Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  655
Hôm qua :  986
Lượt truy cập : 688452
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, “BẠO LOẠN LẬT ĐỔ” CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
9 10 91

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, “BẠO LOẠN LẬT ĐỔ” CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Thứ sáu, 11.05.2018 20:40

ThS. Nguyễn Việt Hà
Giảng viên khoa LLMLN, TTHCM
Phòng, chống “diễn biến hòa bình”,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đóng vai trò tham mưu, nòng cốt đế bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quán triệt tinh thần cách mạng tiến công, kết hợp chặt chẽ chủ động tiến công với chủ động phòng ngừa, lấy chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính. Giữ vững nguyên tắc chiến lược, có sách lược mềm dẻo, linh hoạt xử lý các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc phòng một cách cương quyết và khôn khéo, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi; phân hoá, cô lập kẻ thù, không để xảy ra hậu quả gây phức tạp cho an ninh quốc phòng. Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn. Trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, cần thực hiện tốt những công tác cơ bản như sau:

Một là,xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ.

Xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là khâu then chốt quyết định. Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, cần tập trung và bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hoá cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, làm cho đường lối luôn luôn đúng đắn, kịp thời, hợp quy luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phải luôn giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tư tưởng tốt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng, cần chủ động nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức:xây dựng Đảng về tổ chức bao gồm nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, trong đó trước hết cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu.

Tăng cường lãnh đạo chăm lo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng, chống“tự diễn biến”,“tự chuyển hoá”, bảo vệ Đảng.Đây là một trong những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng và cũng là nội dung quan trọng đối với nhiệm vụ lãnh đạo chống “Diễn biến hòa bình”. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần chăm lo giáo dục, rèn luyện đảng viên theo các yêu cầu mà các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc đã xác định về tư tưởng chính trị; trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, lối sống.

Hai là,xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, coi trọng công tác bảo vệ an ninh kinh tế.Xây dựng Đảng đồng thời gắn liền với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, trước hết là Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mở rộng dân chủ với nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội. Xây dựng, củng cố các đoàn thể, tổ chức xã hội tin theo Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ba là, xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quânmà cốt lõi là xác lập trên thực tế ở Việt Nam vai trò thống soái nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là “chất miễn dịch” trước những tác động phức tạp, đa dạng nhiều chiều của các thế lực thù địch.Việc xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa là công việc cần được làm thường xuyên, liên tục và có chiến lược lâu dài. Đầu tư thích đáng cho công tác tư tưởng hoạt động có hiệu quả. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng chuyên sâu có trình độ lý luận, hiểu biết rộng và thường xuyên được cập nhật với tình hình lý luận chính trị thế giới và trong nước.

Bốn là, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa ở nước ta vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Do vậy, chống “diễn biến hoà bình”tất yếu chúng ta phải xây dựng cho được nền văn hoá Việt Nam theo định hướng trên.Xây dựng phát triển được nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là chúng ta giữ được cho dân tộc ta không bị đồng hoá với dân tộc khác khi hội nhập với thế giới trong xu thế toàn cầu hoá. Bằng việc này chúng ta góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại khác thành công, đồng thời làm giảm thiểu khả năng bị các thế lực thù địch xâm lăng bằng văn hoá.

Năm là, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, thông qua đó để góp phần củng cố an ninh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ;nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới... phát huy nội lực, giữ gìn bản sắc dân tộc; hạn chế tác động tiêu cực, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong quan hệ đối ngoại phải luôn nhất quán nguyên tắc bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Phòng, chống chủ nghĩa cường quyền, chủ nghĩa dân tộc sô vanh nước lớn; giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, “hòa nhập nhưng không hòa tan.

Sáu là, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; duy trì, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân.Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, muốn đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chúng ta phải động viên và tổ chức quần chúng tham gia cuộc đấu tranh này. Trên cơ sở hiểu biết, giác ngộ rõ tính chất thâm độc, nguy hiểm về âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình”, quần chúng được tổ chức trong thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để bảo vệ cách mạng vượt qua mọi sự tấn công của kẻ thù. Bài học từ sự sụp đổ của các Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô chính là quần chúng đã thờ ơ, bỏ mặc khi cách mạng lâm nguy. Một bộ phận khác bất lực, vì không được tổ chức nên cũng mất hết khả năng tự bảo vệ mình và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bảy là, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt.Xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phòng chống “diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; nắm vững, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.Tổ chức triển khai, bố trí lực lượng và tiềm lực quốc phòng, an ninh trên phạm vi cả nước, trước hết tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội.

Tám là, chủ động xây dựng các kế hoạch, các phương án phòng chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ sát hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Muốn không bị động trong phòng chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, chúng ta phải chủ động xây dựng các kế hoạch và phương án đối phó với những tình huống này.Việc xây dựng và củng cố các phương án phòng chống “diễn biến hoà bình” cũng chính là cách để chúng ta không ngừng nâng cao cảnh giác, rèn luyện tinh thần, ý chí cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chú trọng việc thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm để giữ gìn an ninh trật tự, làm sạch môi trường xã hội, không để cho các thế lực thù địch có thể lợi dụng bọn tội phạm nhằm chống lại Nhà nước ta trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI THỜI KỶ MỚI
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CƠ CHẾ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2017 - 2018
PHÚ THỌ TÍCH CỰC ĐƯA NƯỚC SẠCH VỀ CÁC VÙNG NÔNG THÔN
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018
PHỐ DƯƠNG QUẢNG HÀM, QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI, NƠI GHI DANH MỘT NHÀ GIÁO, MỘT LIỆT SĨ TÀI BA CỦA DÂN TỘC
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |