Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1139
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812437
CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”
9 10 202

CẬP NHẬT, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO GIẢNG DẠY BÀI “NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Thứ hai, 20.02.2023 03:46

ThS. Nguyễn Việt Hà
Khoa Lý luận cơ sở
Trong giảng dạy lý luận chính trị, việc cập nhật bổ sung những thông tin, nội dung mới là hết sức cần thiết và quan trọng để bài giảng mang tính thời sự và thêm phần thuyết phục. Đặc biệt là cập nhật những nghị quyết mới nhất của Đảng vào giảng dạy.

     Sau Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành các nghị quyết thì giảng viên cần cập nhật, bổ sung những nội dung liên quan vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Trong đó, cần cập nhật “Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Nghị quyết 29) vào giảng dạy mục 1 bài 23 của phần học Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

     Khi giảng dạy tiểu mục 1.1. Nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường, giảng viên cần cập nhật mục tiêu tổng quát đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trong Nghị quyết số 29 để học viên nắm được những điểm mới nhất về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay. Cụ thể:   

     Mục tiêu tổng quát đến năm 2030: 

     Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của nhân dân được nâng cao. 

     Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. 

     Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.

     Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

     Đây là những nội dung mới rõ hơn, cụ thể hơn và mở rộng hơn so với nội dung trong giáo trình Trung cấp lý luận chính trị nên giảng viên cần cập nhật, nhấn mạnh và phân tích để học viên nắm được và ghi nhớ.

     Khi giảng dạy tiểu mục 1.2. Biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường, giảng viên cần nêu và nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết 29. Cụ thể có 09 nhiệm vụ, giải pháp:

     Ðổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng.

     Ðẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

     Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Ðổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhanh, bền vững.

     Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước.

     Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội.

     Đây là những nhiệm vụ, giải pháp mới nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII để định hướng và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới.  

     Việc cập nhật, bổ sung những nội dung trên vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị là hết sức cần thiết và là yêu cầu tất yếu để đảm bảo tính thời sự, thêm tính thuyết phục của bài giảng. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị để góp phần tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng đến học viên và nhân dân.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI “HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT”
KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TÍCH CỰC THI ĐUA XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN
CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ THỂ HIỆN TƯ TƯỞNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG TA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
Một số vấn đề khi soạn giáo án giảng dạy các bài “Kiến thức bổ trợ” - Chương trình Trung cấp lý luận chính trị
Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về những luận điểm trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Dấu ấn ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi tới những mùa xuân đất nước (28/01/1941 - 28/01/2023)
50 năm, Hội nghị Paris (1973 - 2023) - Những bài học lớn cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng LLCT ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất