Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  645
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090924
Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
9 10 1804

Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Thứ sáu, 23.12.2022 08:29
Là một tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc, với đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, Phú Thọ hội đủ các yếu tố để phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong thời gian nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu rộng bởi đại dịch COVID-19...

     Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, thực sự trở thành phong trào của nhân dân.

     Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tỉnh Phú Thọ đã xác định mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 là: “phát triển kinh tế nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo diện mạo mới trong nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…”. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình xây dựng Nông thôn mới, huy động sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; với bước đi phù hợp đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá toàn diện, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến năm 2020 trước 03 năm; kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ đứng ở vị trí nhóm đầu và là tỉnh đầu tiên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong khu vực miền núi phía Bắc.

     Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; tỉnh tiếp tục chỉ đạo chuyển trọng tâm xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Tính đến hết tháng 6/2022, tỉnh Phú Thọ phấn đấu có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong tổng số 13 huyện, thành, thị đã có 06 đơn vị đã hoàn thành số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 04 huyện, thành, thị đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh tính đến thời điểm 15/6/2022 là 122 xã trong tổng số 196 xã xây dựng nông thôn mới.

     Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàn hóa với quy mô, trình độ và hiệu quả cao hơn.

     Tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

     Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá thực tế) tính đến hết năm 2021 đạt 16.295 tỷ đồng[1], tăng 3,23% so với năm 2020.  Cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Năm 2021, giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 159,9 triệu đồng/ha. Kế hoạch phát triển và nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã mang lại thành công bước đầu, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng, Phú Thọ nói chung. Đến nay tỉnh Phú Thọ có 78 sản phẩm, nhóm sản phẩm OCOP cấp tỉnh; trong đó có 30 sản phẩm hạng bốn sao, 48 sản phẩm hạng ba sao.

     Trong những năm vừa qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại sản xuất theo hướng đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất” gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất; bước đầu hình thành được một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa có sự liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, sản xuất an toàn ngày càng nhân rộng và phát triển.

     Hạ tầng cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện.

     Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thiết yếu luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng; các địa phương đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình, chủ động lồng ghép, huy động đa dạng hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn, tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất nông nghiệp nhìn chung quy mô nhỏ. Chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông sản chưa cao; thiên tai, biến đổi khí hậu những năm gần đây diễn biến phức tạp, bất thường và ngày càng cực đoan, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp; các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp chưa đồng bộ, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

     Thời gian tới, tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục có vị trí chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tỉnh Phú Thọ cần thực hiện một số giải pháp phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới, như sau:

     Một là, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa hiện đại, bền vững, nền tảng là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết; nâng cao thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới.

     Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và người dân về các vấn đề có liên quan tới nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh.

     Ba là, tập trung phát triển nông nghiệp đa dạng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong tỉnh; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, thúc đẩy phát triển các sản phẩm đặc sản theo hướng OCOP. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất thâm canh theo hướng an toàn sinh học, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP...

     Bốn là, tập trung phát triển hàng hóa sản phẩm chủ lực thành ngành hàng chủ lực (chè, bưởi, chăn nuôi, lâm nghiệp), phát triển các sản phẩm đặc sản của các địa phương; phát triển chăn nuôi, thủy sản vào một số giống có giá trị hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng hóa, quảng bá kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

     Năm là, tiếp tục phát triển mạnh kinh tế trang trại, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, rau quả, thủy sản; tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp, tập trung vào lĩnh vực bảo quản, chế biến công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao.

     Sáu là, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để tiến tới đạt tiêu chí xã, khu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

     Những kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn vừa qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cho sự phát triển về nông nghiệp, nông thôn nói riêng và về kinh tế - xã hội nói chung. Trong thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ThS. Bùi Thị Huyền

                 Khoa Lý luận cơ sở

Tài liệu tham khảo:

1. Cục Thống kê Phú Thọ, Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2021.

2. Tỉnh ủy Phú Thọ, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


[1] Cục Thống kê Phú Thọ, Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2021, trang 124.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh thực hiện văn hóa giảng dạy, góp phần phát huy những giá trị văn hóa trường Đảng
Giá trị lịch sử từ tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN
QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TOÀN DIỆN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ TIÊU CỰC HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất