Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  552
Hôm qua :  480
Lượt truy cập : 1985418
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022
9 10 141

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thứ sáu, 24.12.2021 15:42

ThS Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Năm 2021, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn. Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lãnh đạo công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đồng chí đảng viên, giảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương, trình kế hoạch của Đảng bộ, chi bộ đến các đảng viên, giảng viên trong chi bộ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề học tập năm 2021. Quán triệt nghiêm túc Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các đảng viên chi bộ; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết 128-NQ/CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy định về Trường Chính trị chuẩn”; tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng … Lãnh đạo đảng viên tham gia tốt các cuộc thi như: Hội thi Báo cáo viên cấp Trường, Cấp Đảng ủy Khối, cấp Tỉnh; kết quả 01 đảng viên đạt giải Nhì cấp Tỉnh. 100% đảng viên tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; tại Hội thi cấp trường chi bộ có 01 đảng viên đạt giải Nhất, 01 đảng viên đạt giải Khuyến khích.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Năm 2021, Chi bộ lãnh đạo khoa thực hiện giảng dạy ở 14 lớp Trung cấp LLCT - HC và trung cấp LLCT tại trường và các Trung tâm chính trị, 06 lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 01 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính... Tổng số giờ thực hiện trong năm 2021 của khoa là 3.365 giờ, trong đó có 1938 giờ giảng và 1512,5 giờ quy đổi. 100% giảng viên đạt giảng viên giỏi cấp trường; 01 đồng chí đạt giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi cấp toàn quốc.

Lãnh đạo khoa triển khai kế hoạch phân công thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của nhà trường. 100% đảng viên, giảng viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc lớp tập huấn giảng dạy trực tuyến, tập huấn giáo trình TCLLCT các môn của khoa theo lịch tập huấn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình giảng dạy đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Năm 2021, các giảng viên trong khoa tham gia thực hiện 02 đề tài khoa học cấp cơ sở, đề tài: “Vận dụng Nghị quyết số 35- NQTW của Bộ Chính trị  và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy khối kiến thức “Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. “Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào giảng dạy phần học “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”. Kết quả nghiệm thu 2 đề tài đạt loại xuất sắc. Một số giảng viên tham gia đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới” đề tài đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. 100% các đảng viên tham gia viết bài đăng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, trong đó nhiều bài viết đăng Bản tin có chất lượng tốt; nhiều bài viết được đăng trang Website của trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả; viết tin bài cho Báo Phú Thọ, Fanpage Việt Nam Thịnh vượng…

Tập thể Chi bộ, khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng mục tiêu đề ra. Kết quả 100% đảng viên, giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 02 đảng viên được Đảng bộ nhà trường xếp loại là đảng viên suất sắc gồm các đồng chí: Hoàng Tiến Điệp, Nguyễn Việt Hà. Có được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Đảng uỷ nhà trường, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và sự đồng thuận của các đảng viên trong Chi bộ; sự chỉ đạo điều hành nhanh chóng, kịp thời, sát sao của Ban Chi ủy và sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể của khoa Lý luận cơ sở.

Năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu tác động từ đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã chú trọng xây dựng và chủ động triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chi bộ xác định, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên luôn phải đưa lên hàng đầu và thực hiện tốt, để các đảng viên luôn có tư tưởng tốt, yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và nhà trường về phòng, chống dịch Covid- 19. Các đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ quan, khu dân cư;phát huy cao tinh thần trách nhiệm, duy trì sự đoàn kết, nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, giáo dục định hướng các đảng viêntrongchi bộ có ý thức tu dưỡng, rèn luyện.

Về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn: Lãnh đạo giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy ở tất các các lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại trường và các Trung tâm chính trị, lớp Bồi duỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và đoàn thể… và các nhiệm vụ chuyên môn khác như: chấm bài, coi thi, dự giờ, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp... thông qua bài soạn mới cho giảng viên. Lãnh đạo khoa xây dựng, hoàn thành kế hoạch thao giảng cấp khoa, 100% giảng viên thao giảng cấp trường đạt loại giỏi. 

Về lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học: Lãnh đạo giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tích cực tham gia vào  hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của nhà trường. Năm 2022, khoa triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở gắn với nhiệm vụ chuyên môn của khoa. Tích cực tham gia viết tin bài cho trang Website nhà trường và viết bài đăng trên báo Phú Thọ, báo, Tạp chí Trung uơng.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 213 của Bộ Chính trị: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Chi bộ tiếp tục quán triệt đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quy định của khu dân cư, thực hiện nghiêm Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm đảng viên công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng cơ quan văn hóa, quốc phòng, an ninh. Thu nộp đảng phí theo quy định.

Về lãnh đạo công tác đoàn thể và các công tác khác: Chi bộ lãnh đạo mọi đảng viên, giảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia đầy đủ, đạt kết quả tốt đối với mọi hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo đảng viên, giảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy Phú Thọ, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tích cực xây dựng cơ quan văn hoá, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Tham gia trách nhiệm cao các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (03/1940 - 03/2022); 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/ 2022)... Lãnh đạo giảng viên tham gia tích cực trong Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022; Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của toàn Đảng bộ.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở cần tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên của đơn vị có năng lực, trình độ và lề lối làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; chú trọng công tác phối hợp với các khoa, phòng chuyên môn của nhà truờng và các Trung tâm chính trị huyện trong toàn tỉnh; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung và kế hoạch hoạt động với tinh thần tích cực, chủ động trên tất cả các lĩnh vực; bám sát chặt chẽ các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Truờng Chính trị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
THỰC HIỆN, BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG Ở VIỆT NAM
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID – 19 ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2021
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA - NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG CHO DÂN TỘC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG THẾ HỆ TRẺ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
NỮ GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”
VAI TRÒ CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ Ý NGHĨA NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13 THÁNG 10
TÍNH CẤP THIẾT PHẢI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX VÀO GIẢNG DẠY BÀI “CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN HIỆN NAY”
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất