ngày 11/11/2021 Kế hoạch cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức, thực hiện thành công Nghị quyết 61 của tỉnh.

     Về quan điểm chỉ đạo trong kế hoạch:

     Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như Nghị quyết 61/NQ-TU ngày 13/10/2021 phấn đấu thúc đẩy môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhất quán quan điểm xuyên suốt của tỉnh: cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất; tạo thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh chung của tỉnh.

     Tỉnh Phú Thọ cũng xác định rõ mục tiêu trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

     Mục tiêu tổng quát được thống nhất: Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Tập trung phát triển công nghiệp và một số lĩnh vực dịch vụ, du lịch; tạo động lực, bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

     Mục tiêu cụ thể:

     - Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 7,5% trở lên; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 40,5%; dịch vụ 41,5%; Nông - lâm nghiệp - thủy sản 18%.

     - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt trên 160 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với giai đoạn trước; thu hút vốn FDI đăng ký 2 - 2,5 tỷ USD.

     - Đến năm 2025 có khoảng 11.000 doanh nghiệp, tăng bình quân 12%/năm, trong đó có 220 doanh nghiệp FDI.

     - Phấn đấu đến năm 2025 tạo việc làm mới cho 40 - 50 nghìn lao động.

     - Chỉ số PCI đến năm 2025 xếp hạng nhóm 15/63; chỉ số PAR Index duy trì xếp hạng nhóm 15 - 20/63; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), tỷ lệ hài lòng chung đạt tối thiểu 90%, chỉ số PAPI xếp trong nhóm “Trung bình cao” phấn đấu đạt ở nhóm “cao nhất” của cả nước.

     Để đạt được những mục tiêu đề ra, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong kế hoạch của tỉnh cũng chỉ rõ 08 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong giai đoạn này:

     Một là, công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, hiệp hội doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

     Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

     Ba là, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

     Bốn là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ, du lịch.

     Năm là, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

     Sáu là, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch; hoàn thiện sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư.

     Bảy là, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tổ chức lại mô hình, đổi mới nội dung xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

     Tám là, đảm bảo về an ninh trật tự để tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Phía Bắc, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

     Trong kế hoạch cũng chỉ rõ và quy định trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện và công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát… Đây chính là bước cụ thể hóa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; đồng thời góp phần hữu hiệu để đưa nghị quyết vào cuộc sống phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trong toàn tỉnh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HIỆU QUẢ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH ''DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI''
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ LÀM NÒNG CỐT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ Ở CƠ SỞ
NGHỊ QUYẾT 02/2022/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH - LAN TỎA NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - MỘT YÊU CẦU CẤP THIẾT ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN TRONG THỜI GIAN TỚI
VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất