Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  1448
Hôm qua :  1172
Lượt truy cập : 724642
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THỜI KỶ MỚI
9 10 875

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THỜI KỶ MỚI

Thứ năm, 03.05.2018 07:26

ThS. Nguyễn Việt Hà
Giảng viên khoa LLMLN, TTHCM
Thế giới không ngừng biến động và có những thay đổi phức tạp, khó lường luôn tác động tới mọi hoạt động, lĩnh vực trong đời sống xã hội của nước ta. Trong quá trình hội nhập, để có thể tận dụng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Việt Nam cần có những bước đi linh hoạt, hiệu quả để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Trong đó, cần chú ý để vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa giữ vững an ninh, quốc phòng và hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Về quan điểm cần gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta:

Một là, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, "kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh phát triển cạnh tranh và hội nhập kinh tế".

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo nền tảng vật chất, tinh thần vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh, giữ vững và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế.

Quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế đất nước, thúc đẩy quan hệ chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là, phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở để tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng hoạt động đối ngoại

Phát triển kinh tế - xã hội tạo nền tảng vật chất và tinh thần vững chắc để củng cố,tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển hoạt động đối ngoại góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát triển kinh tế - xã hội tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế.

Ba là, tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở rộng hoạt động đối ngoại

Đảng, Nhà nước ta khẳng định, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tăng cường khả năng quốc phòng, phôi hợp chặt chẽ hoạt động quôc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại thành một thể thống nhất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tăng cường quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chông phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các môi đe dọa an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huông, “ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiên tranh xâm lược của kẻ thù trong mọi hoàn cảnh”, giữ vững và tạo môi trường thuận lợi để "phát triển kinh tế - xã hội xây dựng đất nước, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển”.

Bốn là, mở rộng hoạt động đối ngoại tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh phải tạo nền tảng, thực lực để củng cố,tăng cường, mồ rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Đẩy mạnh hoạt động đổi ngoại tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm nguyên tắc hoạt động quốc phòng... kết hợp với hoạt động an ninh và hoạt động đối ngoại để tạo sức mạnh vừa hoàn thành nhiệm quốc phòng, an ninh và góp phần hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại mang lại hiệu quả sẽ góp phần chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế góp phần tạo nên quan hệ tin cậy và ổn định, mở rộng sự hợp tác ỏ mọi cấp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở các quan điểm đó, Đảng ta cũng đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời kỳ mới như sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về phát triển kỉnh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại thời kỳ mới

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại

Ba là, không ngừng đổi mới phát triển kỉnh tế - xã hội gắn với tảng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đốingoại.

Bốn là, đổi mới xâydựng và thực hiện lộ trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng,an ninh và hoạt động đối ngoại

Năm là, tăng cường tổng kết thực tiến, bổ sung, phát triển lý luận về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại là một trong những vấn đề có tính quy luật trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong thời kỳ mới, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của lịch sử trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố,tăng cường quoc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

 Bên cạnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quổc đang đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại những nhiệm vụ rất nặng nề để góp phần hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CƠ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2017 - 2018
PHÚ THỌ TÍCH CỰC ĐƯA NƯỚC SẠCH VỀ CÁC VÙNG NÔNG THÔN
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018
PHỐ DƯƠNG QUẢNG HÀM, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI, NƠI GHI DANH MỘT NHÀ GIÁO, MỘT LIỆT SĨ TÀI BA CỦA DÂN TỘC
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN
BỨC TRANH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |