Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  446
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090725
Khoa Lý luận cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
9 10 196

Khoa Lý luận cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 29.12.2022 03:20
Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trưởng thành và phát triển song hành cùng sự phát triển và lớn mạnh của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. 65 năm qua, tập thể khoa luôn là đơn vị mũi nhọn của nhà trường trong công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và học viên. Hiện nay, khoa Lý luận cơ sở có 10 giảng viên (01 nam và 09 nữ). Trong đó có 03 Lãnh đạo khoa (01 Trưởng khoa và 02 Phó Trưởng khoa). Tuổi đời thấp nhất của giảng viên khoa là 32 tuổi, cao nhất là 60 tuổi. Có 01 Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách khoa.

     Về trình độ chuyên môn: 100% giảng viên có trình độ chuyên ngành phù hợp; 01/10 giảng viên là tiến sĩ, chiếm 10%; 09/10 giảng viên có trình độ thạc sĩ chiếm 90%; giảng viên chính: Có 04 đồng chí; khoa có 04 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Về trình độ lý luận: Cao cấp: 07 giảng viên; trung cấp: 03 giảng viên.

     Khoa thực hiện giảng dạy 03 môn học trong Chương trình Trung cấp Lý luận chính trị: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiến thức bổ trợ. Một số giảng viên của khoa tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chương trình bồi dưỡng cán bộ đoàn thể.

     * Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

     Khoa đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên. 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp ủy cấp trên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề học tập năm 2022. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Giảng viên trong khoa vận dụngNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX,Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào các nội dung giảng dạy; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm... Kết quả: 100% đảng viên, giảng viên của khoa đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Luôn thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; khiêm tốn, trung thực, không phô trương hình thức, không chạy theo thành tích; chống tham nhũng, lãng phí. Các giảng viên của khoa luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giảng viên của trường. Không vi phạm các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện tốt các quy chuẩn của cơ quan văn hóa.

     * Về nhiệm vụ giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn:

     Khoa luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Giảng viên khoa thực hiện nghiêm túc quy chế, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

     Khoa thực hiện giảng dạy ở các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, Trung cấp Lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới. Việc tổ chức giảng dạy, đánh giá chất lượng và công tác quản lý đào tạo được khoa thực hiện nghiêm túc. Các giảng viên trong khoa đã tận dụng thời gian cho công tác nghiên cứu, soạn bài, bổ sung, cập nhật kiến thức vào bài giảng theo chương trình, giáo trình mới. Đổi mới nội dung, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng chuyên môn.

     Năm học 2022: Tổng số giờ giảng của khoa là 2.659 giờ; giờ quy đổi là 1.397 giờ. Chất lượng giảng dạy của giảng viên ngày càng nâng cao. 10/10 giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, 100% giảng viên thao giảng cấp trường được Hội đồng Khoa học nhà trường đánh giá, xếp loại Giỏi. 

     Lãnh đạo và giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên kiến tập của Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ ngày 25/4 đến ngày 25/5/2022 đạt kết quả tốt.

     * Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học:

     Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khoa lý luận cơ sở luôn coi trọng hoạt động nghiên cứu khoa học. 100% giảng viên chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu thực tế tham gia đề tài nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác giảng dạy. Tham gia viết bài Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” số 1, số 2/2022 và Website của nhà trường. Trong năm 2022, khoa có trên 60 tin, bài viết đăng trên Website, chất lượng các tin bài đều đảm bảo tốt yêu cầu.

     Giảng viên tham gia Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Vận dụng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị. Giảng viên tham gia Hôi thảo khoa học cấp Bộ: "Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, dân chủ và nhân quyền - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay". 100% đảng viên, giảng viên trong chi bộ tham gia viết bài dự thi và có 01 giảng viên đạt giải A, Cuộc thi viết chính luận: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022". 03 giảng viên đạt giải Cuộc thi Cải cách hành chính cấp trường. Tập thể khoa đạt giải nhất cuộc thi "góc làm việc xanh - sạch - đẹp" toàn trường, trong đó, tất cả các phòng làm việc của giảng viên đều đạt giải: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

     Năm 2022: Giảng viên khoa tham gia 02 đề nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay. Thực trạng và giải pháp”. Kết quả nghiệm thu đạt Xuất sắc. “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”. Kết quả nghiệm thu đạt Xuất sắc.

     Một số giảng viên tham gia đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”. Đề tài nghiệm thu đạt loại Xuất sắc.

     Các đề tài khoa học được triển khai thực hiện có ý nghĩa thực tiễn, áp dụng vào thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của khoa, của nhà trường nhằm đem lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra,giảng viên còn tham gia viết tin bài cho Báo Phú Thọ, Fanpage Việt Nam thịnh vượng, Tạp chí Tuyên giáo, Bản tin thông tin công tác trường chính trị tỉnh…

     * Tham gia các hoạt động chung của nhà trường:

     Các đoàn viên, giảng viên tham gia tích cực trong các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh... Các giảng viên đều thực hiện tốt các hoạt động phong trào chung. Chi bộ khoa tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đềnăm 2022 về "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc" với 04 nội dung cụ thể theo từng quý, trong đó tích cực phấn đấu thi đua xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư.Các giảng viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phong trào thi đua nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước do nhà trường và các đoàn thể tổ chức như: 03/02; 08/3; 30/4; 01/5; 20/10; 20/11...

     Năm học 2022 khoa Lý luận cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023, khoa cần tập trung thực hiện tốt những phương hướng, mục tiêu và giải pháp sau:

     Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên.

     Mỗi cán bộ, giảng viên tích cực, gương mẫu học tập và làm theo Bác, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựngniềm tin sâu sắc vào Đảng, vào đường lối phát triển đất nước, vững tin vào con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt; luôn nuôi dưỡng khát vọng phát triển cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước từ đó có động lực mạnh mẽ trong học tập, lao động và sáng tạo. Từ lãnh đạo đến giảng viên cần tôn trọng và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; cảm thông, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi giảng viên cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, biết tự nhìn nhận những khiếm khuyết của bản thân từ đó có ý thức trau dồi, tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện mình. Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực về đạo đứcxây dựng, giữ gìn và phát huy văn hóa đoàn kết trong trường Đảng.

     Thứ hai, đổi mới hoạt động chuyên môn góp phần nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn trong giai đoạn hiện nay.

     Từng giảng viên cần nâng cao tính chủ động trong công tác và xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống. Tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

     Về chất lượng công tác giảng dạy: Trong mỗi bài giảng cần nghiên cứu sâu lý luận, liên hệ vận dụng sát thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh. 100% giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường đạt loại giỏi trở lên.

     Về công tác nghiên cứu khoa học: Đăng ký, thực hiện 02 đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường trong năm 2023. Tích cực tham gia viết bài đăng báo, tạp chí, hội thảo - toạ đàm; Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, Website; Thông tin công tác các trường chính trị; Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ; Trang Việt Nam thịnh vượng...    

     Về công tác nghiên cứu thực tế: Từng giảng viên tích cực, chủ động trong các đợt nghiên cứu của tập thể và hoạt động nghiên cứu thực tế của cá nhân, đồng thời, thường xuyên theo dõi lịch hoạt động chung của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, xin ý kiến Lãnh đạo khoa, Ban Giám hiệu để được tham dự các hội nghị: triển khai, sơ kết, tổng kết… để nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh nhà, từ đó tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

     Thứ ba, nâng cao trách nhiệm, tính khoa học, tính chiến đấu của giảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

     Thực hiện 100% giảng viên của khoa thường xuyên nêu cao tinh thần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua giảng dạy trên lớp, bài đăng báo, tạp chí, hội thảo, Website, đăng Zalo, Fanpage, Facebook. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, thực hiện phương châm “Mỗi giảng viên là một tuyên truyền viên của Đảng”.

     Đội ngũ gảng viên khoa Lý luận cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, là những người có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, hơn ai hết, cần phát huy ý chí tự lực, tự cường, góp phần xây dựng trường chính trị chuẩn. Mỗi giảng viên phải thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành tấm gương về thực hành ứng xử văn hóa trường Đảng. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn mà Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 và tiến tới đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030” đã đặt ra; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mỗi giảng viên phải truyền được cảm hứng, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến các đối tượng học viên, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà với khát vọng vì một Phú Thọ phát triển ngang tầm với khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

          ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp gắn với nông thôn mới tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh thực hiện văn hóa giảng dạy, góp phần phát huy những giá trị văn hóa trường Đảng
Giá trị lịch sử từ tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN
QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO TOÀN DIỆN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW, HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII
Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH QUA TÁC PHẨM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ TIÊU CỰC HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất