Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  212
Hôm qua :  1137
Lượt truy cập : 746838
XÂY DỰNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHO CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CƠ SỞ CỦA ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
9 10 85

XÂY DỰNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHO CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CƠ SỞ CỦA ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thứ sáu, 13.07.2018 09:04

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Phó Trưởng khoa Dân vận
Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trên cơ sở đó,Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 164-QĐ/TƯ quy định chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nội dung, chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ.

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trong thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh cùng với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân ấn định cụ thể thời gian mở lớp, số ngày học, nội dung chương trình, hình thức tổ chức học tập và số lượng học viên mỗi lớp. Thời gian mở mỗi lớp, số ngày bồi dưỡng thường được lựa chọn tùy vào đặc thù công việc và đối tượng bồi dưỡng của mỗi đoàn thể. Vì vậy các lớp bồi dưỡng hàng năm đều không cố định vào một thời điểm nhất định và số ngày bồi dưỡng cũng không giống nhau, mỗi lớp từ 03 đến 05 ngày, thậm chí có lớp chỉ được tiến hành 1,5 đến 2 ngày.

Nội dung chương trình bồi dưỡng được xây dựng đảm bảo cả lý luận và thực tiễn. Phần lý luận do Trường Chính trị tỉnh đảm nhận, phần nghiệp vụ do cơ quan phối hợp tổ chức lớp đảm nhận. Riêng phần nghiệp vụ, các đoàn thể mời Lãnh đạo một số Sở, Ngành giảng bài và trao đổi về những nội dung liên quan đến công tác phối hợp với hội, đoàn thể ở cơ sở. Một số lớp, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã mời các báo cáo viên, giảng viên Trung ương. Các chuyên đề đưa vào chương trình bồi dưỡng đều được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với đối tượng người học cả về lý luận và thực tiễn.

Về phần lý luận, thường lựa chọn các chuyên đề về Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động quần chúng nói chung và công tác vận động các đối tượng quần chúng cụ thể như: Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng và xây dựng Mặt trận thống nhất Việt Nam; về công tác vận động phụ nữ, vận động thanh niên, vận động nông dân, vận động cựu chiến binh, công tác dân tộc, tôn giáo…các chuyên đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước; về hệ thống chính trị; về hệ thống và tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể…

Về phần nghiệp vụ, các chuyên đề lựa chọn hướng vào nghiệp vụ cụ thể của từng đoàn thể, tổ chức như: Kỹ năng phản biện xã hội; vận động quỹ vì người nghèo; công tác hòa giải ở cơ sở; các kỹ năng tham, mưu đề xuất, thu thập, tổng hợp thông tin, vận động, thuyết phục, hoạt động câu lạc bộ; công tác quản lý, điều hành, sử dụng quỹ hỗ trợ, vốn ủy thác…..

Bên cạnh đó còn có các chuyên đề nghiên cứu về Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội của mỗi tổ chức, đoàn thể sau mỗi nhiệm kỳ; các nội dung thông tin thời sự trong nước, quốc tế và khu vực.

Thông qua công tác tập huấn, bồi dưỡng, cán bộ Mặt trận và đoàn thể các cấp được nâng cao kiến thức lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác, bổ sung kiến thức thực tiễn, có nhiều nội dung, biện pháp hoạt động sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân còn thể hiện sự lúng túng, nhất là trong việc phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch chưa toàn diện, thiếu chủ động, nội dung chương trình chưa đổi mới v.v... Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân cần phải đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng; phải bám sát đối tượng, căn cứ vào đặc trưng hoạt động của họ để xác định khung chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng cho sát thực.

Trước hết, về nguyên tắc xây dựng chương trình:

- Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng và thực tiễn công tác cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

- Các khối kiến thức được thiết kế cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

- Kiến thức bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, thời gian và gắn với nhu cầu của người học.

- Chương trình thiết kế có phần mở để phù hợp với các đối tượng và cập nhật kiến thức mới, thực tiễn công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Thứ hai, về mục tiêu của chương trình

- Trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

+ Học viên nắm được các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận trong tình hình mới, Hiểu rõ những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân và trang bị một số kỹ năng vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng

Thứ ba, về khối lượng kiến thức

Toàn bộ khối lượng kiến thức của chương trình bồi dưỡng là 40 tiết (05 ngày, mỗi ngày 08 tiết). Cụ thể: 40% kiến thức lý luận, 40% kiến thức nghiệp vụ, 20% kiến thức cập nhật, bổ trợ, viết bài thu hoạch và nghiên cứu thực tế) 

 Thực hiện được khung chương trình và theo các nội dung trên,cán bộ MTTQ và các đoàn thể sẽ được tiếp thu đầy đủ các nội dung kiến thức về mặt lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ do giảng viên Trường Chính trị tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ, lãnh đạo Hội và các đoàn thể tỉnh giảng dạy, tích cực trao đổi thảo luận và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về hoạt động Mặt trận và đoàn thể ở cơ sở. Trong thời gian tập huấn, học viên còn viết bài thu hoạch để trau dồi kỹ năng vận dụng tốt kiến thức được học vào thực tế hoạt động của địa phương, đơn vị. 

Cán bộ Mặt trận, đoàn thể là bộ phận quan trọng hợp thành đội ngũ cán bộ của Đảng. Đảng muốn lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo phong trào quần chúng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, không những phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, mà còn phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm tốt công tác vận động quần chúng. Với tư cách là một bộ phận cấu thành đội ngũ cán bộ của Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tập hợp lực lượng quần chúng, tạo thành sức mạnh của Đảng, của cách mạng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ
TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ ỦY BAN MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN QUA
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2016
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM “DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA”
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11 – NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
GẮN THỰC TIỄN VÀO GIẢNG DẠY MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TC LLCT - HC
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CỦA ĐẢNG TA
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội | thiet ke web | thiet ke web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

Nội thất thông minh | giường thông minh | ghế thang | giường gấp thông minh | bàn treo tường | Nội thất đa năng | Bàn trà thông minh | Sofa giường | Bàn ăn kéo dài | Thiết kế giường thông minh |