Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2345
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036912
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
9 10 228

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 01.09.2023 00:10
Một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là chúng thường xuyên đổi trắng thay đen, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng. Đấu tranh với các luận điệu sai trái liên quan đến lịch sử là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1. Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử và thời đại vô cùng to lớn, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh đuổi được thực dân xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH); nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã bước sang một trang mới, trở thành người làm chủ đất nước.

          Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là tấm gương, là nguồn cổ vũ cho các quốc gia, dân tộc,nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là các nước thuộc địa của Pháp ở các châu lục trên toàn thế giới cùng nhau nổi dậy đấu tranh tự giải phóng thân phận nô lệ cho chính mình.

          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chứng minh tính đúng đắn, cách mạng và khoa học của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; là sự tiếp nối và là thắng lợi tất yếu sau thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại; giáng một đòn chí mạng vào nền móng của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất. Cùng với Liên Xô, các lực lượng tiến bộ trên thế giới và quân đồng minh đánh đổ chủ nghĩa thực dân - phát xít, giữ vững hòa bình cho khu vực và trên thế giới.

          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, non sông thu về một mối, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc.

          2. Đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Với tầm nhìn hạn hẹp về lịch sử, một số kẻ có tư tưởng chống phá chế độ đã có những bài viết mang tính chất xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận ý nghĩa lịch sử và sự hy sinh xương máu của nhân dân ta trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chúng đưa ra những lập luận kiểu như Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không phải là do sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không phải là kết tinh sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, mà thành công đó là do "ăn may của lịch sử".

          Phải khẳng định rằng, yếu tố quan trọng và quyết định nhất mang đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám là do sự lãnh đạo của Đảng, cùng những dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu không có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng từ năm 1930, không có sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm 1944, không có những quyết sách mang tính chiến lược và sách lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi thành lập Đảng, đặc biệt vào giai đoạn những năm 1944, 1945 cùng sự "đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh" của nhân dân cả nước thì Cách mạng Tháng Tám năm 1945 sẽ không thể giành thắng lợi.Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sớm có những dự báo và chuẩn bị lực lượng cho thành công của Cách mạng Tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hai cao trào cách mạng 1930 - 1931 và 1936 - 1939 là những cuộc tổng diễn tập cho cao trào cách mạng 1939 - 1945 và Cách mạng Tháng Tám. Năm 1941, trước những chuyển biến của tình hình thế giới, nhận rõ tình thế khẩn trương của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người chủ trì Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941), xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết nhất của cách mạng nước ta lúc này. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Đảng phải tập hợp tất cả lực lượng quần chúng đông đảo, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính của dân tộc là phát xít Nhật - Pháp; thành lập Mặt trận Việt Minh, thực hiện chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước ở Đông Dương; đi tới việc lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang, từ đó thành lập và xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang nhân dân, đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa; đồng thời giúp đỡ cách mạng Lào, Campuchia... Giai đoạn 1941 - 1945, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh bám sát thực tiễn, đưa ra chủ trương kịp thời, đúng đắn, thể hiện ở những sự kiện lịch sử hào hùng lưu trong sử sách Việt Nam.

          Những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa đã không được các thế lực phản động nhắc tới. Chúng cố tình quên rằng những quyết định kịp thời và sáng suốt của Đảng, cùng chính sách hợp lòng dân của Việt Minh đã khơi dậy lên ngọn lửa nhiệt huyết đấu tranh kiên cường trong các tầng lớp xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, mặc cho kẻ thù nội xâm và ngoại xâm điên cuồng chống phá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn thể, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân ở khắp các vùng miền trên cả nước đã vượt qua mọi hiểm nguy, quyết vùng lên đấu tranh giành độc lập, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Trước sức mạnh đấu tranh anh dũng của quần chúng, có lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhân dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đã khởi nghĩa thành công, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, đoàn kết đấu tranh, cùng nhau đập tan chế độ đô hộ, áp bức, bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc và nhà nước phong kiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa"[1].

          Cách mạng Tháng Tám đã thực sự là cuộc nổi dậy và đấu tranh của tất cả đồng bào Việt Nam yêu nước, bằng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, lật đổ thực dân - phong kiến, giành độc lập cho dân tộc chứ không phải có sự “ăn may” như những thế lực phản động, thù địch đã xuyên tạc.

          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam chứ không phải là hành động “cướp chính quyền” như một số kẻ thiếu hiểu biết, phản động đi rêu rao. Chúng ta đã chiến thắng, giành lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân lao động từ tay bọn đế quốc, thực dân chứ không phải “cướp” một chế độ áp bức, bóc lột, điều đó bất cứ một người dân Việt Nam yêu nước nào cũng đều hiểu.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945thắng lợi đã tô thắm thêm mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh anh dũng bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta và càng khẳng định vai trò to lớn của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân ta trong bước ngoặt lịch sử. Mọi sự bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Tháng Tám của các thế lực phản động đều cần phải bị vạch trần và lên án. Vì vậy, thành quả Cách mạng Tháng Tám 1945 là hiện thực, có giá trị vĩnh hằng, không thể phủ nhận. Đây “là hoa, là quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường; là kết quả của bao nhiêu hy vọng, gắng sức và tin tưởng của hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ”[2]. Do đó, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự xuyên tạc nguy hiểm và thâm độc của những thế lực chống phá cách mạng Việt Nam cần được nhận diện nghiêm túc và kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác hiệu quả.

          Thời gian là nhân chứng lịch sử chân thật nhất. Đã 78 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử cùng vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu còn vẹn nguyên giá trị và tiếp tục tỏa sáng trong thời đại ngày nay. Đó là một cuộc hồi sinh vĩ đại nhất của dân tộc ta, mở ra một thời đại phát triển rực rỡ của đất nước với những chiến công "lừng lẫy năm châu" như chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân năm 1975; với những thành tựu có tính bước ngoặt lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, tạo dựng nên “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” mà đời đời các thế hệ nhân dân Việt Nam luôn phải ghi nhớ, trân trọng và bảo vệ.

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.3.

[2]Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1975, tr.116.


 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - ÁNH SÁNG CỦA NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2 NĂM 2023
MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO HIỆN NAY
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
C.MÁC - CUỘC ĐỜI VÀ CỐNG HIẾN ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
MỘT SỐ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất