Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  201
Hôm qua :  502
Lượt truy cập : 1183937
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ ''XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH'' TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY
9 10 195

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ ''XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH'' TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY

Thứ năm, 12.12.2019 09:19

ThS. Nguyễn Việt Hà
Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở
Khi nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân Việt Nam đều dành sự trân quý, tôn trọng và tình cảm đặc biệt cho một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng giản dị. Không chỉ yêu quý Người như một vị “Cha già” đáng kính mà còn ngưỡng mộ và kính phục Người bởi trí tuệ và nhân cách lớn. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu, thế hệ chiến sĩ cộng sản Việt Nam học tập, làm theo. Trong đó, phải đặc biệt kể đến tư tưởng, đạo đức, phong cách xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ. Dân chủ, được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị và tính tích cực công dân, khuyến khích Nhân dân tham gia vào công việc của Đảng, Chính phủ, thì một điều quan trọng là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”. Trong khi đề cao đạo đức về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Bởi vì nguyên nhân của bệnh ấy là do nhiều cán bộ ta xa nhân dân, nên không hiểu biết tâm lý, nguyện vọng của nhân dân.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh điểm xuất phát tiến đến chí công vô tư là “lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào”, làm cán bộ, đảng viên là phải “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân thể hiện rất rõ ở quan điểm khi Người nói về một trong những điều tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh quan niệm phẩm chất cao đẹp nhất của người cách mạng là “yêu nước, thương dân”, thương nhân loại bị áp bức, bóc lột, lấy điều đó là động cơ để làm cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”.

Tìm hiểu, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nội dung này trong quá trình giảng dạy các lớp TCLLCT- HC một cách nghiêm túc, trách nhiệm và mang lại những hiệu quả nhất định.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy và công tác quán triệt, triển khai của Chi bộ. Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở quán triệt, triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, Ban Chi ủy luôn kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, Ban Chi ủy và từng cán bộ, giảng viên của Chi bộ; mỗi đồng chí đảng viên nghiêm túc tự kiểm điểm và báo cáo đầy đủ việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt về tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong quá trình công tác của từng tháng. 100% đảng viên của Chi bộ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để cập nhật, bổ sung kiến thức và vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đối với chương trình đào tạo TCLLCT-HC.

Năm 2019, Chi bộ tập trung quán triệt và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy nội dung trọng tâm sinh hoạt chi bộ trong năm là “việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện 02 buổi sinh hoạt chuyên đề và tham gia 02 buổi sinh hoạt chuyên đề chung toàn trường. Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức nhân dân” và “Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ”. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các giảng viên của khoa tích cực nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Không chỉ để bổ sung và có thêm hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà các đảng viên, giảng viên của Chi bộ còn tích cực, nhiệt tình tham luận và góp ý để vận dụng những kiến thức đó vào trong quá trình tự tu dưỡng rèn luyện và thực hiện giảng dạy Chương trình TCLLCT - HC của nhà trường.

    Ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Khoa Lý luận cơ sở

Về kết quả thực hiện giảng dạy chương trình TCLLCT-HC và việc tu dưỡng rèn luyện của đảng viên, giảng viên:

Với đặc thù của các môn học mà khoa phụ trách giảng dạy trong Chương trình TCLLCT - HC thì việc lồng ghép và định hướng với người học về việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân có phần thuận lợi. Với những phần học: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội thì hầu hết các bài đều có thể lồng ghép và đưa một phần tư tưởng Hồ Chí Minh vào nội dung giảng dạy. Từ đó, từng bước định hướng, tuyên truyền, vận động học viên ở tất cả các lớp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, học viên hiểu được: chỉ cần thực hiện đúng, đủ, trách nhiệm, nhiệt tình với nhiệm vụ và vị trí công việc, không gây phiền hà, nhũng nhiễu với dân, thực sự là “công bộc của Nhân dân” là đã góp phần phục vụ Nhân dân, tôn trọng Nhân dân và phát huy tinh thần dân chủ trong quá trình xây dựng xã hội văn minh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ tuyên truyền, giáo dục học viên ở các lớp Trung cấp LLCT-HC, mà mỗi đảng viên, giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở còn tự ý thức sâu sắc được rằng: bản thân mình cũng cần biến nhận thức, hiểu biết thành hành động. Mỗi đảng viên, giảng viên cần phải gương mẫu, nghiêm túc trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân nhất là việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Việc này không chỉ cần nghiêm chỉnh thực hiện trong cuộc sống hàng ngày với đồng nghiệp, với Nhân dân nơi cư trú mà ngay cả với đối tượng mà nhiệm vụ chuyên môn mình phục vụ: học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC. Tất cả các đảng viên, giảng viên của Khoa Lý luận cơ sở luôn ý thức và có lòng tự trọng nghề nghiệp, luôn tự trau dồi kiến thức lý luận và thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng phục vụ học viên. Không chỉ có vậy, các đảng viên, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở luôn tự nhắc nhở bản thân phải thể hiện sự tôn trọng học viên và phát huy dân chủ trong quá trình giảng dạy. Với các đảng viên, giảng viên trong quá trình giảng dạy Chương trình TCLLCT-HC luôn chủ động và có kế hoạch bài giảng sao cho phát huy được tinh thần tích cực trao đổi, mạnh dạn thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện quan điểm của mỗi học viên trong quá trình học tập. Từ việc tôn trọng học viên, phát huy tinh thần dân chủ của học viên trong quá trình học, mỗi giảng viên có thể nhận biết về trình độ, nhãn quan chính trị, sự am hiểu… của học viên từ đó có thể điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp để đạt kết quả cao nhất trong giảng dạy ở từng lớp Trung cấp LLCT-HC. Qua những ý kiến xây dựng bài của học viên, mỗi đảng viên, giảng viên có thể tự bổ sung những vấn đề thực tế tại các địa phương; lựa chọn những kiến thức để bổ sung thêm hiểu biết, những kiến thức thực tiễn của bản thân phục vụ trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, các đảng viên, giảng viên Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở còn luôn ý thức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không gây phiền hà cho học viên, không sách nhiễu đòi hỏi học viên, luôn phối hợp tốt với các đơn vị liên kết đào tạo để thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ học viên ở các lớp Trung cấp LLCT-HC của trường.

Những hoạt động trên đã góp phần không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở về quán triệt vận dụng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đáp ứng yêu cầu việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy Chương trình TCLLCT-HC của nhà trường.

Trong thời gian tới, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở cần đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân thông qua một số giải pháp sau:

Một là, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy cấp trên trong quá trình học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị mới; phổ biến chính sách pháp luật để cập nhật và bổ sung kiến thức thường xuyên, kịp thời.

Hai là, Chi bộ tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung, mục tiêu trong đánh giá chất lượng, hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, giảng viên và cũng là chất lượng lãnh chỉ đạo của Ban Chi ủy. Đồng thời tiếp tục nâng cao sự giám sát, kiểm tra sát sao, thường xuyên của Chi ủy trong công tác kiểm tra, đánh giá việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tiếp tục nâng cao tinh thần tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Chi bộ.

Bốn là, các đảng viên, giảng viên của Chi bộ tiếp tục đào sâu tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân để đưa vào nội dung giảng dạy để chất lượng, đạt hiệu quả cao hơn.

Năm là, mỗi đảng viên, giảng viên của Chi bộ tiếp tục nâng cao ý thức tự rèn luyện, tự trau dồi kiến thức, tự tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 50-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 51-NQ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 36- CT/TW TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢN TIN “THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA BẢN TIN THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THỰC HIỆN TỐT NỘI DUNG GIÁM SÁT NĂM 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH “VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN'' NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG CỐT LÕI DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – KẾT TINH TRÍ TUỆ LỖI LẠC, TÂM HỒN CAO ĐẸP, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III
VẬN DỤNG NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT VÀI KIẾN THỨC CẦN BỔ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH SOẠN, GIẢNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

nội thất thông minh |