Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  493
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2063995
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ LÀM NÒNG CỐT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ Ở CƠ SỞ
9 10 161

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ LÀM NÒNG CỐT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ Ở CƠ SỞ

Thứ hai, 21.03.2022 14:03

Lam Khê
Theo dòng lịch sử, ngày 28/3/1935, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp ở Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra nghị quyết về “Đội Tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, là mốc son quan trọng mở ra một thời kỳ mới, khởi đầu cho tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Dân quân tự vệ Việt Nam.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế. 

Từ khi Luật dân quân tự vệ ra đời, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao. Yêu cầu hàng đầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là tạo môi trường chính trị ổn định, bảo đảm an ninh trật tự xã hội để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH. Bởi vậy, xây dựng dân quân tự vệ theo hướng rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng không ngừng được nâng cao, trong đó, chú trọng chất lượng chính trị là một đòi hỏi vừa mang tính cấp bách, vừa bảo đảm lâu dài cho quá trình phát triển bền vững. 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương là một trong những chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước. Dân quân, tự vệ là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng dân quân, tự vệ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Đồng thời, đã thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Ðảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, mục tiêu và công trình quốc phòng trên địa bàn; xung kích trong lao động sản xuất, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các sự cố khác; vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; thật sự xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong thời gian tới, để xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở; các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tập trung triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Trước hết, phải quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức và cá nhân trong xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và phải được đặt trong các chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương và dân quân, tự vệ. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân quân, tự vệ không chỉ thể hiện ở các chỉ thị, nghị quyết mà còn được thể hiện ở các nội dung, chương trình hành động cụ thể, gắn với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, địa bàn, để tạo điều kiện cho dân quân, tự vệ hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo xây dựng, huấn luyện dân quân, tự vệ, làm cho dân quân, tự vệ thực sự vững mạnh về mọi mặt. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội phải có trách nhiệm tham gia cùng cơ quan quân sự, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dân quân, tự vệ đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Trong xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ phải thực hiện theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp, vững chắc", có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp. Quy mô tổ chức cân đối giữa các thành phần lực lượng, giữa số lượng và chất lượng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng dân quân, tự vệ ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng và những địa bàn phức tạp. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng dân quân, tự vệ nhằm giúp họ nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật để có đủ khả năng tham gia xử trí các tình huống và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Coi trọng huấn luyện, diễn tập các phương án để phối hợp với các lực lượng xử trí kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. dân quân, tự vệ phải thực sự gương mẫu, đi đầu, làm nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, thảm họa ở địa phương, cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận; tích cực, gương mẫu trong tham gia “xóa đói, giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “xây dựng nông thôn mới” góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể các cấp, công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ của tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ "Vững mạnh, rộng khắp", ở đâu có dân, có tổ chức Đảng là ở đó có dân quân tự vệ. Đến nay các địa phương trong toàn tỉnh từ tổ dân phố, làng, thôn, bản đều tổ chức Dân quân. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo đúng quy định của Luật dân quân tự vệ, có số lượng hợp lý  chiếm 1,65% so với dân số toàn tỉnh, tại 225 xã, phường, thị trấn và 273 đơn vị tự vệ trong tỉnh tỉnh đang là lực lượng hùng hậu của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt. Tiếng nói, việc làm của những chiến sỹ dân quân tự vệ sinh hoạt trong cộng đồng dân cư có tác dụng lớn để xây dựng cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự địa bàn và xử lý các tình huống kịp thời, hiệu quả. Lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong các công tác phòng chống, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, vệ sinh môi trường, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... Đồng thời, phối hợp cùng công an và các lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tham gia phòng, chống tội phạm; duy trì điều tiết giao thông; xây dựng các thiết chế văn hóa,... góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, được Quân khu 2, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao. 

Phát huy truyền thống trong chiến đấu, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia lao động sản xuất, cùng với các lực lượng khác tham gia có hiệu quả các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, thiên tai, bệnh dịch... góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cùng với lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh, lực lượng tự vệ Trường Chính trị tỉnh cũng không ngừng phát triển. Được thành lập năm 2007, nòng cốt là lực lượng thanh niên của nhà trường, đến nay, lực lượng tự vệ Trường Chính trị tỉnh có 30 đồng chí. Hàng năm căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì về huấn luyện dân quân tự vệ, nhà trường đều cử lực lượng tham gia đầy đủ theo yêu cầu. Với mục tiêu nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho lực lượng tự vệ nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình huấn luyện hàng năm bao gồm các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục chính trị - pháp luật, quán triệt Luật Dân quân tự vệ và tổ chức huấn luyện thao trường, bắn đạn thật… Trong thời điểm mà công tác bảo vệ chủ quyền đất nước đang có những diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ chiến sỹ tự vệ của trường chính trị tỉnh luôn đề cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan, bằng lòng với những kết quả đã đạt được; thường xuyên đổi mới nôi dung, phương pháp nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện tự vệ hàng năm; tăng cường các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước; tăng cường tình đoàn kết quân dân, tích cực góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Phát huy truyền thống 87 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của vững mạnh, rộng khắp, chất lượng tổng hợp ngày càng cao là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đây là cơ sở để lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHỊ QUYẾT 02/2022/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2022
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH - LAN TỎA NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ - MỘT YÊU CẦU CẤP THIẾT ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN TRONG THỜI GIAN TỚI
VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ VÀO GIẢNG DẠY BÀI “XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM”
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM 2022
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHONG SẮC - NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN KIÊN TRUNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ MÔN HỌC “KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất