Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  546
Hôm qua :  612
Lượt truy cập : 951476
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2018 Ở TỈNH PHÚ THỌ
9 10 119

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2018 Ở TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm, 18.04.2019 09:47

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ
Phó Trưởng khoa Dân vận
Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Năm 2018, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời cụ thể hoá các văn bản, hướng dẫn của Trung ương bằng Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để chỉ đạo, thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm điểm, đánh giá; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và tập trung lãnh đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình theo quy định; công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, thời gian kiểm điểm phù hợp; trong kiểm điểm đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, đánh giá đúng kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; phát huy tính tự giác, dân chủ, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để khắc phục; các ý kiến tham gia tại hội nghị thể hiện sự chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường do đó kết quả kiểm điểm, đánh giá đã phản ánh tính khách quan, toàn diện. Cụ thể:

* Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng (*)

Đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở: Có 18 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh được đánh giá (gồm 13 đảng bộ cấp huyện và 05 đảng bộ trực thuộc với các loại hình: Thành phố trực thuộc tỉnh 01, Thị xã 01, huyện 11, Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh, Quân đội, Công an và Đảng bộ Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao), Kết quả: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12/18 đảng bộ, bằng 66,7% (trong đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 04/12 đảng bộ, bằng 33,3%); hoàn thành nhiệm vụ: 06/18 đảng bộ, bằng 33,3%; không có đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với tổ chức cơ sở đảng: Có 783 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 779 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại chất lượng (chiếm 99,5%); có 04 tổ chức cơ sở đảng chưa đánh giá, do mới thành lập dưới 6 tháng (chiếm 0,5%). Kết quả: Số tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 131, đạt 16,8%; Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 568, đạt 72,9%; Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ: 66, đạt 8,5%; Số tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ: 14, đạt 1,8%.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Toàn Đảng bộ tỉnh có 5.482 chi bộ, trong đó có 5.441 chi bộ được đánh giá, phân loại chất lượng, chiếm 99,3%; có 41 chi bộ chưa đánh giá, do mới thành lập dưới 6 tháng, chiếm 0,7%. Kết quả: Số chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 879, đạt 16,2%; Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4.098, đạt 75,3%; Số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 440, đạt 8,1%; Số chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ: 24 chi bộ, đạt 0,4%.

* Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

Tổng số đảng viên tại thời điểm đánh giá, phân loại chất lượng là 104.003 đảng viên. Số đảng viên đã được đánh giá, phân loại là 92.002 đảng viên, bằng 88,5% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; số đảng viên được miễn đánh giá, phân loại là 11.630 đảng viên; số đảng viên chưa được đánh giá, phân loại là 371 đảng viên.

Về kết quả phân loại chất lượng (tính trên 92.002 đảng viên):

- Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12.867, chiếm 14% và bằng 15,1% so với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 72.462, đạt 78,8%.

- Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 6.213, đạt 6,7%.

- Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 460, đạt 0,5%.

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp

Năm 2018, toàn tỉnh có tổng số 3.673 tập thể lãnh đạo, quản lý, trong đó:

Đối với cấp tỉnh: Số tập thể lãnh đạo, quản lý có 17 tập thể (gồm: các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh). Số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 17, đạt 100% (trong đó, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đảng đoàn, ban cán sự đảng: 02 đơn vị; các cơ quan tham mưu giúp việc cấp tỉnh: 03 đơn vị).

Đối với cấp huyện: Tổng số tập thể lãnh đạo, quản lý 466 tập thể, trong đó: Số được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 156, bằng 33,4% (cơ bản các huyện, thành, thị đều đánh giá tập thể xuất sắc cao hơn tỷ lệ 20%. Một số đơn vị có tỷ lệ xuất sắc quá cao như: Yên Lập 93,3%, Đoan Hùng 85,7%, Thanh Sơn 69,4%...); số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 302, bằng 64,8%; số được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 08, bằng 1,7%; số được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: Không.

Đối với cấp cơ sở: Tổng số tập thể lãnh đạo, quản lý 3.190 tập thể, trong đó:Số được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 909, bằng 28,5% (điển hình cấp cơ sở xếp loại tập thể xuất sắc cao như huyện Thanh Sơn 57,3%, Yên Lập 66,3%, Thanh Ba 24,7%); số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2.158, bằng 67,6%; số được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 108, bằng 3,3%; số được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: 15, bằng 0,5%.

* Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp

Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn tỉnh là: 8.251 đồng chí, trong đó:

Cấp tỉnh: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý 401 đồng chí, trong đó:Số được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 80, bằng 19,95%; số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 313, bằng 78,05%; số được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 8, bằng 2%; số được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: Không.

Cấp huyện: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý 1.502 đồng chí, trong đó: Số được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 409, bằng 27,2% (một số đơn vị đánh giá cán bộ lãnh đạo QL tỷ lệ xuất sắc cao như Phù Ninh 22,4%, Đoan Hùng 35%, Yên Lập 37,4%, Thanh Sơn 41,5%); số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.067, bằng 71%; số được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 22, bằng 1,5%; số được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: 04, bằng 0,3%.

Cấp cơ sở: Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý 6.348 đồng chí, trong đó: Số được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 1.429, bằng 22,5% (một số đơn vị đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý tỷ lệ xuất sắc cao như Thanh Sơn 23,5%, Yên Lập 24,8%, Phù Ninh 63,5%); số được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4.664, bằng 73,4%; số được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 232, bằng 3,6%; số được đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: 23, bằng 0,3%.

* Kết quả khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018

Sau khi xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng Bằng khen cho:

- 03 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 04 đảng bộ cấp trên cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 02 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền.

- 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 05 năm liền.

- 21đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 05 năm liền.

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình; từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng nên kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viênvà tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở tỉnh Phú Thọ đã có sự chuyển biến rõ nét hơn, cơ bản đã khắc phục dần bệnh thành tích; việc đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số hoàn thành tốt nhiệm vụ nhìn chung đã đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và 05 năm được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, qua đó đã nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Thọ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

(* Nguồn: Báo cáo 364 - BC/TUngày 28/02/2019 của Tỉnh ủy Phú Thọ về kết quả kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018)

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ LỆNH GIỚI NGHIÊM TRONG LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2019
QUAN HỆ GIỮA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG
THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦA ĐẢNG THEO HƯỚNG DẪN 36-HD/VPTW
HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
NỘI DUNG ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ THEO QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-TTg NGÀY 27/12/2018
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII
CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ TỔ CHỨC HỘI CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ KHOA DÂN VẬN TỔ CHỨC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |