Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  340
Hôm qua :  300
Lượt truy cập : 2215410
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY GẮN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
9 10 215

CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ LÃNH ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY GẮN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thứ sáu, 27.05.2022 13:22

TS. Nguyễn Thị Lan
Khoa Lý luận cơ sở
Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, thường xuyên và lâu dài; không chỉ mang tính thời sự mà còn là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của Đảng ta. Để góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay thì việc đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của giảng viên nói chung, trong đó có giảng viên khoa Lý luận cơ sở nói riêng được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

     Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã tăng cường lãnh, chỉ đạo đội ngũ đảng viên, giảng viên trong chi bộ nghiên cứu, vận dụng các nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giảng dạy các phần học do chi bộ đảm nhận ở Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp lý luận chính trị. Với những kết quả cụ thể như sau:

     Thứ nhất, chi bộ đã lãnh, chỉ đạo sâu sát việc vận dụng nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 2348-QĐ/TU kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ (viết tắt BCĐ 35), xây dựng Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về“Tăng cường đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội”; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/ĐU về triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”…vào thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ nói chung, hoạt động giảng dạy lý luận chính trị của chi bộ nói riêng. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên đã nghiên cứu, tiếp thu, tích cực vận dụng vào quá trình giảng dạy.

     Thứ hai, chi bộ đã tổ chức tốt sinh hoạt Đảng, thông qua sinh hoạt Đảng để quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch, những hành vi sai trái, kích động của kẻ xấu. Đặc biệt, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ đã lắng nghe, nắm bắt và đánh giá sâu sắc tình hình tư tưởng đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để diễn biến thành vấn đề tư tưởng phức tạp, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Sinh hoạt chi bộ đã thực sự trở thành diễn đàn dân chủ để các đảng viên được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, là công cụ hiệu quả để chi bộ làm công tác tư tưởng.

     Thứ ba, chi bộ thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên của chi bộ. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới, nhất là quán triệt các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Chi bộ khoa Lý luận cơ sở luôn quan tâm giáo dục đảng viên về tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, lòng tự trọng nghề nghiệp, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ dẫn sự tha hóa của người đảng viên.

     Chi bộ khoa Lý luận cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ, đảm bảo tính toàn diện, thiết thực trong nội dung giáo dục, mở rộng và khuyến khích thực hành dân chủ. Do đó, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo đảng viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của chi bộ được nâng lên.

     Nhiều đảng viên, giảng viên trong chi bộ là những người tiên phong đi đầu trong việc nêu gương, làm gương về lối sống trung thực, không xa hoa, không lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ; mẫu mực về đạo đức, nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh, là tấm gương sáng cho các thế hệ học viên noi theo; gương mẫu đi đầu trong tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng cộng sản và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

      Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo của chi bộ trong việc nâng cao chất lượng cho đảng viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

     Thứ nhất, ban chi ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tư tưởng, định hướng tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ đảng viên, giảng viên chi bộ trong việc giảng dạy lý luận chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Thứ hai, mở rộng dân chủ, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.

     Chi bộ cần tiếp tục tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ đảng viên; nhất là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để có biện pháp giải quyết hoặc kịp thời kiến nghị lên cấp trên.

     Khuyến khích các đảng viên trong chi bộ phát huy tính chủ động, tích cực vận dụng các nghị quyết, chủ trương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào trong các bài giảng, tăng tính chiến đấu, tính định hướng cho người học.

     Thứ ba, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy đối với công tác tư tưởng.

     Tiếp tục thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, khắc phục tình trạng mơ hồ trong đội ngũ đảng viên.

     Tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt các nội dung của công tác tư tưởng, tổ chức tốt các buổi học tập quán triệt, thông tin tình hình thời sự để các đảng viên có được các thông tin chính thống và đa dạng, xác định đúng những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

     Thứ tư, các đảng viên, giảng viên trong chi bộ cần tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ tinh thần trách nhiệm trong việc nhận diện, phê phán và vận dụng năng lực, kiến thức để vận dụng vào giảng dạy lý luận gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đối với việc nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ HOÀN THÀNH TỐT HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KIẾN TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2022
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025
DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, GẮN VỚI PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ DÂN CHỦ
SỨC SỐNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
Tìm hiểu chính sách: “KẾ HOẠCH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH CỦA TỈNH PHÚ THỌ HƯỚNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC, BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN TỈNH”
HIỆU QUẢ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY THUỘC TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ ĐƯỢC UNESCO VINH DANH ''DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI''
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN, TỰ VỆ LÀM NÒNG CỐT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ Ở CƠ SỞ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất