Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  162
Hôm qua :  1622
Lượt truy cập : 691190
TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
9 10 312

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thứ ba, 07.11.2017 10:08

ThS. Trần Thị Hướng
Giảng viên khoa LLMLN, TTHCM
Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng vừa là nội dung, vừa là phương thức lãnh đạo nhằm nghiên cứu, phát triển và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, để những tư tưởng cách mạng và khoa học của học thuyết không ngừng phát triển cùng thời đại, làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển hoàn thiện. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong thời gian vừa qua, Chi bộ khoa LLMLN, TTHCM đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác tư tưởng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung của đảng bộ.

Chi bộ Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một chi bộ có truyền thống đoàn kết, đội ngũ lãnh đạo có năng lực, sáng tạo và các đảng viên của chi bộ đều có ý thức tổ chức kỷ luật cao và tình đồng chí - đồng nghiệp. Mặt khác, với đặc thù của chi bộ khoa chuyên môn, giảng dạy về chủ nghĩa MLN, TTHCM, về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, nên các đảng viên có nhận thức chính trị tốt, có tinh thần khắc phục khó khăn, yên tâm công tác. Đây là những thuận lợi căn bản trong công tác tư tưởng của chi bộ.

Tuy nhiên, đội ngũ đảng viên của chi bộ đa số có tuổi Đảng còn trẻ nên nhận thức chính trị có mặt còn chưa đầy đủ, chưa sâu sắc.

Trên cơ sở các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chi bộ đã bám sát đặc điểm tình hình của chi bộ khoa để lãnh đạo công tác tư tưởng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thứ nhất, lãnh đạo đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và cấp trên như Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; học tập quán triệt và đăng ký học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW; tham gia học tập theo kế hoạch của Đảng uỷ như: nghe nói chuyện thời sự, học trực tuyến….tham gia hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

- Thứ hai, tổ chức tốt sinh hoạt đảng, thông qua sinh hoạt đảng để quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch, những hành vi sai trái, kích động của kẻ xấu. Đặc biệt, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ để lắng nghe, nắm bắt và đánh giá sâu sắc tình hình tư tưởng đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để diễn biến thành vấn đề tư tưởng phức tạp, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Sinh hoạt chi bộ thực sự trở thành diễn đàn dân chủ để các đảng viên được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, là công cụ hiệu quả để chi bộ làm công tác tư tưởng.

- Thứ ba, chi bộ thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới, nhất là quán triệt các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chi bộ khoa LLMLN, TTHCM luôn quan tâm giáo dục đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, lòng tự trọng nghề nghiệp, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

- Thứ tư, tuyên truyền, cổ vũ, động viên để các đảng viên đoàn kết, tích cực thực hiện nhiệm vụ và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do nhà trường và cấp trên tổ chức.

Đánh giá chung, trong lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, chi bộ khoa Lý luận MLN, TTHCM đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, đảm bảo tính toàn diện, thiết thực trong nội dung giáo dục, mở rộng và khuyến khích thực hành dân chủ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở những đánh giá trên, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm chế độ học tập lý luận chính trị đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng và là giải pháp căn bản nhất để nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước hết, tập trung lãnh đạo các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XII và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai,mở rộng dân chủ, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

Chi bộ cần tiếp tục tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ đảng viên; nhất là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để có biện pháp giải quyết hoặc kịp thời kiến nghị lên cấp trên.

Khuyến khích các đảng viên trong chi bộ phát huy tính chủ động, tích cực đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của chi bộ cũng như đảng bộ, tham gia làm công tác tư tưởng theo khả năng, trước hết tự làm công tác tư tưởng cho bản và gia đình, người thân.

Thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn, cả trong sinh hoạt đảng và trong công tác giảng dạy.

Thứ ba, tích cực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn cho đội ngũ giảng viên trong khoa

Thứ ba,tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với công tác tư tưởng

Chi bộ cần xác định công tác tư tưởng là một trọng tâm, vì vậy, cấp uỷ cần có định hướng cụ thể trong công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của đảng viên, kịp thời có giải pháp phù hợp.

Tiếp tục thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, khắc phục tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm trong đội ngũ đảng viên.

Tham mưu cho đảng uỷ thực hiện tốt các nội dung về công tác tư tưởng, tổ chức tốt các buổi học tập quán triệt, thông tin tình hình thời sự để các đảng viên có được các thông tin chính thống và đa dạng, xác định đúng những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Như vậy, trong thời gian vừa qua, chi bộ Khoa Lý luận MLN, TTHCM đã thực hiện tốt những nội dung trong công tác tư tưởng. Do đó, chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của chi bộ được nâng lên rõ rệt, các đảng viên chi bộ ngày càng trưởng thành, vững vàng về lập trường tư tưởng, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của cơ quan, của nơi cư trú; tập thể chi bộ đoàn kết thống nhất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Trong thời gian tới, để phát huy truyền thống của Chi bộ Khoa, tập thể Khoa cần đoàn kết, nhất trí cao để thực hiện tốt hơn nữa các nội dung trong công tác tư tưởng.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HOÀN THÀNH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017
GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CỦA NCS NGUYỄN THỊ LAN
MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI SẢN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA CÁC MÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |