Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  10
Hôm nay :  640
Hôm qua :  986
Lượt truy cập : 688437
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
9 10 67

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ tư, 28.03.2018 15:46

ThS. Phạm Thị Hiền
Giảng viên khoa Dân vận
Bản chất giai cấp công nhân của Đảng là “cốt lõi” trong đặc trưng của Đảng Cộng sản chân chính, mang tính ổn định. Xét về vai trò thì bản chất giai cấp công nhân là nhân tố suy đến cùng định hướng đúng đắn cho mọi hoạt động của Đảng; làm cho Đảng luôn đoàn kết, thống nhất, có khả năng tập hợp, phát huy cao độ trí tuệ, công sức mọi lực lượng cho sự nghiệp cách mạng.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng dù có tính bền vững, song cũng luôn bị các nhân tố tấn công phá hoại, nếu không thường xuyên xây dựng, củng cố thì sẽ bị phai nhạt, thậm chí bị “biến chất”, kéo theo hậu quả tồi tệ đối với sinh mệnh của Đảng và cách mạng. Cuộc chính biến ở Đông Âu và Liên Xô cuối thế kỷ XX, sự tan vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước đó đã  minh chứng điều đó.

 Tình hình hiện nay: “các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng”[1]. Xét trong nội bộ Đảng ta hiện đang tồn tại nhiều yếu kém, khuyết điểm kéo dài: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,…kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”[2]. Xây dựng, củng cố tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng nhằm khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm thất bại mưu đồ đen tối của kẻ địch là nhiệm vụ hết sức cấp bách đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Quá trình xây dựng bản chất giai cấp công nhân của Đảng cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

 Một là, hoàn thiện và thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, đường lối chính trị.

 Cương lĩnh, đường lối chính trị là biểu hiện tập trung nhất bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại; tiếp thu tinh hoa truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hoá thế giới; xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để hoạch định Cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn. Việc xây dựng Cương lĩnh, đường lối của Đảng không dừng lại ở “lý luận suông”, mà mục đích cần đạt được là nhằm “cải biến” hiện thực đất nước theo hướng phát triển hợp quy luật. Vì vậy, khâu tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 Hai là, tăng cường hiệu quả công tác tư tưởng, nâng cao trí tuệ của Đảng. 

Đảng cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; về tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân…Trình độ trí tuệ của Đảng được thể hiện tập trung ở việc hoạch định Cương lĩnh đường lối, nghị quyết của Đảng. Để nâng cao trình độ trí tuệ, Đảng cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác -  Lênin; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, tri thức mới của thời đại để làm giàu trí tuệ của Đảng. 

Ba là, Xây dựng Đảng đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. 

Công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều nhiệm vụ cần phải tiến hành. Đảng sẽ không thể hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của mình với tư cách là những người tiên phong lãnh đạo xã hội nếu không có sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đoàn kết là sức mạnh, toàn Đảng có sự đoàn kết và thống nhất sẽ tạo ra sức mạnh to lớn, vượt qua mọi trở lực trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trên cơ sở sự giác ngộ của toàn thể đảng viên về mục tiêu, lý tưởng và những nhiệm vụ của Đảng.

 Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh.

 Cán bộ, đảng viên của Đảng là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, là người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời là người trực tiếp hướng dẫn, tổ chức Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quần chúng Nhân dân nhìn vào Đảng trước hết là nhìn vào đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoạt động của Đảng. Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là xây dựng cho họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý.

 Năm là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng Nhà nước; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Trong điều kiện Đảng cầm quyền, sự lớn mạnh của Đảng quan hệ khăng khít với sự lớn mạnh của Nhà nước. Nhà nước mạnh thì việc tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng càng có hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội càng được phát huy. Trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, cần tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân. Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục đổi mới hoàn thiện chế độ dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, tạo điều kiện thuận lợi để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” các hoạt động của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện: quan liêu, cửa quyền, tham ô, tham nhũng trong các cơ quan Nhà nước; chống dân chủ hình thức, cực đoan, dân chủ vô chính phủ. Nghiêm khắc với những kẻ có hành vi phản bội Tổ quốc, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, Nhân dân.

 Sáu là, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. 

 Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân: thực hiện đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ v.v.. Quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm trên, tiếp tục hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cho phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kết hợp hài hoà sự phát triển kinh tế với bảo đảm sự tiến bộ và công bằng xã hội trên phạm vi cả nước cũng như trong từng lĩnh vực, từng địa phương, ngay trong từng chiến lược phát triển./.

Nguồn: (1) Giáo trình Quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay – PGS,TS Lê Quốc Dương – NXB LLCT. HN2016

              (2) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng – NXB LLCT. HN 2015

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHÁI QUÁT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM NĂM 2017 Ở TỈNH PHÚ THỌ
VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC HỘI VIÊN NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - THỰC TIỄN TRIỂN KHAI Ở TỈNH PHÚ THỌ.
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN
TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẢNH VỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CẢNH VỆ NĂM 2017
HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA KHOA DÂN VẬN
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ TỰ HỌC
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |