Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1022
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2683080
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 474

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ hai, 24.04.2023 01:18

ThS. Bùi Thị Huyền
Khoa Lý luận cơ sở
An sinh xã hội là một trong những nội dung được đề cập toàn diện, xuyên suốt trong hệ thống quan điểm, chính sách của Đảng ta và Nhà nước ta. Chính sách an sinh xã hội có thể hiểu đó là hệ thống các chính sách, các chương trình của Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, giúp đỡ toàn xã hội, các cá nhân gặp phải rủi ro hoặc biến cố xã hội để đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao đời sống của họ.

     Hệ thống an sinh xã hội nước ta là một ưu việt của chế độ XHCN. Đảng và Nhà nước luôn xác định: Các trụ cột cơ bản của hệ thống an sinh xã hội gồm tạo việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và giảm nghèo do nhà nước làm chủ đạo, tạo ra mạng lưới an toàn nhiều tầng cho tất cả các thành viên, các nhóm xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương khi bị suy giảm hoặc mất nguồn thu nhập, khi gặp rủi ro, hoạn nạn, đau ốm, bệnh tật... Trong giai đoạn hiện nay, an sinh xã hội trở thành một trụ cột góp phần ổn định chính trị - xã hội ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới.

     Xác định an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội và bền vững của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, trong nhiều năm qua, Phú Thọ đã xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Hệ thống các chính sách an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên các lĩnh vực, cụ thể:

     Chính sách ưu đãi người có công luôn được quan tâm, chú trọng như: Điều kiện xác nhận người có công được mở rộng; chế độ ưu đãi từng bước được nâng cao; thân nhân người có công được hưởng trợ cấp tuất đầy đủ theo từng đối tượng; con liệt sĩ được nhà nước mua bảo hiểm y tế... Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công ngày càng được nâng cao theo điều kiện phát triển kinh tế của xã hội. Việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với các nhóm đối tượng người có công và thân nhân của họ đảm bảo đúng, đầy đủ chế độ, đúng đối tượng và kịp thời.

     Chính sách về việc làm và thu nhập: Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp nhưng kết quả giải quyết việc làm của tỉnh vẫn đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với sự tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh, năm 2022, toàn tỉnh có trên 16.100 lao động có việc làm tăng thêm; tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 2.052 lao động. Hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần hỗ trợ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh, có tác động tích cực giúp người lao động. Năm 2022, cho vay 220 dự án từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 356 lao động; triển khai việc giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp có chức năng hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động đến các địa phương trên toàn tỉnh.

     Chính sách giáo dục nghề nghiệp: Chính sách về dạy nghề của tỉnh thực hiện linh hoạt cho nhiều đối tượng và nhiều trình độ như bồi dưỡng nâng cao kiến thức, truyền nghề, dạy sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn được củng cố và kiện toàn. Toàn tỉnh có 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 01 cơ sở chuyên biệt đào tạo các đối tượng là người dân tộc thiểu số. Từ năm 2012 đến năm 2022, đã có trên 23.000 người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được đào tạo nghề. Nhiều lao động được tham gia học nghề, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cập nhật kiến thức khoa học hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững; đời sống của người lao động được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

     Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệpHệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được quan tâm phát triển với nội dung và hình thức ngày càng phong phú và được triển khai đồng bộ với nhiều loại hình. Đặc biệt, đã thực hiện chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em đến 06 tuổi và một số đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo. Qua đó, góp phần tạo sự bình đẳng giữa người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế, khuyến khích người lao động tự giác thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tạo sự an tâm, lòng tin và sự công bằng cho người lao động.

     Các chính sách trợ giúp xã hội: Hằng năm, tỉnh rà soát, nắm tình hình và thực hiện kịp thời các biện pháp, giải pháp đảm bảo ổn định tình hình đời sống nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh đang thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho trên 68 ngàn người, trong đó trên 30 ngàn người cao tuổi, trên 26 ngàn người khuyết tật và các đối tượng xã hội khác... Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quy hoạch lại, xây dựng, thành lập, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và định hướng hoạt động của các loại hình cơ sở  bảo trợ xã hội góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

     Chính sách về giảm nghèo: Chương trình giảm nghèo đã được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; Các chính sách, dự án được lồng ghép với nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản các mục tiêu của chương trình giảm nghèo của tỉnh đều đạt được và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 5,19% (giảm 0,69%), hộ cận nghèo là 4,18% (giảm 0,49%) so với đầu kỳ.

     Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí dành cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có trẻ em cơ bản được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí nâng cao sức khỏe, tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, văn hóa ngày càng được chú trọng nâng cao chất lượng, gia đình ngày được quan tâm, củng cố, tình hình bạo lực gia đình, bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng giảm, tỉ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng.

     Bên cạnh kết quả đạt được, việc ban hành, triển khai chính sách an sinh xã hội ở tỉnh còn bộc lộ hạn chế, như: Mức trợ cấp còn thấp cho nhóm người hưởng trợ cấp; huy động nguồn lực xã hội còn nhiều khó khăn; công tác trợ giúp đột xuất có phạm vi hẹp…

     Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội về trợ giúp, bảo trợ xã hội và chính sách về dịch vụ xã hội cơ bản, tỉnh Phú Thọ cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ như sau:

     Một là, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung tuyên truyền các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các chính sách xã hội, mô hình tốt, cách làm hay và tấm gương tiêu biểu đóng góp vào thực hiện chính sách xã hội.

     Hai là, tổng kết, đánh giá các chính sách, pháp luật, chương trình, đề án về an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chính sách xã hội.

     Ba là, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác đào tạo nghề nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng lưới trợ giúp xã hội, dịch vụ chăm sóc xã hội.

     Bốn là, cải cách tài chính đối với chính sách xã hội trên cơ sở quản trị hiện đại, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện thanh toán các chế độ chính sách xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách xã hội tương xứng với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh.

     Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực thực hiện chính sách xã hội; thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội.

     Việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam gắn với thực hiện an sinh xã hội là một nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của các cấp, các ngành với người dân, và sẽ là động lực để tỉnh Phú Thọ tiếp tục vững bước trên chặng đường phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
MỘT SỐ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN''
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ "TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KIẾN THỨC BỔ TRỢ''
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC CNXH KHOA HỌC
76 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ Ở VÀ LÀM VIỆC TẠI XÃ YÊN KIỆN, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (30/3/1947 - 30/3/2023)
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ 83 NĂM THÀNH LẬP (THÁNG 3/1940 - THÁNG 3/2023) VÀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất