Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  4572
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167061
QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TOÀN DIỆN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
9 10 2724

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TOÀN DIỆN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII

Thứ sáu, 09.12.2022 12:26

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Nghị quyết số 29-NQ/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng trong việc định hướng những tư duy, nhiệm vụ, giải pháp mới, phù hợp với nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Từ trước đến nay, qua các kỳ đại hội Đảng, nhất là từ Đại hội Đảng lần thứ XII trở lại đây, nước ta có khoảng 20 nghị quyết có nội dung liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, trước khi ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, Đảng ta vẫn chưa có nghị quyết riêng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết số 29-NQ/TW là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng ta về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện vai trò, vị trí của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chiến lược phát triển đất nước nhanh và bền vững. Nghị quyết số 29-NQ/TWđược kết cấu gồm 04 phần, đánh giá về tình hình, xác định 05 quan điểm; đề cập mục tiêu tổng quát; chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.Nghị quyết đã đề ra 05 nhóm quan điểm chỉ đạo có tính toàn diện, đồng thời tập trung, cụ thể hoá những nội dung trọng tâm để định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Quan điểm thứ nhất: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội, dựa chủ yếu vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

     Quan điểm của Đảng góp phần làm rõ nội hàm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta có sự kế thừa và có những điểm mới phù hợp với bước phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền kinh tế quốc tế. Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa một lần nữa được khẳng định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đáp ứng với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay, Đảng ta khẳng  định rõ quá trình chuyển đổi đó dựa chủ yếu vào công nghiệp và dịch vụ, trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhấn mạnh đây chính là nhiệm vụ trung tâm của nền kinh tế.

     Quan điểm thứ hai: Ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, lấy con người là trung tâm, doanh nghiệp là chủ thể, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động.

     Quan điểm trên nhấn mạnh tư tưởng, quan điểm xuyên suốt của Đảng xác định việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là sự nghiệp của toàn dân, cả hệ thống chính trị; xác định vị trí trung tâm của con người, xác định rõ vị trí chủ thể là doanh nghiệp; đặt công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tổng thế chiến lược phát triển đất nước để có cách tiếp cận toàn diện, giải quyết hài hoà các mối quan hệ lớn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trên cơ sở phát triển theo định hướng, tiêu chí phát triển bền vững, kết hợp giữa mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường; xác định rõ nhiệm vụ phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, cơ cấu nền kinh tế.

     Quan điểm thứ ba: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải khai thác và phát huy tốt nhất mọi tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương; lợi thế của nền kinh tế đi sau và đang trong thời kỳ dân số vàng; kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, chú trọng đẩy mạnh dịch vụ hóa các ngành công nghiệp. Coi phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt; chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

     Quan điểm của Đảng xác định nội dung và yêu cầu then chốt phải khai thác và phát huy tốt nhất mọi tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương; lợi thế của nền kinh tế... Nghị quyết xác định rõ chủ trương đối với những cách thức, bước đi và những lĩnh vực kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung. Điểm mới trong Nghị quyết thể hiện rõ yêu cầu nhiệm vụ cần phải thúc đẩy dịch vụ hoá các ngành công nghiệp, đặc biệt là chế biến, chế tạo; tiếp tục cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số; phát triển dịch vụ công nghệ cao, chuyển đổi số, các loại dịch vụ mới của nền kinh tế số.

     Quan điểm tứ tư: Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có lộ trình và bước đi cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn lực, có các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp để phát triển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; tăng cường liên kết ngành và liên kết vùng; xác định nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng, đột phá.

     Nghị quyết đề cập đến lộ trình bước đi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải có trọng tâm, trọng điểm; xác định các lĩnh vực, ngành nghề cần ưu tiên phát triển trong mối quan hệ tổng thể, gắn với yêu cầu tập trung về nguồn lực, xác định vai trò, cách thức thu hút, đầu tư các nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, mũi nhọn trong nền kinh tế.  

     Quan điểm thứ năm: Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo; phát huy giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam và truyền thống của giai cấp công nhân, vai trò xung kích, đi đầu của đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam.

     Có thể khẳng định: Khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo... đó chính là điểm mới, điểm nhấn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo, sức sống của con người, đất nước Việt Nam, tinh hoa của dân tộc Việt Nam.

     Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ khi đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng ta đều đưa ra những nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Nghị quyết số 29-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các nước trên thế giới và Việt Nam đã và đang chịu tác động của cuộc cách mạng 4.0. Đảng ta đã đề ra và chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối quan trọng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên với tinh thần nhất quán là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo xu thế phát triển bền vững, nhằm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ là chìa khóa để thực hiện các mục tiêu phát triển. Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII được ban hành sẽ là những định hướng lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở đường cho sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới, tiến tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ TIÊU CỰC HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CẢM NHẬN TỪ CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN ''BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI'' LẦN THỨ HAI, NĂM 2022
VAI TRÒ CỦA VIỆC NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
PH.ĂNGGHEN - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2022
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ Ý THỨC XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG XÂY DỰNG Ý THỨC XÃ HỘI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT "VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045" VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM"
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất