Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2585
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266400
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"
9 10 406

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"

Thứ sáu, 21.04.2023 13:42

ThS. Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Ngay sau khi Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) được ban hành, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã triển khai các nội dung cụ thể, kế hoạch hành động gắn với việc vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mớí vào các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ; Chương trình hành động, triển khai vận dụng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường; vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị, trong nghiên cứu khoa học.

     Nhà trường đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung giảng dạy được giảng viên cập nhật, bổ sung phù hợp yêu cầu thực tế. Chương trình các lớp đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng khoa học, sát với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện cả về nhận thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phương pháp công tác và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn. 

     Từ năm 2018 đến hết năm 2022, nhà trường đã thực hiện 44 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp lý luận chính trị, với 3.364 học viên; thực hiện 84 lớp bồi dưỡng công tác Đảng, đoàn thể, với 10.431 học viên. Hằng năm, chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy các lớp; kế hoạch thi giảng viên giỏi cấp khoa, cấp trường. Kết quả những năm gần đây,100% giảng viên thi giảng viên dạy giỏi cấp trường đạt loại giỏi; chọn cử giảng viên thi toàn quốc đều đạt loại Giỏi và Xuất sắc.

     Thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, tự học tập, tự nghiên cứu của giảng viên để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phương pháp giảng dạy. Tăng cường nghiên cứu, cập nhật nội dungcơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung các chuyên đề hằng năm; vận dụng có hiệu quả các phương pháp giảng dạy hiện đại; đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị theo hướng thực chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập, nâng cao trình độlý luận chính trị.

     Hằng năm, công tác nghiên cứu lý luận tập trung vào việc quán triệt, học tập, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Hội thảo khoa học; kế hoạch, các tham luận sinh hoạt chuyên đề, các đề tài khoa học, các bài đăng trên báo, tạp chí, Bản tin "Thông tin Lý luận và thực tiễn", Trang thông tin điện tử nhà trường... Công tác nghiên cứu lý luận được thể hiện rõ trong nghiên cứu khoa học của nhà trường. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ đạo thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá nghiệm thu đạt xuất sắc; 39 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, (38 đề tài đạt xuất sắc, 01 đề tài đạt loại khá). Bổ sung, biên soạn và nghiệm thu, phát hành cuốn sách “Lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”, Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn (chỉnh lý, bổ sung năm 2019). Năm 2021, Đảng ủy lãnh đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ, nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, kết quả 4/4 đề tài đạt loại xuất sắc; 01 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận sáng kiến loại B; thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”. Năm 2022, triển khai nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp cơ sở. Các đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về các biện pháp nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh...

     Sinh hoạt chuyên đề được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ủy ban hành kế hoạch về tổ chức sinh hoạt chuyên đề từng năm, định hướng các chi bộ, trong đó có nội dung quan trọng về nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong nhà trường... Việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TWluôn gắn với các phong trào thi đua trong nhà trường, các đoàn thể, các cuộc vận động tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW được quan tâm triển khai thực hiện, tập trung vào ý nghĩa, sự cần thiết, nội dung học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền trong Hội nghị Đảng bộ, chi bộ, đơn vị khoa, phòng, đoàn thể; tuyên truyền thông qua báo cáo viên, thông qua các bài giảng của giảng viên trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ; các bài viết trên báo Trung ương, địa phương, Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”; trên Website nhà trường, khẩu hiệu, băng zôn, bảng điện tử...

     Đảng ủy trường ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 07/4/2021 về Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng hiệu quả; định hướng tư tưởng và hướng dẫn dư luận xã hội; xây dựng, củng cố sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhà trường.

     Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm soát thông tin, đấu tranh với việc phát tán các thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, góp phần ngăn ngừa các vấn đề nảy sinh, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn“diễn biến hòa bình”trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

   Từ năm 2021 đến năm 2023, thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Năm 2022, đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở đạt giải A thể loại tạp chí khoa học tại Hội thi Trung ương.

     Có thể khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW và đạt được nhiều kết quả, còn một số tồn tại, hạn chế: Vai trò nêu gương của một số ít cán bộ, giảng viên, nhân viên có lúc, có việc chưa cao. Một số cán bộ, giảng viên, nhân viên việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhchưa thực sự rõ nét. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có lúc còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

      Một là, tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII). Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong Đảng bộ nhà trường. Các chi bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, hằng ngày, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, thực hành văn hóa trường Đảng, góp phần xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

    Hai là, kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết số 35-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập chuyên đề năm 2023 và các năm tiếp theo.     

     Ba là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “Về  việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”. Phối hợp triển khai công tác quán triệt, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên, góp phần làm tốt công tác tư  tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) một cách thường xuyên theo kế hoạch và có nội dung trọng tâm với việc xác định đơn vị, đối tượng kiểm tra, giám sát cụ thể.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN''
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ "TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KIẾN THỨC BỔ TRỢ''
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC CNXH KHOA HỌC
76 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ Ở VÀ LÀM VIỆC TẠI XÃ YÊN KIỆN, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (30/3/1947 - 30/3/2023)
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ 83 NĂM THÀNH LẬP (THÁNG 3/1940 - THÁNG 3/2023) VÀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VỚI VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất