Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  74
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567688
GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 106

GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ hai, 09.10.2017 09:26

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giảng viên khoa LLMLN, TTHCM
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sảnViệt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương  Đảng Cộng sảnViệt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ.

Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục. Theo đó, Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện của sự  suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gồm 09 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 09 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 09 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

09 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được trung ương chỉ rõ gồm:

1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hoá" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.

6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Ngay sau khi Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức học tập Nghị quyết , có sự tham gia của tất cả cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên nhà trường. Sau hội nghị các đảng viên đều viết bài thu hoạch. Tuy nhiên để thực hiện phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian tới ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt hiệu quả cao, theo tôi cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất: thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giảng viên , nhân viên nhà trường.

Đây là giải pháp truyền thống, không mới nhưng là giải pháp mang lại hiệu quả cao. Đảng bộ trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền  để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận. Có câu “tư tưởng không thông vác bình tông cũng nặng”. Làm tốt công tác này giúp mỗi đảng viên, quần chúng trong nhà trường nhận thức, hiểu rõ được các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để họ không bị mắc phải các biểu hiện mà Trung ương đã chỉ rõ.

Thứ hai: thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng

Các nguyên tắc như tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình…cần được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, đảng viên,  trong toàn Đảng bộ, tránh tình trạng dân chủ hình thức, vi phạm dân chủ. Các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cần thực hiện tốt việc nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong chi bộ để kịp thời xử lý và báo cáo cấp trên.

Thứ ba: cần làm tốt công tác cán bộ

Các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, đề bạt, sử dụng cán bộ theo đúng quy trình, thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng người đúng việc, xem xét cán bộ trên cơ sở khách quan, công bằng, tạo điều kiện cho tất cả mọi người trong cơ quan có điều kiện thuận lợi phát triển.

Thứ tư: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, là tấm gương sáng để mọi người noi theo

Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra giám sát, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình đảng viên, quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cơ quan, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên coi trọng rèn luyện cán bộ, đảng viên, quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi  của mỗi đảng viên và quần chúng trên cương vị công tác của mình. Lãnh đạo nhà trường phải là tấm gương sáng để mọi người noi theo trong phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ năm: đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường cần phát huy tính tự giác, tích cực, tu dưỡng rèn luyện của bản thân, không bị lôi cuốn vào vòng xoáy của quyền lực. Cần có tinh thần cầu thị tiến bộ, ham học hỏi; trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học. Tự biết đánh giá bản thân để lựa chọn con đường , biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của đồng chí, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, tích cực chủ động phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CỦA NCS NGUYỄN THỊ LAN
MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VỚI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI SẢN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ
VẬN DỤNG LÝ LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA CÁC MÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
QUAN ĐIỂM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất