Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  642
Hôm qua :  669
Lượt truy cập : 1165661
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 50-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 51-NQ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 36- CT/TW TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY
9 10 147

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 50-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 51-NQ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 36- CT/TW TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY

Thứ năm, 28.11.2019 10:24

Đỗ Quỳnh Phương
Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 16/10/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” và Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Chi bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Đảng và Nhà nước đã xác định về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách; hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Việc quán triệt học tập các Nghị quyết, Chỉ thị trên rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi những vấn đề về hợp tác đầu tư nước ngoài, vấn đề an ninh quốc gia, công tác phòng, chống ma túy đều là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng, nhất là thu hút công nghệ cao, lao động chất lượng cao, đến việc giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. 

Cùng với việc quán triệt nội dung của Nghị quyết, Chi bộ đã định hướng, giao nhiệm vụ đối với các cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu, cập nhật quan điểm của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các bài của 3 môn trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính mà Khoa đảm nhiệm: Môn Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; môn những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; môn Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị trên đều có thể cập nhật trong tất cả các bài của 3 môn học, dưới những góc độ nghiên cứu, tiếp cận khác nhau phù hợp với nội dung kiến thức, dung lượng từng bài, tuy nhiên cũng xác định trong môn Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về một số lĩnh vực của đời sống xã hội có một số bài có nhiều nội dung liên quan đến các quan điểm mới của Đảng nên cần thiết phải cập nhật, như: Bài 5: Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội; Bài 10: Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay; Bài 11: Xây dựng  và phát triển KT- XH gắn với quốc phòng, an ninh; Bài 12: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay; Bài 13: Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và  Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay...

Trên cơ sở học tập nghiêm túc các cán bộ, đảng viên Chi bộ nhận thức đúng đắn, sâu sắc quan điểm của Đảng, nhằm vận dụng hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, nhất là nhiệm vụ giảng dạy, từ đó nâng cao tính thực tiễn của bài giảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của giảng viên, nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Có thể khẳng định việc học tập, cập nhật Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 51-NQ/TW và Chỉ thị số 36- CT/TW trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính là rất cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên khoa Lý luận cơ sở. 

 
 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BẢN TIN “THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA BẢN TIN THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ THỰC HIỆN TỐT NỘI DUNG GIÁM SÁT NĂM 2019
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH “VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN'' NĂM 2019 TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG CỐT LÕI DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – KẾT TINH TRÍ TUỆ LỖI LẠC, TÂM HỒN CAO ĐẸP, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III
VẬN DỤNG NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VÀO GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT VÀI KIẾN THỨC CẦN BỔ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH SOẠN, GIẢNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

https://noithatkydieu.vn |