Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  544
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2064046
SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY
9 10 68

SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY

Thứ tư, 18.05.2022 17:38

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của đất n¬ước, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”.

          Thực tiễn lịch sử đã chứng minh các quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, không những trở thành nền tảng cho tư tưởng, đường lối chiến lược và sách lược của Đảng ta, mà đã trở thành đường lối cho phong trào giải phóng dân tộc đối với các dân tộc bị áp bức, sự khát khao của loài người tiến bộ trên thế giới trong thế kỷ XX và hiện nay. Điều đó khẳng định một điều hiển nhiên, khoa học, nhân văn, nhân đạo của Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là sức sống trường tồn trong thời đại mới. Do đó, việc bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

          1. Tư tưởng Hồ Chí Minh - sức sống trường tồn trong thời đại mới

          Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh - sức sống của lý luận mácxít trong cách mạng Việt Nam; sự cộng hưởng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin hình thành nên nền tảng tư tưởng, lý luận cách mạng của Đảng ta.

          Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh gắn liền với những tư tưởng tiến bộ của nhân loại trong thế kỷ XX. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là từ nền tảng giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc, sự kết tinh giữa văn hóa Đông - Tây và bằng nhãn quan chính trị thiên tài, tri thức uyên bác, nghị lực phi thường của Người. Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước chính là tìm một đường lối chính trị mà trong đó phải thể hiện rõ mục tiêu giải phóng dân tộc - độc lập - tự do - hạnh phúc cho Nhân dân. Đó là khát vọng lớn nhất của Người. Trước câu hỏi một nhà báo nước ngoài đối với Hồ Chủ tịch trong những ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa: Trong cuộc đời của Chủ tịch, đâu là điều quan trọng nhất? Người trả lời: “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho dân tộc và Nhân dân tôi, hạnh phúc cho đồng bào tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, đó là tất cả những gì tôi hiểu”, đó chính là mục đích cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Mặc khác, Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin không phải ngẫu nhiên mà đó là một hành trình kiểm nghiệm trên thực tế thông qua các tư tưởng; trào lưu lý luận, để Hồ Chí Minh sàng lọc, nhận định và quyết đoán dựa trên khát vọng đối với dân tộc của Người. Và cũng chính từ đó, bằng tư tưởng và hành động của mình, Hồ Chí Minh đã đưa chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, của dân tộc, vượt qua mọi gian lao, thử thách để cách mạng Việt Nam có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.

          Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh - nguyên tắc định hướng của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

          Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả lịch sử và lôgíc từ sự kết hợp tự nhiên truyền thống yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cả các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ trung thành với những nguyên lý của học thuyết cách mạng, khoa học và hiện đại này; không giáo điều mà chính là nắm lấy tinh thần, bản chất khoa học, cách mạng của nó để bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới bằng thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh, với thực chứng là thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; hơn thế nữa tư tưởng của Người đang chỉ dẫn quá trình đổi mới và phát triển của dân tộc Việt Nam, trở thành nguyên tắc định hướng cho công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay. Không những thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đã là thông điệp mang giá trị toàn cầu và luôn có giá trị thời đại.

           Những thành tựu của 35 năm đổi mới đất nước đã chứng minh lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước hiện thực hóa. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Điều đó, đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam mà trong đó Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ Nam cho hành động của Đảng, thể hiện nguyên tắc định hướng của công cuộc đổi mới của nước ta.

          Thứ ba, luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phương thức hiệu quả nhất để đẩy nhanh quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

          Quá trình đổi mới đất nước đang thực sự đưa đất nước vươn mình ra thế giới, đạt nhiều thành tựu quan trọng, được bạn bè thế giới đánh giá cao, vị thế của Đảng, của đất nước được nâng cao. Công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn, thánh thức đã được Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (Hội nghị diễn ra từ ngày 20 - 25/01/1994) đã chỉ ra 04 nguy cơ mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt hơn, những nguy cơ ấy đang tồn tại trong cuộc cách mạng 4.0, internet kết nối toàn cầu; những thách thức an ninh phi truyền thống xuất hiện, nó không chỉ là mối đe dọa đến từ bên ngoài mà còn xuất hiện từ bên trong như: Tội phạm công nghệ cao; ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nghèo đói, bệnh tật, vấn đề bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới…, cộng hưởng với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đó là những nguy cơ, thách thức vô cùng nguy hiểm đối với sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ.

          2. Bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới hiện nay

         Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho nhân dân Việt Nam vững bước trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Không thể phủ nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn đã được UNESCO vinh danh và giá trị tư tưởng của Người, song thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội đã dùng danh nghĩa "phi chính phủ", “từ thiện” để lập một số quỹ hỗ trợ cho các tổ chức phản động chống phá, xuyên tạc về Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh như Quỹ Đầu tư phát triển Mỹ (USAID), Quỹ Hỗ trợ dân chủ nhân quyền (NDI), Quỹ Quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED), Việt Tân... Cùng với đó là việc bảo trợ cho các "loa truyền thông" như Trung tâm Asia, Chantroimoi media, Danlambao, Tiếng Dân News… thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết, phỏng vấn để bôi đen sự thật, trắng trợn xuyên tạc, vu cáo tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả lịch sử và lôgíc từ sự kết hợp tự nhiên truyền thống yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự kết hợp và phát triển sáng tạo ấy thể hiện rõ trong quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; về xây dựng, tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi; về xây dựng nhà nước kiểu mới của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; về gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ chế độ tư bản chủ nghĩa; về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên… trong tiến trình cách mạng Việt Nam hơn 09 thập niên qua.

          Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận, bởi đó là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua: "Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam". Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, kiên định và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, toàn Đảng cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau:

          Một làmỗi cấp ủy đều phải nâng cao nhận thức và xác định rõ việc đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn làm chuyển hóa chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.

          Hai làtiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, đẩy mạnh và kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, chủ động đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng thiết thực, hiệu quả.

          Ba làphát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông, kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng, các kênh thông tin khác, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sát hợp thực tế để chủ động đấu tranh, phòng, chống và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh, tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hành trình hướng đến tương lai.

          Bốn làchú trọng xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về Hồ Chí Minh học từ đại học đến sau đại học, để đội ngũ cán bộ đó có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn tốt, góp phần bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách, thường trực, tác chiến nhanh, chính xác, làm xoay chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận gắn với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị nói chung, nâng cao tính hấp dẫn trong dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Đảng và trong xã hội; trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”
HIỆU QUẢ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH ''DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI''
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ LÀM NÒNG CỐT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ Ở CƠ SỞ
NGHỊ QUYẾT 02/2022/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH - LAN TỎA NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất