Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  4755
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167244
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
9 10 612

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ bảy, 17.12.2022 04:29

TS. Nguyễn Thị Lan
Khoa Lý luận cơ sở
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng và phát triển Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị, mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội và ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; trong đó có phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

     Hiện nay, nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là 50 người. Kế thừa những nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ vùng Đất Tổ Vua Hùng - Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã và đang phát huy vai trò của mình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về cơ bản, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn (đại học trở lên), có năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, họ là những người có ưu thế về năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trở thành một trong những lực lượng tiên phong của phụ nữ tỉnh Phú Thọ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

     Trong những năm qua, thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh Phú Thọ vào quá trình công tác, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Một là, luôn khẳng định tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị hiện nay.

     Giảng dạy lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTGQ, ngày 24/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, các đơn vị khoa phòng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong đó có vai trò của phụ nữ nhà trường đối với việc tăng cường kết hợp giáo dục lý luận chính trị với giáo dục, định hướng cho người học về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là việc làm cần thiết, cấp bách, là trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

     Ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, thời gian qua, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã luôn cố gắng đóng góp sức mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng việc lồng ghép chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào các bài giảng, trong thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công tác phục vụ của nhà trường. Ngoài ra, trong các bài viết khoa học, tạp chí, hội thảo, tọa đàm..., công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được các chị em hưởng ứng không kém phần sôi nổi.

     Hai là, chị em phụ nữ trực tiếp là những cán bộ giảng viên tham gia giảng dạy lý luận chính trị đã phát huy hiệu quả vai trò của người giảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

     Các nữ giảng viên nhà trường đã tích cực nghiên cứu, học tập tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo khoa học về cập nhật các kiến thức lý luận mới; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những nội dung, chương trình bồi dưỡng như giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của lý luận và công tác lý luận; cập nhật những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; cập nhật quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện…

     Tính đến năm 2022, nữ giảng viên nhà trường đã tích cực tham gia nghiên cứu, học tập, đào tạo bồi dưỡng các lớp như: Học tập trực tuyến và trực tiếp Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy và truyền đạt nghị quyết cho giảng viên Trường Chính trị tỉnh và giảng viên Trung tâm Chính trị cấp huyện; Lớp Bồi dưỡng về phát triển Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch địa chiến lược mới của các nước lớn;tham gia tậphuấn lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý... Thông qua các buổi nghiên cứu học tập, đa số nữ giảng viên nhà trường đã lĩnh hội được nhiều tri thức lý luận sâu sắc, nâng cao năng lực nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đồng thời kiên định, mục tiêu lý tưởng của Đảng; sử dụng trí tuệ, năng lực, ngòi bút của mình bóc trần, phản bác những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị nữ giảng viên nhà trường đã tích cực tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào bài giảng từ khâu soạn giảng đến quá trình giảng bài, trao đổi kiến thức với học viên.

     Trong quá trình soạn giảng, nữ giảng viên đã nghiên cứu, thấm nhuần những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Bổ sung cập nhật các quan điểm mới của Đảng, chính sách mới của Nhà nước, của tỉnh trực tiếp vào giáo án. Đồng thời, chỉ rõ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch cũng như cách thức phản biện các quan điểm sai trái đó vào mỗi phần kiến thức của bài giảng sao cho phù hợp, khoa học phù hợp với thực tiễn.

     Trong khi giảng dạy các nữ giảng viên nhà trường đã có sự phân tích, so sánh, đánh giá, dùng ví dụ thực tiễn ở cơ sở để làm nổi bật giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng ta. Chủ động định hướng thực tiễn, trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giải quyết các tình huống thực tiễn đặt ra, từ đó nâng cao năng lực, góp phần tạo ra những người cán bộ cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên” cho tỉnh Phú Thọ.

     Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học: Biên soạn Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị; Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2021 - 2022; Tham gia làm chủ nhiệm, thư ký và thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và đề tài khoa học cấp cơ sở; tham gia hội thảo khoa học các cấp... Đồng thời, bằng tư duy logic, biện chứng, sử dụng ngòi bút sắc bén của mình, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh đã đấu tranh trực tiếp, trực diện trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; thường xuyên tham gia viết các bài nghiên cứu trao đổi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đăng tải trên trang Fanpage Tự hào Đất Tổ, trang Việt Nam thịnh vượng, trên các tạp chí chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương.

     Trong công tác phục vụ giảng dạy, phụ nữ Trường Chính trị luôn ý thức được việc gìn giữ những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, phát huy vai trò nữ giới, đức tính nghề giáo của mình, phụ nữ nhà trường luôn thực hiện tốt các mối quan hệ xã hội, văn hóa ứng xử nơi công sở với học viên; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tạo ra một môi trường học tập tốt.

     Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ vẫn còn những hạn chế nhất định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều đó thể hiện ở số ít giảng viên, chuyên viên, nhân viên chưa chủ động cập nhật kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch vào quá trình công tác, các nội dung bài giảng để giúp học viên nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc sai trái, thù địch; chưa tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kiểm tra, đánh giá học viên. Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mới chỉ dừng lại ở đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, các bài viết đăng trên Website của trường, trang Fanpage và báo địa phương, các bài viết đăng trên tạp chí khoa học, báo Trung ương, trang Việt Nam thịnh vượng số lượng còn ít…

     Trước những diễn biến nhanh phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước xuất phát từ những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng “kết hợp hài hòa chắc chẽ và có hiệu quả xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng”[1] được Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trên cơ sở đặc điểm giới của mình, vị trí việc làm mình đang đảm nhận, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ trường cần thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể:

     Thứ nhất, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác, nhạy bén trước những diễn biến phức tạp của thực tiễn đối đối với đất nước, tỉnh Phú Thọ. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong. Trong đó, cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội mà mỗi cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên, trong đó có phụ nữ nhà trường phải thấm nhuần lý luận chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

     Thứ hai, với cương vị là nữ lãnh đạo, quản lý nhà trường, là bộ phận hội tụ những nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, nữ lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cần xác định rõ trách nhiệm của bản thân, thế mạnh của cá nhân để kết hợp sử dụng các biện pháp “mềm”, “dân vận khéo” để lan tỏa tư tưởng, niềm tin của mình đối với phụ nữ nhà trường, trở thành những tấm gương điển hình, mẫu mực trong công việc, trong xây dựng đời sống mới, xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong gia đình; tạo dựng được lòng tin của tất cả chị em phụ nữ đối với nhà trường, đối với công cuộc đổi mới đất nước.

     Thứ ba, nữ giảng viên cần tập trung đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên cập nhật kiến thức thực tiễn, tăng cường tương tác với học viên, không ngừng nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Tăng cường thao giảng, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm… giúp nữ giảng viên nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính định hướng, tính chiến đấu trong bài giảng.

     Nữ giảng viên cần lồng ghép nội dung các nghị quyết vào bài giảng ở nội dung chuyên đề mà mình giảng dạy, chỉ ra những điểm bị xuyên tạc để đấu tranh. Trong mỗi bài giảng phải có đấu tranh với luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải làm lan tỏa những giá trị tích cực, làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tính chiến đấu và truyền cảm hứng cho người học. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Đồng thời, nữ giảng viên cũng phải chủ động, sáng tạo, không ngừng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, đồng thời cập nhật kịp thời những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong bài giảng để tăng tính chủ động, tích cực và ứng dụng cho học viên trong quá trình học. Đây là cách giúp đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống một cách nhanh chóng, sát thực, cũng như kịp thời phát hiện những “chỗ trống” cần góp ý hoàn thiện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

     Tóm lại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn và tuyên truyền cho cán bộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là hết sức cần thiết. Có thể nói, khi Trường Chính trị tỉnh nói chung, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh nói riêng thực hiện tốt vai trò việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không chỉ bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường mà còn góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công ở Việt Nam.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, t.1, tr. 40

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN
QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TOÀN DIỆN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ TIÊU CỰC HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI VỀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CẢM NHẬN TỪ CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN ''BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI'' LẦN THỨ HAI, NĂM 2022
VAI TRÒ CỦA VIỆC NẮM BẮT VÀ ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
PH.ĂNGGHEN - CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất