Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  50
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192716
BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 10 2148

BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ sáu, 21.04.2023 13:55

Nguyễn Thanh Sơn
Học viên lớp Trung cấp LLCT K45
Đã 48 năm kể từ chiến thắng lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chiến tranh đã đi qua, đất nước ta có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, xã hội; tích cực giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội thì cũng đứng trước một số nguy cơ, thách thức, đặc biệt là các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đang tìm cách xuyên tạc chống phá Đảng, chống phá con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Những “con rối lưu vong” vẫn từng ngày, từng giờ núp bóng sau những thế lực phản động để xuyên tạc, chống phá và phủ nhận những thành quả cách mạng mà toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh đổi bằng bao xương máu để giành lấy và dày công xây dựng. Chúng tìm mọi cách thức và thủ đoạn để làm dao động niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, phê phán, đả kích chủ nghĩa Mác - Lênin hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta.

     Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (ngày 03/02/1930), tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan điểm xuyên suốt của Đảng là lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Điều này càng được thể hiện rõ sự đúng đắn trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Từ một Đảng “non trẻ” đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, đưa dân tộc thoát khỏi sự áp bức, bóc lột, ách nô lệ, trở thành người chủ của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

     Điểm nhấn lớn nhất là bằng thực tiễn khách quan và lý luận đúng đắn Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

     Có thể khẳng định rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử và giai đoạn nào Đảng ta luôn luôn kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Điều này càng được minh chứng rõ khi Đảng ta quyết định và hướng tới mục tiêu đưa đất nước tiến lên con đường CNXH. Đây là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt của Đảng và hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, khát vọng của nhân dân Việt Nam với mục tiêu cao cả là lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, làm cho nhân dân ta được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc.

     Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nước ta vẫn còn một số phần tử suy thoái tư tưởng chính trị do không được thỏa mãn những yêu cầu của cá nhân mà quay lưng lại với Đảng, với tổ quốc, phủ nhận con đường tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn. Đáng chú ý là âm mưa của chúng vô cùng tinh vi và xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào để đả phá, chia rẽ niềm tin của nhân dân với Đảng, phá hoại con đường xây dựng CNXH ở nước ta. Chúng dùng các hình thức từ hiện đại như mạng xã hội đến những thủ đoạn lôi kéo, kích động, xuyên tạc với mục đích tập trung công kích, phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Đi đôi với xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc, Đảng và nhà nước ta vẫn luôn phải thường xuyên đấu tranh chống lại các hoạt động chống phá cả trên bình diện lý luận và thực tiễn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lịch sử đấu tranh xã hội đã khẳng định: Giai cấp công nhân và nhân dân lao động là hai lực lượng quan trọng mang trên vai sứ mệnh lịch sử xây dựng và bảo vệ xã hội mới, điều đó cũng khẳng định rằng cuộc đấu tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc cũng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục, gắn liền với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

     Trên bình diện quốc tế cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với tính tất yếu của lịch sử, gắn liền với sự vận động của toàn thể nhân dân thế giới có khát vọng độc lập dân tộc. Tất cả những quan điểm mang tính chất phủ định lại học thuyết Mác - Lênin cũng chính là đi ngược lại xu hướng vận động khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH, chống lại sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Cũng chính vì vậy, cuộc đấu tranh này luôn quyết liệt, phức tạp, đối với thế lực thù địch phản động của những người cộng sản đi theo con đường mà các nhà kinh điển Macxit đã chỉ ra.

     Quá trình hội nhập và mở cửa các nền kinh tế đang là cơ hội vô cùng lớn để chúng ta có thể phát triển đất nước, nhưng bên cạnh đó nếu không nâng cao ý thức cảnh giác và biết tiếp thu chọn lọc thì cũng sẽ là cơ hội để cho các thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh các hoạt động chống phá cả trên phương diện lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

     Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

     Từ những thành công trong công cuộc bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, phát triển và làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam; bảo vệ uy tín của Đảng cũng như các quan điểm, đường lối của Đảng trong tiến trình cách mạng. Thông qua đấu tranh lý luận và hoạt động thực tiễn, đã góp phần bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tạo niềm tin, kiên định và đồng lòng cả dân tộc vững bước đi lên CNXH. Và chính trong quá trình này, chúng ta có thêm được những kinh nghiệm để tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH"
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN''
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ "TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ''KIẾN THỨC BỔ TRỢ''
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VÀO GIẢNG DẠY PHẦN HỌC CNXH KHOA HỌC
76 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ Ở VÀ LÀM VIỆC TẠI XÃ YÊN KIỆN, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ (30/3/1947 - 30/3/2023)
ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ 83 NĂM THÀNH LẬP (THÁNG 3/1940 - THÁNG 3/2023) VÀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHÚ THỌ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
TRÁCH NHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ VỚI VIỆC TÍCH HỢP NỘI DUNG VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất